Обрати сторінку

Організація освітнього процесу

Методичні рекомендації до виконання і захисту курсових

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної (бакалаврської) роботи

Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт

Методичні рекомендації до розробки силабусу навчальної дисципліни

Положення про визнання результатів навчання, отриманих шляхом неформальної освіти

Положення про відрахування, поновлення, переведення та переривання навчання

Положення про дистанційне навчання

Положення про замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту

Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти 

Положення про організацію випуску 

Положення про освітню програму

Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників

Положення про підготовку докторів філософії

Положення про порядок заміщення вакантних посад

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії

Положення про практику, стажування та працевлаштування здобувачів вищої освіти

Положення про раду якості

Положення про реалізацію права на академічну мобільність

Положення про рейтингування показників діяльності викладача

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Положення про сертифікатні освітні програми

Положення про студентське самоврядування

Порядок визначення та ліквідації академічної різниці

Порядок обрання дисциплін за вибором

Порядок оцінювання знань

Порядок супроводу осіб з інвалідністю

Порядок проведення виборів

Правила внутрішнього трудового розпорядку 

Правила призначення стипендій

Про індивідуальний графік навчання

Про переведення на вільні бюджетні місця

Система заходів внутрішнього забезпечення якості віщої освіти

Статут ДонНУ імені Василя Стуса

Стратегія

Наказ про введення в дію ухвали Ради з якості вищої освіти

Наказ про затвердження освітньої та освітньо-наукових програм і навчальних планів

Наказ про введення в дію Кодексу

Наказ про введення в дію рішення Вченої ради