Обрати сторінку

Наука

Наукова діяльність на філологічному факультеті

Філологічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса впродовж восьми десятиліть формувався як базовий складник філологічної освіти і науки Донеччини, а з осені 2014 року й Вінниччини.
Наукові школи філологічного факультету добре відомі як в Україні, так і за її межами (Канада, Польща, Білорусь, Молдова, Німеччина, Словаччина, Литва, Латвія, Сербія, Росія та ін.):
• граматична наукова школа (лінгвісти вивчають граматичні одиниці та процеси в українській та інших мовах, керівник – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України А. П. Загнітко);
• літературознавча наукова школа «Інтертекстуальність та інтерсуб’єктність у літературному творі» (вчені працюють над проблемою інтертекстуального прочитання української та світової літератури, керівник – доктор філологічних наук, професор В. А. Просалова);
• Донецька ономастична школа (мовознавці досліджують різні аспекти історії та функціонування онімної лексики (доктор філологічних наук, професор Кравченко Е.О., кандидат філологічних наук, доцент О. В. Антонюк);
• наукова школа «Психологія здоров’я» (дослідження різних аспектів здоров’я окремої особистості та суспільства загалом, керівник – доктор психологічних наук, професор О. В. Бацилєва).

Викладачі філологічного факультету активно працюють над дослідженнями в межах комплексних бюджетних та ініціативних тем:
• держбюджетна наукова тема «Комунікативно-прагматична і дискурсивно-граматична лінгвоперсонологія: структурування мовної особистості та її комп’ютерне моделювання» (номер державної реєстрації 0115U000088), «Об’єктивна і суб’єктивна мовносоціумна граматика: комунікативно-когнітивний та прагматико-лінгвокомп’ютерний виміри» (0118U003137);
• «Теорія і практика соціальних комунікацій в умовах становлення інформаційного суспільства» (номер державної реєстрації 0111U009521);
• ініціативна тема «Агресія і аргументація: конфліктний дискурс і його мовне розв’язання» – «Aggression und Argumentation: Konfliktdiskurse und ihresprachliche Verhandlung» (номер реєстрації в Німеччині A 115626);
• ініціативна тема «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я людини»;
• ініціативна тема «Поетика літературно-художнього твору: теоретична, онтологічна, функціональна, інтермедіальна» (номер державної реєстрації 0018U0011041).
Викладачі мовознавчих кафедр філологічного факультету беруть участь у двох міжнародних наукових проектах («Слов’янські прийменники в синхронії і діахронії» та «Моделі слов’янських простих речень»), займаються розробкою наукового проекту «Інноваційні процеси в лексиконі та граматичному ладі сучасної української мови» й актуальних проблем лінгвістики в Центрі граматичних досліджень (з 2001 року), Центрі прикладної та теоретичної лінгвістики (з 2013 року).

Викладачі кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології та студенти освітньої програми «Прикладна лінгвістика» беруть участь у реалізації найбільших корпусних проектів України:
• спільно з Українським мовно-інформаційним фондом НАН України у межах виробничої практики працюють над морфологічним розміченням та анотуванням Українського національного лінгвістичного корпусу (http://unlc.icybcluster.org.ua/virt_unlc/);

• спільно з Лабораторією комп’ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка беруть участь у проекті синтаксичного індексування Корпусу текстів української мови (http://www.mova.info/corpus.aspx) у межах виробничої практики та лабораторних робіт з дисципліни «Прикладна лінгвістика: синтаксис».
Керівництво факультету і кафедр здійснює реалізацію спільних наукових проектів з академічними науковими інституціями України й закордону — Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інститутом літератури ім. Т. Шевченка НАН України, Інститутом української мови НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Українським мовно-інформаційним фондом НАН України, Міжнародною школою україністики тощо; підтримують зв’язок із Науковим товариством ім. Т. Шевченка, Міжнародною асоціацією україністів, Асоціацією письменників України, Національною спілкою письменників України, громадськими організаціями і міжнародними фондами (ВГО «Асоціація журналістів, видавців і мовців „Ново медіа“», МГО «Академія української преси», МГО «Міжнародний жіночий фонд» та ГО «Вісь», МГО «Академія української преси», ГО «Донецький інститут інформації», ГО «Донецький прес-клуб», «Відродження», стипендіальна програма «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука та ін.).
Активними є міжнародні наукові зв’язки філологічного факультету, який співпрацює з викладачами та науковцями Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща), Познанського університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Республіка Польща), Бєлградськогo університету (м. Бєлград, Сербія), Дрезденського технічного університету (м. Дрезден, Німеччина), Опольського університету (м. Ополе, Республіка Польща), Гродненського державного університету імені Янкі Купали (м. Гродно, Білорусь), Університету Палацького в Оломоуці (м. Оломоуц, Чеська Республіка) та іншими авторитетними закладами.

Викладачі філологічного факультету, із них десять докторів наук, тридцять кандидатів наук, щороку беруть участь у понад шістдесяти наукових заходах різного рівня — всеукраїнських, міжнародних, у тому числі закордонних, конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах: «Міжнародний конгрес україністів», «Граматичні читання», «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку», «Прикладні соціально-комунікаційні технології», «Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів», «Актуальні питання сучасної психології та соціології», «Діалог мов — діалог культур. Україна і світ», «Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження», «Сучасна україністика: проблеми мови, літератури та культури», «Теорія граматизації: категорійно-рівневий простір. Пріоритети германського і романського мовознавства», «Квадратура трикутника: чотири дні з Хвильовим», «Аналіз та інтерпретація тексту у світлі сучасних методологій» та багатьох ін.
Кожного навчального року бібліотека поповнюється низкою наукових і науково-методичних публікацій викладачів, докторантів та аспірантів філологічного факультету: понад двісті публікацій статей і доповідей у фахових та інших українських і закордонних виданнях, близько п’ятдесяти навчально-методичних посібників, підручників, словників, довідників, до десяти монографій та ін.

Донецький національний університет імені Василя Стуса обрано базовим вищим навчальним закладом для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика» у 2019/2020 навчальному році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році» від 04.10.2019 р. № 1271 та відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 18.04.2017 № 605,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 620/30488.

Кафедра української мови, теорії та історії української і світової літератури

Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Кафедра психології