Обрати сторінку

Про факультет

Про факультет

Факультет філології, психології та іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса – це понад 80 років досвіду та досягнень, потужна структура університету та колектив однодумців,  ініціативних і небайдужих особистостей. Навчання забезпечує професорсько-викладацький склад сіми випускових кафедр: української мови, теорії та історії української і світової літератури; загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології; психології; теорії і практики перекладу; англійської філології; іноземних мов професійного спрямування; романо-германської філології та зарубіжноої літератури.
Для забезпечення навчального процесу, окрім штатних працівників, запрошуються також провідні наукові співробітники НАН України, вчені й викладачі інших країн, знані діячі культури, відомі журналісти і психологи.
На факультеті щороку проходять наукові конференції, друкуються наукові періодичні видання, де публікують свої дослідження не тільки викладачі, але й студенти. Наукова робота здійснюється також згідно з угодами, укладеними з іншими вишами України, ближнього й далекого зарубіжжя.

Кафедри

Кафедра української мови, теорії та історії української і світової літератури

Про основні напрями діяльності кафедри досить переконливо свідчить її назва. Мова і культура – дві глобальні, взаємопов’язані грані людського буття, Також кафедра здійснює підготовку фахівців, які є компетентними в галузях теорії літератури і художньої культури, історії української літератури і фольклористики

Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

«ТРИ КИТИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ – МОВА, КУЛЬТУРА, МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ!
Прикладна лінгвістика. Міжкультурна лінгвістика. Багатопрофільна спеціальність, яка передбачає підготовку фахівця, компетентного в галузі філології й міжкультурної комунікації, здатного до професійної реалізації в сучасному лінгвокультурному просторі й міжкультурної взаємодії як в Україні, так і за її межами

Кафедра психології

Психолог – це сучасний конкурентоспроможний фахівець, здатний вирішувати комплексні завдання у сферах психологічного супроводу професійного становлення особистості, організаційного розвитку та консультування, організовувати та будувати професійну діяльність за принципами збереження здоров’я, особистісного та професійного зростання

Кафедра теорії і практики перекладу

Кафедра теорії і практики перекладу реалізує підготовку студентів освітніх рівнів бакалавр та магістр з перекладацьких дисциплін. Навчання спрямоване на розвиток багатьох фахових компетенцій, серед яких здатність професійно застосовувати поглиблені знання з мовознавства та перекладознавства; вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя та інші.

Кафедра англійської філології

Кафедра готує студентів за спеціальністю «Англійська мова і переклад» на денній формі навчання. Освітньо-професійна програма передбачає генерування вмінь та компетентностей викладача першої іноземної (англійської) та другої іноземної мов (німецької / французької / іспанської), перекладача. Програмою передбачено студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, під час якого використовуються комунікативні та інтерактивні методи під час проведення лекцій, лабораторних та практичних занять.

Кафедра романо-германської філології та зарубіжної літератури

Кафедра романських мов і світової літератури здійснює підготовку фахівців бакалаврського та магістерського рівнів за освітньою програмою “Французька мова і переклад”. Випускники програми можуть здійснювати викладацьку, навчально-виховну, науково-методичну та організаційно-керівницьку діяльність в закладах системи освіти, а також перекладацьку діяльність в установах усіх форм власності, які таку передбачають, відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010.

Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Кафедра іноземних мов професійного спрямування забезпечує викладання курсів іноземною мовою (англійською, німецькою, французькою та іспанською) для студентів бакалавріату, магістратури та аспірантури економічних, гуманітарних та природничих спеціальностей немовних факультетів Донецького національного університету імені Василя Стуса.

В.о. декана факультету

Білецька Олена Всеволодівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри романо-германської філології та зарубіжної літератури.

Шановні студенти!

Вся інформація, яка безпосередньо стосується поточних моментів навчального процесу: розклади занять, заліків, екзаменів, програми курсів і література до них, питання до заліків і екзаменів і так далі, розташовується на порталі факультету.

Історія факультету

Факультет філології, психології та іноземних мов був заснований 1937 року у складі педінституту і мав три кафедри: російської мови, української мови із підсекцією іноземних мов, а також кафедру російської, української та зарубіжної літератур. На трьох кафедрах працювало дванадцять викладачів. Кафедру російської мови очолив Г. І. Ріхтер, кафедру української мови із підсекцією іноземних мов – Р. І. Львівська, кафедру літератури – Гуцало. Його першим деканом у 1937 році був призначений Є.В. Волотовський. Напередодні війни деканом став В.І. Костецький, який загинув на фронті. У післявоєнні роки деканами факультету були Є.Ф. Ашмарін і Ю.Ф. Грицай…