Обрати сторінку

Кафедра теорії і практики перекладу

Кафедра теорії і практики перекладу реалізує підготовку фахівців: бакалаврів-перекладачів з англійської мови і другої іноземної мови, магістрів-перекладачів з двох іноземних мов (англійської та німецької / французької / іспанської), викладачів перекладу у вищій школі, які можуть здійснювати кваліфіковану теоретичну та практичну діяльність. Кафедра має сучасну оргтехніку. Велику роль у поліпшенні навчального процесу відіграло створення комп’ютерної лабораторії  для студентів-перекладачів, де ноутбуки з’єднані між собою в єдину мережу. Кафедра дбає про придбання комп’ютерних програм з вивчення різних аспектів іноземних мов та перекладу, які втілюються в навчальний процес викладачами, що пройшли спеціальну підготовку. У 2004 році кафедрою була відкрита лабораторія усного перекладу для оволодіння навичками синхронного перекладу.

У 2016 р. викладачі кафедри та 15 студентів-перекладачів пройшли навчання і склали іспит щодо використання програми «СAT for GRADES». Викладачі кафедри активно працюють над удосконаленням інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу: всі викладачі мають можливість працювати з ноутбуками, активно використовують аудіо- і відеоматеріали, матеріали Інтернет і телекомунікаційних систем, мультимедійний проектор. Мультимедійні технології впроваджуються в методику викладання не лише практичних, але й теоретичних дисциплін кафедри, що сприяє зростанню якості освітньої діяльності.

Мультимедійне забезпечення використовується в таких лекційних курсах як „Вступ до германської філології”, „Порівняльна граматика англійської та української мов”, „Теорія і практика перекладу”, „Лексичні і граматичні проблеми перекладу”, „Лінгвокраїнознавство країн, де вивчається перша іноземна мова”, „Лінгвокраїнознавство країн, де вивчається друга іноземна мова”. Викладачі, аспіранти і студенти мають у своєму розпорядженні факультетський та кафедральний книжковий фонди. Кафедральний фонд містить сучасні словники, наукову та довідкову літературу, твори художньої літератури, підручники. Кафедральну бібліотеку доповнюють журнали і газети, за допомогою мережі Інтернет створені добірки електронних журналів, які присвячені проблемам перекладу (“English LT Journal”, “Journal of Advanced Composition”, “Language Learning and Technology”, “WEB Journal of Modern Language Linguistics”, “British Association of AL”, etc.).

Підвищенню рівня фахової теоретичної і практичної підготовки сприяє також поглиблення міжнародних зв’язків з зарубіжними країнами. Ці зв’язки здійснюються за різними напрямками. У першу чергу слід зазначити співробітництво з Британської Радою та Інститутом мов і перекладу, Німеччина, м. Мюнхен. Стажування викладачів та безпосереднє спілкування з колегами з різних країн дає змогу кафедрі знайомитись з новими науковими дослідженнями і з досвідом у сфері перекладознавства. Це зумовлює появу нових перспективних тем розробок і досліджень доцентів і молодих викладачів кафедри. Кафедра підтримує зв’язки з Лінгвістичним відділом Британського Посольства в Україні, Британською Радою, Американським Домом (м. Київ). У межах цього співробітництва кафедра бере участь у зустрічах із представниками вищеназваних організацій з питань академічного і наукового співробітництва; бере участь у семінарах і конференціях з проблем викладання англійської мови, перекладознавства і використання комп’ютерних навчальних програм та інших технічних засобів, що організуються англійськими і американськими лекторами у Києві та інших містах України. Також викладачі кафедри проходять стажування закордоном, беруть участь у семінарах та виконують перекладацьку роботу.

Кафедрою проводиться значна робота з підвищення наукового рівня студентів і залучення кращих з них до самостійної науково-дослідної роботи. Науково-дослідною роботою охоплені студенти 3-5 курсів. Досить ефективно ця робота проводиться на кафедрі в межах підготовки курсових, дипломних та магістерських досліджень, тематика яких знаходиться у руслі актуальних проблем зіставної лінгвістики та теорії перекладу на сучасному етапі і відображає наукові інтереси керівників. Вибір тем дипломних робіт здійснюється з урахуванням новітніх підходів до вивчення мовного матеріалу: когнітивного, комунікативно-прагматичного, функціонально-стилістичного, інтеркультурного тощо.

При кафедрі працює науково-творчий колектив студентів, результати діяльності яких знаходять відображення у підготовці доповідей на наукових конференціях та в публікаціях статей і тез доповідей. Кожного року студенти-перекладачі старших курсів беруть участь у Міжвузівській науковій конференції «Зіставне вивчення германських і романських мов і літератур», яку проводить факультет іноземних мов. Щорічно при визначенні кращих доповідей студенти кафедри теорії і практики перекладу нагороджуються грамотами факультету іноземних мов та університету. На факультетській конференції 2019 р. найкращою була визнана доповідь Інни Рудої, студентки 4 курсу СО «Бакалавр» (науковий керівник – д. філол. н., професор кафедри теорії і практики перекладу Л.Я. Гнатюк). Дві студентські роботи (наукові керівники – проф. В.Д. Каліущенко, д. філол. н. Ш.Р. Басиров) були нагороджені дипломами першого ступеня за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2006-2007 навчального року у розділі «Романо-германські мови та літератури». Робота Ганни Іпатової (2008 р.) отримала персональну нагороду стипендіального фонду В. Пінчука. 21-22 березня 2019 р. у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Переклад» робота Вероніки Подолян посіла 3 місце (науковий керівник – к. філол. н. Я.В. Григошкіна).

Кафедра теорії і практики перекладу разом з кафедрами германської філології, романських мов та світової літератури проводила конкурс серед студентів на кращий художній переклад. Автори кращих перекладів були нагороджені грамотами, за результатами конкурсу опубліковані збірки кращих студентських перекладів «Отражение». З 2009 – 2014 рр. конкурс мав статус Всеукраїнського та охоплював студентів, що навчаються за спеціальністю “Переклад” у багатьох вищих навчальних закладах України. У березні 2019 р. факультет іноземних мов відвідав майстер літературного слова, професор Кардіфського університету Девід Грінслейд (David Greenslade), заохотивши студентів розпочати перекладацьку діяльність над його сюрреалістичною збіркою «Lyrical Diagrams», яка була представлена на виставці «Godoneddus Ych-a-Fi Glorious Disgust» в Уельсі. По завершенню роботи майбутні перекладачі побачать друкований варіант своєї праці.

В. о. завідувача кафедри

Бойван Олеся Степанівна

к. пед. н., доцент, в. о. завідувачки кафедри теорії і практики перекладу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедру теорії і практики перекладу було засновано в 1996 році як структурну одиницю факультету романо-германської філології (зараз факультет філології, психології та іноземних мов), яка відповідає за підготовку фахівців зі спеціальності «Переклад». Нещодавно спеціальність отримала назву «Англійська мова і переклад». Навчання за цією спеціальністю дає змогу студентам отримати кваліфікацію бакалавра-перекладача з англійської мови та магістра-перекладача з двох іноземних мов (англійської та німецької), викладача перекладу у вищій школі.

Спеціальність 035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма «Англійська та друга іноземні мови та літератури (переклад включно): СО «Бакалавр», «Магістр»

Освітня програма «Англійська мова і переклад» передбачає отримання загальної освіти в галузі філології та фокусується на формуванні навичок перекладу та викладацької майстерності. У процесі підготовки фахівців основна увага приділяється вивченню фундаментальних лінгвістичних дисциплін, сучасних методів викладання англійської мови та перекладу. Освітньо-професійна програма передбачає генерування вмінь та компетентностей викладача першої іноземної (англійської) та другої іноземної мов (німецької / французької / іспанської), перекладача.

Особливістю програми є те, що викладання профільних дисциплін проводиться виключно іноземними мовами, у процесі навчання використовується лінгафонний кабінет, виконуються наукові дослідження в галузі філології, студенти проходять дві виробничі практики (перекладацьку та асистентську), є можливість стажування закордоном.

Освітня програма спрямована на розвиток як загальних, спеціальних, так і фахових компетенцій, серед яких особливої уваги заслуговуює: здатність професійно застосовувати поглиблені знання з мовознавства та перекладознавства; здатність демонструвати глибокі знання про мову як особливу знакову систему, її природу та функції, про генетичну і структурну типологію мов світу, аналізувати та описувати соціолінгвальну ситуацію; здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя; здатність створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів іноземними мовами, які вивчаються; здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень; здатність використовувати навички роботи з комп’ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для вирішення конкретних завдань; здатність професійно використовувати різні техніки перекладу та інші.