Обрати сторінку

Науково-дослідна діяльність

На базі навчально-наукової лабораторії кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса працює Психологічний Центр «Соціально-психологічної адаптації особистості»

Відношення до людини – це не робота. Це – вибір!

Ми відкриті для всіх хто потребує:

 • людського розуміння,
 • дружньої підтримки,
 • поради фахівця,
 • набуття спеціалізованих знань, умінь та навичок.

Навчально-наукова лабораторія кафедри психології – структурний підрозділ філологічного факультету – призначена для забезпечення психічного й психологічного здоров’я студентів, розвитку їхніх наукових і практичних здібностей, схильностей, готовності до професійної діяльності в сучасних умовах, реалізації потенційних можливостей, профілактики стресових станів.

Головною метою роботи Центру є забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу та оптимізація умов для формування повноцінної особистості здобувачів вищої освіти, надання психологічної допомоги навчально-педагогічним працівникам та співробітникам університету, а також широким верствам населення засобами практичної психології та психотерапії. Робота Центру спрямована на захист духовного, психічного, соціального здоров’я особистості.

Основними напрямками діяльності навчально-наукової лабораторії Центру «Соціально-психологічної адаптації особистості» є:

1. Наукове дослідження актуальних питань: соціально-психологічного супроводу особистості на всіх етапах життєдіяльності, взаємодії в умовах інклюзивного середовища, сучасних психолінгвістичних досліджень тощо. Розвиток міждисциплінарних, міжгалузевих досліджень.
2. Здійснення навчально-практичної підготовки студентів за напрямами соціальної, реабілітаційної, вікової, спеціальної, педагогічної та інших галузей психології.
3. Становлення та особистісний розвиток школярів, здобувачів вищої освіти, викладачів, а також різних категорій населення, що звертаються за психологічною допомогою.
4. Здійснення психологічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, формування позитивної життєвої перспективи особистості.
5. Здійснення заходів із психологічної реабілітації – надання психологічної допомоги дітям і дорослим, які перебувають у ситуаціях життєвих криз, з метою адаптації до нових умов життя, діяльності.
6. Здійснення заходів з психологічної профілактики – своєчасне попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям тощо.
7. Вивчення потреб сучасного ринку праці та надання допомоги у профорієнтаційному визначенні старшокласників та випускників ЗЗО.
8. Організація студентського волонтерського руху.
9. Сприяння формуванню психологічної корпоративної культури в університеті.
10. Популяризація психологічних знань.

Завдання Психологічного Центру «Соціально-психологічної адаптації особистості»
Відповідно до нормативних документів Центр забезпечує реалізацію таких завдань:

 • соціально-психологічна адаптація, профілактика й подолання відхилень у психологічному здоров’ї та особистісному розвитку здобувачів вищої освіти та співробітників університету, осіб, що звернулися по допомогу;
 • створення експериментальної бази для практичної та науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти ДонНУ імені Василя Стуса ;
 • розвиток практичних навичок та вмінь здобувачів вищої освіти у сфері практичної психології;
 • створення можливостей для професійного самовизначення, саморозвитку та самовдосконалення здобувачів вищої освіти;
 • надання соціально-психологічних послуг різним категоріям населення та організаціям;
 • гуманізація стосунків між дорослими та дітьми в сім’ях та професійних колективах;
 • організація та проведення семінарів, вебінарів, форумів, круглих столів і тренінгів особистісного розвитку.

Форми діяльності:

 • консультування з психологічних проблем (індивідуальне, групове, тематичне);
 • вебінари;
 • майстер-класи;
 • групові тренінги: особистісного зростання, креативності, ціленастанови, комунікативних навичок, розв’язання конфліктів, психологічного супроводу учасників інклюзивного середовища тощо;
 • діючий соціальний проєкт «Арт–інклюзія. Подолання соціально-психологічних бар’єрів інклюзивного середовища»;
 • Тренінгові групи для дітей шкільного віку «Я у світі!» та «Я – підліток!».

Наша адреса: Навчально-наукова лабораторія кафедри психології Психологічний Центр «Соціально-психологічної адаптації особистості». Вінниця, вул. Янгеля 4, ауд. 236. Попередній запис у групи проводиться за телефонами: 095 5484651 або 0982617223 [email protected]

Поетика літературно-художнього твору: теоретична, онтологічна, функціональна, інтермедіальна

 

На  кафедрі теорії та історії української і світової літератури з 2018 року функціонує науково-дослідна тема «Поетика літературно-художнього твору: теоретична, онтологічна, функціональна, інтермедіальна» (науковий керівник – д. філол. н., проф. В. А. Просалова). Номер держреєстрації НДР 0018U0011041.

         За період функціонування цієї науково-дослідної теми захищено 5 кандидатських дисертацій:

 

№ з/п 

П.І.Б. 

Дата захисту 

Позначка про затвердження  

1. 

Реутова Марія Андріївна «Драматургія Юрія Косача в контексті літератури української еміграції» (10.01.01 – українська література ) 

21 березня 2018 р., Київський університет імені Бориса Грінченка 

ДК № 047111 від 16.05.2018 

2. 

Журавська Оксана Валеріївна «Дихотомія «реального» й «ірреального» хронотопу як категоріальна жанрова ознака химерного роману» (10.01.06 – теорія літератури) 

 

19.12. 2018 р., Київський університет імені Бориса Грінченка 

ДК №050852 

3. 

Педченко Олена Василівна «Філософія кохання у прозі російських символістівґендерний аспект» (10.01.02 – російська література)  

27.05.2019, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова 

Наказом № 1573 МОН від 16 грудня 2019 

4. 

Волік Наталія Анатоліївна 

«Динаміка жанрів елегії та урочистої оди   в російській літературі  XVIII століття: аспект риторичного дискурсу» (10.01.02 – російська література) 

27.09.2019, Київський національний університет імені Тараса  Шевченка 

Наказом № 1573 МОН від 16 грудня 2019 

5.

Чуйко Вікторія Вікторівна 

«Кінорецепція прози Миколи  

Хвильового: інтермедіальна трансформація»  (10.01.05 – порівняльне літературознавство) 

 

30.06.2020,

Бердянський державний педагогічний університет

Наказом МОН №1188 від 24.09.2020 

 

Опубліковано 2 монографії («Аспекти поетики фантастики», С.А.Цікавого, «Драматургія Юрія Косача: текст, контекст, інтертекст» М.А.Реутової),  1 навчальний посібник («Інтертекстуальний аналіз: теорія і практика» В.А. Просалової), більше 40 наукових статей, 30 тез у матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій. 

         Результати наукових досліджень впроваджено в навчальний процес у формі нових курсів і спецкурсів:

 • Теорія літератури (ідеї, концепції, школи) – професор В. А. Просалова;
 • Василь Стус: психотип, креатор, образ – доцент О. В. Пуніна;
 • Теорія літератури (творча особистість письменника) – к. філол. н. М.А.Реутова;
 • Українська література  діаспори: ареали побутування, найяскравіші постаті, проблеми функціонування – професор В. А. Просалова;
 • Літературна творчість як терапія і виховання – доцент О. В. Пуніна;
 • Інтертекстуальний аналіз – професор В. А. Просалова.

За проблематикою НДР виконано магістерські дослідження:

 • Григоренко О.А. «Міфопоетика прози Дари Корній»;
 • Краснюк С. В. «Драматургія В. Винниченка: проблематика, художня специфіка»;
 • Семенюк О.Л. «Екзистенційна поетика роману Юрія Косача «Еней та життя інших».