Обрати сторінку

Кафедри

Кафедра української мови, теорії та історії української і світової літератури

Кафедра української мови (до 01.02.2016 – української мови та прикладної лінгвістики) своїми витоками та своєю історією повністю пов’язана з постанням і розвитком Донецького (Сталінського) педагогічного інституту, згодом Донецького державного університету, з 2001 року – Донецького національного університету, а з жовтня 2016 року – Донецького національного університету імені Василя Стуса.
Вона була започаткована зовсім нечисленним складом і тільки з роками набула власного виміру — зосередила свою діяльність на підготовці фахівців української мови і літератури, прикладної лінгвістики за усіма рівнями акредитації – бакалавріат, спеціалітет (до 2017 року), магістратура, плеканні рідного слова на Донеччині, а з листопада 2014 року й на Вінниччині, теоретичних пошуках у лінгвістиці (тут і опрацювання проблем морфології та синтаксису, словотвору та лексикології, фонетики та фонології; і регулярні експедиції для збирання діалектологійного матеріалу, його упорядкування; та опрацюванням нових і новітніх технологій викладання української мови у вищій та середній школі та ін.). Все це уможливило збереження постійної активності кафедри, вирізнення її на загальнодержавному тлі своїм неповторним почерком, власними науковими концепціями.

Також кафедра здійснює підготовку фахівців, які є компетентними в галузях теорії літератури і художньої культури, історії української літератури і фольклористики. Кафедра теорії та історії української і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса створена в січні 2016 року шляхом реорганізації трьох кафедр: теорії літератури і художньої культури, історії української літератури і фольклористики, російської літератури.

Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології була утворена в серпні 1966 року (до початку 70-х років ХХ ст. вона мала назву кафедра загального та слов’янського мовознавства, до 2015 р. – кафедра загального мовознавства і історії мови). Першим її завідувачем був доктор філологічних наук, професор В.К. Журавльов. З 1971 по 1975 рр. кафедрою керувала кандидат філологічних наук, доцент Л.М. Саркісова, а з початку 1976 по 2014 рік кафедру очолював заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор Донецького національного університету, доктор філологічних наук, професор Євген Степанович Отін. Першими співробітниками кафедри у 60-ті – 70-ті роки були Є.С.Отін, Л.М.Саркісова, П.І.Сегеда, В.П.Токар, Г.І.Рихтер, І.О.Курдюмова, О.П.Білик, Л.С.Померанська, І.Т.Принцевський, А.Ю.Симоненко, А.М.Крейтор, С.Т.Малишев, Р.Й.Сирота, Є.І.Царенко. Пізніше колектив поповнився й оновився за рахунок талановитої молоді, випускників філологічного факультету Л.П.Борисової, Н.Є. Касьяненко, М.О.Луценка, В.В.Мозгунова, К.В.Першиної, В.П. Пилипак, Н.О.Ярошенко.

Кафедра психології

Профільну підготовку студентів за напрямком «Психологія» здійснює кафедра психології, яка забезпечує випускника можливим вибором роботи в відповідній науковій і практичній сферах. Психолог може працювати в системі освіти, дитячих садках, коледжах, вузах, центральному психологічному консультуванні, наукових установах, кризових центрах психологічної допомоги. Базовими дисциплінами є обстеження та експертиза психології, психофізіології, соціальної психології, психології, психології, психології сім’ї та психології.

Кафедра теорії і практики перекладу

Кафедра теорії і практики перекладу здійснює підготовку фахівців, які можуть виконувати кваліфіковану теоретичну, практичну та спеціальну роботу, пов’язану із застосуванням набутих знань, а також загальних та спеціальних компетентностей у галузі філологічних наук напряму підготовки 035 Філологія 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно).

Підготовка фахівців на кафедрі передбачає оволодіння загальними, інтегральними та фаховими навичками, що дозволяють розв’язувати складні завдання і проблеми в галузі лінгвістики, літературознавства, фольклористики, перекладу в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Кафедра англійської філології

Кафедра здійснює підготовку фахівців, які є компетентними в галузі 035 Філологія, зокрема у германських мовах.

Випускники кафедри за спеціальністю 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) отримують підготовку для здійснення викладацької, навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-керівницької діяльності в закладах системи освіти, перекладацької діяльності в установах усіх форм власності.

Кафедра романо-германської філології та зарубіжної літератури

Кафедра готує студентів за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.055 Романські мови і літератури (переклад включно), перша – французька, освітньою програмою «Французька мова і переклад» на денній формі навчання. Освітньо-професійна програма передбачає генерування вмінь та компетентностей викладача першої іноземної (французької) та другої іноземної мов (англійської / німецької / іспанської), перекладача.

Випускники програми можуть здійснювати викладацьку, навчально-виховну, науково-методичну та організаційно-керівницьку діяльність в закладах системи освіти, а також перекладацьку діяльність в установах усіх форм власності, які таку передбачають, відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010.

Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Кафедра іноземних мов професійного спрямування забезпечує викладання курсів іноземною мовою (англійською, німецькою, французькою та іспанською) для студентів бакалавріату, магістратури та аспірантури економічних, гуманітарних та природничих спеціальностей немовних факультетів Донецького національного університету імені Василя Стуса.