Обрати сторінку

Наукові видання для студентів

ВІСНИК СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

Відповідно  до рішення  Вченої ради університету від 25 січня 2008 р., Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса видається щорічно. Вісник студентського наукового товариства (СНТ) входить до переліку показників, щодо визначення додаткових балів для конкурсного відбору вступників на навчання за ступенем освіти магістра у ДонНУ імені Василя Стуса.

Відповідно до телефонограми №31 від 12.01.2016 р. запропоновано видання щорічного Вісника студентського наукового товариства.

Для публікації статті необхідно подати до редколегії збірника:

  • заявку від факультету на публікацію статей в збірнику «Вісник СНТ» у 2018 році за встановленою формою;
  • статті у друкованому (за підписом автора і наукового керівника) та електронному вигляді відповідно до правил для авторів, що додаються у телефонограмі;
  • рецензію наукового керівника.

Матеріали для збірника подаються факультетами до Навчально-наукової лабораторії «Молодіжна наукова майстерня», ради СНТ (вул. 600-річчя, 21, кімн. 611).

Додаткова інформація за поштою [email protected].

Електрона версія випусків «Вісник СНТ ДонНУ» на Сайті збірника

«ЛІНГВОКОМП’ЮТЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ»

Збірник наукових праць кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології. У збірнику висвітлюють фундаментальні проблеми теоретичної та прикладної лінгвістики, простежують актуальні напрями автоматичного опрацювання мовної інформації, традиційного та машинного перекладу, розглядають особливості створення та використання лінгвістичних баз даних, з’ясовують особливості й тенденції сучасної лексикографії та дистанційної освіти.

Для мовознавців, лінгвістів-програмістів, викладачів вищої школи, інформатиків, аспірантів, студентів, учителів.

Головний редактор — доктор філологічний наук, професор, член-кореспондент НАН України А. П. Загнітко.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 22548-12448 ПР від 01.03.2017 року.
ISSN 2307-0544

Виходить 1 раз на рік.

Редакційна рада: Загнітко Анатолій, д.філол.н., професор, член-кореспондент НАН України (науковий редактор) (Україна); Вихованець Іван, д.філол.н., професор, член-кореспондент НАН України (Україна); Городенська Катерина, д.філол.н., професор (Україна); Клименко Ніна, доктор філологічних наук, професор (Україна); Соколова Світлана, д.філол.н., старший науковий співробітник (Україна); Всеволодова Майя, д.філол.н., професор (Росія); Конюшкевич Марія, д.філол.н., професор (Білорусь); Рагавцов Василь, д.філол.н., професор (Білорусь); Сарновський Міхал, д.філол.н., проф. (Польща); Пісарек Лариса, д.філол.н., професор (Польща); Андерш Йозеф, д.філол.н., професор (Чехія); Ляхур Чеслав, д.філол.н., професор (Польща); Бранднер Алеш, д.філол.н., професор (Чехія); Жажа Станіслав, д.філол.н., професор (Чехія); Попович Людмила д.філол.н., професор (Сербія).

Редакційна колегія: Демська Орися, д.філол.н., професор (Україна); Космеда Тетяна, д.філол.н. професор (Польща); Кочан Ірина, д.філол.н., професор (Україна); Селіванова Олена, д.філол.н., професор (Україна); Скаб Марія, д.філол.н., професор (Україна); Шитик Людмила, д.філол.н., доцент (Україна); Вінтонів Михайло, д.філол.н., професор (Україна); Данилюк Ілля, к.філол.н., доцент (Україна); Краснобаєва-Чорна Жанна, д.філол.н., доцент (Україна); Ситар Ганна, д.філол.н., доцент (Україна).
На сьогодні вийшло 12 випусків «Лінгвокомп’ютерних досліджень».

Контактна інформація: a.zagnit[email protected] − головний редактор Загнітко Анатолій Панасович.

«ЛІНГВОУКРАЇНІСТИКА ХХІ СТОЛІТТЯ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО»

Збірник містить матеріали щорічних студентських наукових читань, організованих кафедрою української мови філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Відповідальний редактор – доктор філологічний наук, доцент Коваль Людмила Михайлівна.

Виходить 1 раз на рік.

Редакційна колегія: Загнітко А. П., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології; Коваль Л. М., доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови (відповідальний редактор); Ситар Г. В., доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології; Домрачева І. Р., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови; Важеніна О. Г., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови; Козловська Д. В., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови (відповідальний секретар); Митько Н. А., старший викладач кафедри української мови.

Електрона версія випусків «Лінгвоукраїністики ХХІ століття: традиції та новаторство» за посиланням

Контактна інформація: [email protected] – відповідальний  редактор  Коваль Людмила Михайлівна.

«ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ»

Опис видання: Збірник містить матеріали і тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки та практики», яка проводилася на базі кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса. У представлених матеріалах висвітлено наукові дослідження та їх результати, які здобуті молодими науковцями з таких питань як особистісні та ситуативні детермінанти поведінки і діяльності людини; психологія навчання та психологічного супроводу в освіті; психологічне забезпечення професійної діяльності; психологічні аспекти взаємодії людини і суспільства; сучасні дослідження в медичній психології та психології здоров’я; сучасні дослідження в галузі спеціальної психології; психологічні проблеми адаптації. Збірник адресований науковцям, викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, спеціалістам у галузі практичної психології, а також усім тим, хто цікавиться сучасними науковими дослідженнями у вітчизняній та зарубіжній психології.

Головний редактор – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Ольга Валеріївна Бацилєва.

Відповідальний за випуск – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології  Ірина Володимирівна Пузь, контактний телефон 0730287333

Періодичність випуску 1 раз на рік.

Електрона версія збірника «Досягнення сучасної психологічної науки та практики» за посиланням

«ОСОБИСТІСНІ ТА СИТУАТИВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДОРОВ’Я»

Опис видання: Збірник містить матеріали і тези доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я», яка проводилася на базі кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса.

У представлених матеріалах висвітлено широке коло актуальних проблем дослідження феномену здоров’я в сучасній психологічній науці та інших наукових галузях.

Збірник адресований науковцям, викладачам, здобувачам вищої освіти, спеціалістам у галузі психології здоров’я, а також усім тим, хто цікавиться сучасними науковими дослідженнями у галузі психології здоров’я.

Головний редактор – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Ольга Валеріївна Бацилєва.

Відповідальний за випуск – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології  Ірина Володимирівна Пузь, контактний телефон 0730287333

Періодичність випуску 1 раз на рік.

Електрона версія випусків «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я» на Сайті збірника