Обрати сторінку

Періодичні видання

Наукові періодичні видання філологічного факультету

«Актуальні проблеми української літератури і фольклору»

Фаховий науковий збірник кафедри теорії та історії української і світової літератури, заснований у 1998 році. Свідоцтво про державну реєстрацію «Актуальних проблем української літератури і фольклору» — КВ № 15948-4420 Р від 27.10.2009 р., реєстрація у ДАК України — постанова № 1-05/7 від 09.06.1999 р. Науковий збірник висвітлює літературознавчі й фольклористичні питання у царині сучасної української філології. Головний редактор «Актуальних проблем української літератури і фольклору» — доктор філологічних наук, професор Віра Андріївна Просалова, відповідальний секретар — кандидат філологічних наук, доцент Олег Євгенович Соловей. На сьогодні вийшло 26 випусків наукового збірника.
ISSN: 2308-1902
Контактна інформація:
[email protected] − головний редактор Просалова Віра Андріївна.

«Лінгвістичні студії / Linguistic Studies»

Наукометричний фаховий збірник наукових праць, заснований 1994 року кафедрою української мови Донецького національного університету (нині − Донецького національного університету імені Василя Стуса), від 2015 року видається кафедрою загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології. Виходить двічі на рік із накладом 300 прим.
Збірник присвячений актуальним проблемам сучасної лінгвістики та історії мови. Вміщує оглядові матеріали, презентації, рецензії на книги, інформативні нотатки з усіх аспектів мов світу. Розділи: «Теорія мови», «Актуальні проблеми морфології», «Теоретичні питання синтаксису», «Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу», «Етнолінгвістика, лінгвокультурологія та оно¬мастика: стан і перспективи дослідження», «Історія мови» та ін.
Матеріали друкує українською, англійською, польською, російською та болгарською мовами. Розповсюджується в Україні, Польщі, Чехії, Сербії, Білорусі та ін., електронний варіант видання – в Украї¬ні, США, Канаді, Великій Британії, Німеччині тощо.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 22549-12449ПР від 20.02.2017 року.
ISSN 1815-3070
Online ISSN 2308-0019
Видання затверджене ВАК України як фахове («Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4; «Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 12; затверджено постановою президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1 05/5; Наказ № 515 МОН України від 16.05.2016 р.).
Міжнародна реєстрація збірника «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies»:
– Genamics JournalSeek (за підтримки OCLC як частини the WorldCat Knowledge Base)
– the WorldCat Knowledge Base
– ULRICHSWEBTM Global Serials Directory
– Google Scholar
– Index Copernicus International (ICV 2012: 5.58; ICV 2013: 6.14; ICV 2014: 68.32; ICV 2015: 55.40; ICV 2016: 65.30; ICV 2017: 61.96)
– ResearchBib
– Polska Bibliografia Naukowa (Polish Scholarly Bibliography)
– Electronic Journals Library EZB (Regensburg, Germany)
– Реферативна база даних «Україніка наукова»
– Український реферативний журнал «Джерело»;
– ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

DOI надається з 2017 р. кожній статті, а також усьому черговому числу видання.
Головний редактор: доктор філологічний наук, професор, член-кореспондент НАН України А. П. Загнітко.
Редакційна колегія: Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (головний редактор) (м. Вінниця, Україна); Ілля Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент (веб-редактор) (м. Вінниця, Україна); Михайло Вінтонів, доктор філологічних наук, професор (м. Київ, Україна); Ірина Домрачева, кандидат філологічних наук, доцент (м. Вінниця, Україна); Наталія Іваницька, доктор філологічних наук, професор (м. Вінниця, Україна); Мілена Іванович, доктор габілітований, доцент (м. Белград, Республіка Сербія); Олена Карпенко, доктор філологічних наук, професор (м. Одеса, Україна); Олександр Кіклевич, доктор філологічних наук, професор (м. Ольштин, Республіка Польща); Наталя Кобченко, кандидат філологічних наук, доцент (м. Київ, Україна); Людмила Коваль, доктор філологічних наук, доцент (м. Вінниця, Україна); Ірина Кочан, доктор філологічних наук, професор (м. Львів, Україна); Елла Кравченко, доктор філологічних наук, доцент (м. Вінниця, Україна); Жанна Краснобаєва-Чорна, доктор філологічних наук, доцент (м. Вінниця, Україна); Галина Лукаш, доктор філологічних наук, професор (м. Вінниця, Україна); Анатолій Приходько, доктор філологічних наук, професор (м. Запоріжжя, Україна); Ганна Ситар, кандидат філологічних наук, доцент (м. Вінниця, Україна); Мар’ян Скаб, доктор філологічних наук, професор (м. Чернівці, Україна); Микола Степаненко, доктор філологічних наук, професор (м. Полтава, Україна); Пшемислав Юзвікевич, доктор габілітований, професор (м. Вроцлав, Республіка Польща); Лариса Азарова, доктор філологічних наук, професор (м. Вінниця, Україна); Ірина Гарбера, кандидат філологічних наук (відповідальний секретар) (м. Вінниця, Україна).
На сьогодні вийшло 40 випусків «Лінгвістичних студій».
Довідки про видання опубліковано в «Енциклопедії сучасної України» (т. 17) та ін.

До складу редакційної ради збірника входять провідні мовознавці України та інших країн світу.
Редакційна рада: Алла Архангельська, доктор філологічних наук, професор (м. Оломоуц, Чеська Республіка); Флорій Бацевич, доктор філологічних наук, професор (м. Львів, Україна); Алеш Бранднер, доктор філологічних наук, професор (м. Брно, Чеська Республіка); Майя Всеволодова, доктор філологічних наук, професор (м. Москва, Російська Федерація); Катерина Городенська, доктор філологічних наук, професор (м. Київ, Україна); Марія Конюшкевич, доктор філологічних наук, професор (м. Гродно, Республіка Білорусь); Тетяна Космеда, доктор філологічних наук, професор (м. Познань, Республіка Польща); Олексій Кретов, доктор філологічних наук, професор (м. Воронеж, Російська Федерація); Чеслав Ляхур, доктор габілітований, професор (м. Ополе, Республіка Польща); Анатолій Мойсієнко, доктор філологічних наук, професор (м. Київ, Україна); Лариса Пісарек, доктор габілітований, професор (м. Вроцлав, Республіка Польща); Людмила Попович, доктор габілітований, професор (м. Белград, Республіка Сербія); Ігор Проценко, доктор філософії, доцент (м. Асунсьйон, Парагвай); Міхал Сарновський, доктор габілітований, професор (м. Вроцлав, Республіка Польща); Світлана Соколова, доктор філологічних наук, професор (м. Київ, Україна).
Контактна інформація:
[email protected] − головний редактор Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна.
[email protected] – редколегія.

«Лінгвокомп’ютерні дослідження»

Збірник наукових праць кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології. У збірнику висвітлюють фундаментальні проблеми теоретичної та прикладної лінгвістики, простежують актуальні напрями автоматичного опрацювання мовної інформації, традиційного та машинного перекладу, розглядають особливості створення та використання лінгвістичних баз даних, з’ясовують особливості й тенденції сучасної лексикографії та дистанційної освіти.
Для мовознавців, лінгвістів-програмістів, викладачів вищої школи, інформатиків, аспірантів, студентів, учителів.
Головний редактор — доктор філологічний наук, професор, член-кореспондент НАН України А. П. Загнітко.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 22548-12448 ПР від 01.03.2017 року.
ISSN 2307-0544
Виходить 1 раз на рік.
Редакційна рада: Загнітко Анатолій, д.філол.н., професор, член-кореспондент НАН України (науковий редактор) (Україна); Вихованець Іван, д.філол.н., професор, член-кореспондент НАН України (Україна); Городенська Катерина, д.філол.н., професор (Україна); Клименко Ніна, доктор філологічних наук, професор (Україна); Соколова Світлана, д.філол.н., старший науковий співробітник (Україна); Всеволодова Майя, д.філол.н., професор (Росія); Конюшкевич Марія, д.філол.н., професор (Білорусь); Рагавцов Василь, д.філол.н., професор (Білорусь); Сарновський Міхал, д.філол.н., проф. (Польща); Пісарек Лариса, д.філол.н., професор (Польща); Андерш Йозеф, д.філол.н., професор (Чехія); Ляхур Чеслав, д.філол.н., професор (Польща); Бранднер Алеш, д.філол.н., професор (Чехія); Жажа Станіслав, д.філол.н., професор (Чехія); Попович Людмила д.філол.н., професор (Сербія).
Редакційна колегія: Демська Орися, д.філол.н., професор (Україна); Космеда Тетяна, д.філол.н. професор (Польща); Кочан Ірина, д.філол.н., професор (Україна); Селіванова Олена, д.філол.н., професор (Україна); Скаб Марія, д.філол.н., професор (Україна); Шитик Людмила, д.філол.н., доцент (Україна); Вінтонів Михайло, д.філол.н., професор (Україна); Данилюк Ілля, к.філол.н., доцент (Україна); Краснобаєва-Чорна Жанна, д.філол.н., доцент (Україна); Ситар Ганна, д.філол.н., доцент (Україна).
На сьогодні вийшло 14 випусків «Лінгвокомп’ютерних досліджень».
Контактна інформація:
[email protected] − головний редактор Загнітко Анатолій Панасович.

«Стусознавчі зошити»

Науковий альманах, заснований у 2016 році. Редакційна рада — доценти кафедри теорії та історії української і світової літератури, кандидат філологічних наук Олег Євгенович Соловей і кандидат філологічних наук Ольга Василівна Пуніна. На сьогодні вийшов Зошит 1. Упорядники альманаху мають на меті створення першого в Україні спеціалізованого майданчика для обговорення різноаспектної наукової проблематики, пов’язаної з життям і творчістю Василя Стуса.