Обрати сторінку

Про факультет

Про факультет

Філологічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса – це понад 80 років досвіду та досягнень, потужна структура університету та колектив однодумців,  ініціативних і небайдужих особистостей. Навчання забезпечує професорсько-викладацький склад шести випускових кафедр: української мови; теорії та історії української і світової літератури; загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології; української філології і культури; психології; журналістики.
Для забезпечення навчального процесу, окрім штатних працівників, запрошуються також провідні наукові співробітники НАН України, вчені й викладачі інших країн, знані діячі культури, відомі журналісти і психологи.
На факультеті щороку проходять наукові конференції, друкуються наукові періодичні видання, де публікують свої дослідження не тільки викладачі, але й студенти. Наукова робота здійснюється також згідно з угодами, укладеними з іншими вишами України, ближнього й далекого зарубіжжя.

Кафедри

Кафедра української мови, теорії та історії української і світової літератури

Про основні напрями діяльності кафедри досить переконливо свідчить її назва. Мова і культура – дві глобальні, взаємопов’язані грані людського буття, Також кафедра здійснює підготовку фахівців, які є компетентними в галузях теорії літератури і художньої культури, історії української літератури і фольклористики

Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

«ТРИ КИТИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ – МОВА, КУЛЬТУРА, МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ!
Прикладна лінгвістика. Міжкультурна лінгвістика. Багатопрофільна спеціальність, яка передбачає підготовку фахівця, компетентного в галузі філології й міжкультурної комунікації, здатного до професійної реалізації в сучасному лінгвокультурному просторі й міжкультурної взаємодії як в Україні, так і за її межами

Кафедра психології

Психолог – це сучасний конкурентоспроможний фахівець, здатний вирішувати комплексні завдання у сферах психологічного супроводу професійного становлення особистості, організаційного розвитку та консультування, організовувати та будувати професійну діяльність за принципами збереження здоров’я, особистісного та професійного зростання

Декан факультету

Анатолій Панасович Загнітко

Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології.  член-кореспондент НАН України, Голова Вченої ради ДонНУ імені Василя Стуса.

Шановні студенти!

Вся інформація, яка безпосередньо стосується поточних моментів навчального процесу: розклади занять, заліків, екзаменів, програми курсів і література до них, питання до заліків і екзаменів і так далі, повинна розташовуватись на порталі факультету.

Історія факультету

Філологічний факультет був заснований 1937 року у складі педінституту і мав три кафедри: російської мови, української мови із підсекцією іноземних мов, а також кафедру російської, української та зарубіжної літератур. На трьох кафедрах працювало дванадцять викладачів. Кафедру російської мови очолив Г. І. Ріхтер, кафедру української мови із підсекцією іноземних мов – Р. І. Львівська, кафедру літератури – Гуцало. Його першим деканом у 1937 році був призначений Є.В. Волотовський. Напередодні війни деканом став В.І. Костецький, який загинув на фронті. У післявоєнні роки деканами факультету були Є.Ф. Ашмарін і Ю.Ф. Грицай…