План роботи вченої ради філологічного факультету

ПЛАН РОБОТИ
вченої ради філологічного факультету на 2021–2022 н. р.

Дата засіданняПитання, що готуються для обговоренняДоповідачВідповідальний за підготовку питання
15 вересня 2021 року 1. Про затвердження плану роботи ради на 2021–2022 н.р. голова вченої ради філологічного факультету Г. В. Ситар секретар вченої ради філологічного факультету І.В. Гарбера
2. Про підсумки прийому студентів за освітніми програмами факультету і першо­чергові завдання щодо формування контин­генту абітурієнтів на 2022 рік відповідальний від філологічного факультету за роботу  в приймальній комісії І.А. Мархель декан філологічного факультету А. П. Загнітко; члени відбіркової комісії від філологічного факультету
3. Про організацію навчального процесу у 2021–2022 н. р. заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк завідувачі кафедр
4. Про затвердження тем дисертацій аспірантів і докторантів заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків В.А. Оверчук завідувачі кафедр
5. Про результати рейтингування здобувачів вищої освіти щодо якості забезпечення освітніх послуг декан філологічного факультету А.П. Загнітко голова вченої ради філологічного факультету Г. В. Ситар
20 жовтня 2021 року 1. Про затвердження плану профорієнтацій­ної роботи кафедр факультету та загально­факультетського плану профорієнтаційних заходів заступник декана з соціальної,  виховної та профорієнтаційної роботи Н. М. Урсані завідувачі кафедр
2. Про затвердження складу Екзаменацій­них комісій 2021–2022 н.р. на філологіч­ному факультеті заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк завідувачі кафедр
3.  Про затвердження пакету документів до Державної атестації СО «Магістр» заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк завідувачі кафедр
4. Про стан виконання магістерських робіт зимового випуску експерт з якості спеціальності 035 Філологія Н. П. Шаповалова; експерт з якості  спеціальності 053 Психологія В.О. Оверчук завідувачі кафедр
5. Про інформаційну політику факультету (оновлення електронних ресурсів факультету) заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків В. А. Оверчук лаборант навчально-методичної лабораторії організаційного забезпечення освітньої діяльності філологічного факультету Ю. С. Бевз
17 листопада 2021 року 1.  Про охорону праці й техніку безпеки на філологічному факультеті відповідальна від філологічного факультету  І. І. Дзега декан філологічного факультету А. П. Загнітко
2. Про підсумки організації та результати успішності проходження практичної підготовки здобувачами вищої освіти в 2020-2021 н.р. заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк завідувачі кафедр
3. Про наукове консультування співробітниками філологічного факультету підприємств, установ, організацій у контексті впровадження Стратегії розвитку ДонНУ імені Василя Стуса 2017-2025 рр. заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків В. А. Оверчук завідувачі ка­федр
 15 грудня 2021 року 1. Про готовність кафедр філологічного факультету до зи­мової екзаменаційної сесії заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк завідувачі кафедр
2. Про результати та перспективи впровадження функціональної стратегії інтернаціоналізації на філологічному факультеті декан  філологічного факультету А. П. Загнітко завідувачі кафедр
3. Про організацію та стан навчальної роботи зі здобувачами вищої освіти заочної форми навчання заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк завідувачі кафедр
4. Про звітування аспірантів філологічного факультету заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків В. А. Оверчук гаранти освітньо-наукових програм
5. Про звіт декана філологічного факультету за 2021 р. декан  філологічного факультету А. П. Загнітко голова вченої ради  філологічного факультету Г. В. Ситар
  19 січня 2022 року 1. Про перебіг підсумкової атестації сту­дентів СО «Магістр» заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк завідувачі кафедр
2. Про стан виконання курсових робіт на денному і заочному відділеннях. Затвер­дження графіка захисту курсових робіт заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк завідувачі кафедр
3. Про підсумки науково-дослідної роботи на філологічному факультеті за 2021 рік заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків В. А. Оверчук завідувачі кафедр
4. Про основні показники діяльності філологічного факультету щодо виконання Ліцензійних умов  провадження освітньої діяльності декан  філологічного факультету А. П. Загнітко голова вченої ради  філологічного факультету Г. В. Ситар
16 лютого 2021 року 1. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк завідувачі кафедр
2. Про стан профорієнтаційної роботи ка­федр факультету заступник декана з соціальної,  виховної та профорієнтаційної роботи Н. М. Урсані завідувачі кафедр
3. Про роботу студентського самовряду­вання голова студради філологічного факультету К.О. Вітюк заступник декана з соціальної,  виховної та профорієнтаційної роботи Н. М. Урсані
4. Про затвердження пакетів документів до Вступної кампанії 2022 року відповідальний від філологічного факультету за роботу в приймальній комісії декан  філологічного факультету А. П. Загнітко
16 березня 2022 року 1. Про підготовку до весняних наукових заходів на факультеті заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків В. А. Оверчук випускові кафедри
2. Про результати локального моніторингу освітніх програм і заходи щодо забезпечення якості вищої освіти на філологічному факультеті експерт з якості спеціальності 035 Філологія Н. П. Шаповалова; експерт з якості  спеціальності 053 Психологія В.А. Оверчук гаранти освітніх програм
3. Про затвердження матеріалів до атеста­ційних екзаменів заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк секретарі ЕК, завідувачі кафедр
20 квітня 2022 року 1. Про готовність до підсумкової атестації та літньої екзаменаційної сесії заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк завідувачі кафедр
2. Про організацію практичної підготовки здобувачів вищої освіти на філологічному факультеті. Затвердження звіту про проходження практик 2021–2022 н. р. в. о. завідувача кафедри української мови, теорії та історії української і світової літератури Л. М. Коваль завідувачі кафедр
3. Про заходи щодо забезпечення обрання здобувачами факультету дисциплін за вибором (циклу загальної підготовки та циклу професійної та практичної підготовки) заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк декан  філологічного факультету А. П. Загнітко
18 травня 2022 року 1. Про організаційну підготовку факульте­ту до вступної кампанії та підсумки проф­орієнтаційних заходів відповідальний від філологічного факультету за роботу в приймальній комісії члени відбіркової комісії; завідувачі кафедр
2. Про результати рейтингування діяльності викладачів, кафедр, факультетів декан  філологічного факультету А. П. Загнітко завідувачі кафедр
3. Про реалізацію положень Кодексу акаде­мічної доброчесності та корпоративної ети­ки на філологічному факультеті заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків В.А. Оверчук голова вченої ради  філологічного факультету Г. В. Ситар
15 червня 2022 року 1. Про перебіг літньої екзаменаційної сесії денної та заочної форм навчання заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк заступники декана; завідувачі кафедр
2. Про звітування аспірантів і докторантів філологічного факультету заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків В. А. Оверчук гаранти освітньо-наукових програм
4. Про виконання ухвал вченої ради факуль­тету за червень 2021 року – травень 2022 року секретар вченої ради філологічного факультету І. В. Гарбера голова вченої ради філологічного факультету Г. В. Ситар  

ПЛАН РОБОТИ
вченої ради філологічного факультету на 2020–2021 н. р.

Дата засіданняПитання, що готуються для обговоренняДоповідачВідповідальний за підготовку питання
16 вересня 2020 року 1. Про затвердження плану роботи ради на 2020–2021 н. р. голова вченої ради філологічного факультету Г. В. Ситар секретар вченої ради філологічного факультету І. В. Гарбера
2. Про підсумки прийому студентів за освітніми програмами факультету і першо­чергові завдання щодо формування контин­генту абітурієнтів на 2021 рік відповідальний від філологічного факультету за роботу  в приймальній комісії О. Ю. Халамендик декан філологічного факультету А. П. Загнітко; члени відбіркової комісії від філологічного факультету
3. Про роботу екзаменаційних та атестацій­них комісій і завдання з удосконалення підсумкової атестації випускників професор кафедри психології О. В. Бацилєва секретарі ЕК
4. Про організацію навчального процесу у 2020–2021 н. р. заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк завідувачі кафедр
5. Про затвердження звітів про проходжен­ня літньої практики здобувачів вищої освіти спеціальності 034 Культурологія у 2019–2020 н. р. в. о. завідувача кафедри української мови і культури Л. М. Коваль доцент кафедри української мови і культури Н. П. Шаповалова
21 жовтня 2020 року 1. Про затвердження плану профорієнтацій­ної роботи кафедр факультету та загально­факультетського плану профорієнтаційних заходів заступник декана з соціальної,  виховної та профорієнтаційної роботи Н. М. Урсані завідувачі кафедр
2. Про затвердження складу Екзаменацій­них комісій 2020–2021н. р. на філологіч­ному факультеті заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк завідувачі кафедр
3.  Про затвердження пакету документів до Державної атестації СО «Магістр» заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк завідувачі кафедр
4. Про стан виконання магістерських робіт зимового випуску експерт з якості спеціальності 035 Філологія Н. П. Шаповалова; експерт з якості  спеціальності 053 Психологія О. М. Шпортун завідувачі кафедр
5. Про затвердження тем дисертацій аспірантів і докторантів заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків В. А. Оверчук завідувачі кафедр
6. Про результати рейтингування студентів щодо якості забезпечення освітніх послуг декан філологічного факультету А. П. Загнітко голова вченої ради філологічного факультету  Г. В. Ситар
18 листопада 2020 року   1.  Про охорону праці й техніку безпеки на філологічному факультеті відповідальна від філологічного факультету  І. І. Дзега декан філологічного факультету А. П. Загнітко
2. Про затвердження звітів про проходжен­ня практики здобувачів вищої освіти СО «Бакалавр» і СО «Магістр» у 2020–2021 н. р. заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк завідувачі кафедр
3. Про звіт декана філологічного факультету за 2020 р.   декан  філологічного факультету А. П. Загнітко голова вченої ради  філологічного факультету Г. В. Ситар
  16 грудня 2020 року 1. Про готовність кафедр філологічного факультету до зи­мової екзаменаційної сесії заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк завідувачі кафедр
2. Про реалізацію програм міжнародної освіти на філологічному факультеті декан  філологічного факультету А. П. Загнітко завідувачі кафедр
3. Про організацію та стан навчальної робо­ти зі студентами заочної форми навчання заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк завідувачі кафедр
4. Про виконання плану видання наукової і навчально-методичної літератури на філо­логічному факультеті у 2020 році. Затвер­дження плану на 2021 рік заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків В. А. Оверчук; експерт з якості  спеціальності 053 Психологія О. М. Шпортун   завідувачі кафедр
5. Про інформаційну політику факультету (оновлення електронних ресурсів факультету)     заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків В. А. Оверчук       лаборант навчально-методичної лабораторії організаційного забезпечення освітньої діяльності філологічного факультету Ю. С. Бевз
20 січня 2021 року 1. Про стан профорієнтаційної роботи ка­федр факультету заступник декана з соціальної,  виховної та профорієнтаційної роботи Н. М. Урсані завідувачі кафедр
2. Про перебіг підсумкової атестації сту­дентів СО «Магістр» заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк завідувачі кафедр
3. Про стан виконання курсових робіт на денному і заочному відділеннях. Затвер­дження графіка захисту курсових робіт заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк завідувачі кафедр
4. Про атестацію аспірантів філологічного факультету   заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків В. А. Оверчук гаранти освітньо-наукових програм
  5. Про підсумки науково-дослідної роботи на філологічному факультеті за 2020 рік заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків В. А. Оверчук завідувачі кафедр
6. Про основні показники діяльності філологічного факультету щодо виконання Ліцензійних умов  провадження освітньої діяльності декан  філологічного факультету А. П. Загнітко голова вченої ради  філологічного факультету Г. В. Ситар
17 лютого 2021 року 1. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк завідувачі кафедр
2. Про підсумки роботи Екзаменаційних комісій (зимовий випуск СО «Магістр») декан  філологічного факультету А. П. Загнітко заступники голів ЕК
3. Про роботу студентського самовряду­вання голова студради факультету А. Д. Грицай заступник декана з соціальної,  виховної та профорієнтаційної роботи Н. М. Урсані
4. Про затвердження пакетів документів до Вступної кампанії 2021 року     відповідальний від філологічного факультету за роботу  в приймальній комісії   декан  філологічного факультету А. П. Загнітко
17 березня 2021 року 1. Про підготовку до весняних наукових заходів на факультеті   заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків В. А. Оверчук випускові кафедри
  2.  Про заходи щодо забезпечення якості вищої освіти на філологічному факультеті   експерт з якості спеціальності 035 Філологія Н. П. Шаповалова; експерт з якості  спеціальності 053 Психологія  О. М. Шпортун   завідувачі кафедр
3. Про результати локального моніторингу освітніх програм експерт з якості спеціальності 035 Філологія Н. П. Шаповалова; експерт з якості  спеціальності 053 Психологія  О. М. Шпортун гаранти освітніх програм
4. Про затвердження матеріалів до атеста­ційних екзаменів заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк секретарі ЕК, завідувачі кафедр
21 квітня 2021 року 1. Про готовність до підсумкової атестації та літньої екзаменаційної сесії в.о. завідувача кафедри теорії та історії української і світової літератури Е.О. Кравченко завідувачі кафедр
2. Про організацію практичної підготовки здобувачів вищої освіти на філологічному факультеті. Затвердження звіту про проходження практик 2020–2021 н. р. в. о. завідувача кафедри української мови і культури Л. М. Коваль завідувачі кафедр
3. Про заходи щодо забезпечення обрання студентами факультету дисциплін за вибором (циклу загальної підготовки та циклу професійної та практичної підготовки)   заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк декан  філологічного факультету А. П. Загнітко
19 травня 2021 року 1. Про організаційну підготовку факульте­ту до вступної кампанії та підсумки проф­орієнтаційних заходів відповідальний від філологічного факультету за роботу  в приймальній комісії члени відбіркової комісії; завідувачі кафедр
2. Про результати рейтингування діяльності викладачів, кафедр, факультетів   декан  філологічного факультету А. П. Загнітко завідувачі кафедр
3. Про реалізацію положень Кодексу акаде­мічної доброчесності та корпоративної ети­ки на філологічному факультеті в.о. завідувача кафедри психології О. М. Шпортун голова вченої ради  філологічного факультету Г. В. Ситар
16 червня 2021 року 1. Про підсумки літньої екзаменаційної се­сії денної та заочної форм навчання заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк заступники декана; завідувачі кафедр
2. Про атестацію аспірантів і докторантів філологічного факультету заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків В. А. Оверчук гаранти освітньо-наукових програм
4. Про виконання ухвал вченої ради факуль­тету за червень 2020 року – травень 2021 року секретар вченої ради філологічного факультету І. В. Гарбера голова вченої ради філологічного факультету Г. В. Ситар  

ПЛАН РОБОТИ
вченої ради філологічного факультету на 2019–2020 н. р.

Дата засіданняПитання, що готуються для обговоренняДоповідачВідповідальний за підготовку питання
18 вересня 2019 року1. Про затвердження плану роботи ради на 2019–2020

н. р.

заступник голови вченої ради факультету Г. В. Ситарсекретар ради

І. Р. Домрачева

2. Про підсумки прийому студентів за освітніми програмами факультету і першочергові завдання щодо формування контингенту абітурієнтів на 2020 ріквідповідальний від філологічного факультету за роботу в приймальній комісії К. О. Бортунв.о. декана факультету

А. П. Загнітко; члени відбіркової комісії від філологічного факультету

3. Про організацію навчального процесу у 2019–2020 н. р. заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюкзавідувачі випускових кафедр
4. Про затвердження звітів про проходження літніх практик у 2019–2020 н. р.в. о. завідувача кафедри журналістики С. В. Бондаренко; в. о. завідувача кафедри української філології і культури Е. О. Кравченков. о. завідувача кафедри журналістики

С. В. Бондаренко; в. о. завідувача кафедри української філології і культури Е. О. Кравченко

16 жовтня 2019 року1. Про затвердження плану профорієнтаційної роботи кафедр факультету та загальнофакультетського плану профорієнтаційних заходівзаступник декана з соціальної та виховної роботи Н. М. Урсанізавідувачі кафедр
2. Про затвердження складу Екзаменаційних комісій 2019–2020 н. р. на філологічному факультетізаступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюкзавідувачі випускових кафедр

3. Про результати впровадження другого пріоритету Стратегії розвитку Донецького національного університету імені Василя Стуса 2017-2025 рр. на філологічному факультетів.о. декана факультету А. П. Загніткозаступник голови вченої ради Г. В. Ситар
4. Про затвердження пакету документів до Державної атестації СО "Магістр"заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюк завідувачі випускових кафедр
5. Про стан виконання магістерських робіт зимового випускуголова НМК Ю. В. Кушнірвипускові кафедри
6. Про затвердження тем дисертацій аспірантівзаступник декана з наукової роботи

Г. В. Ситар

завідувачі кафедр
20 листопада 2019 року1. Про охорону праці й техніку безпеки на філологічному факультетівідповідальна від філологічного факультету Дзега І.І.в.о. декана факультету

А. П. Загнітко

2. Про звіт декана факультету за 2019 р.в.о. декана факультету А. П. Загніткозаступник голови вченої ради Г. В. Ситар
18 грудня 2019 року1. Про готовність кафедр філологічного факультету до зимової екзаменаційної сесіїзаступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюкзавідувачі кафедр
2. Про підсумки науково-дослідної роботи на філологічному факультеті за 2019 рікзаступник декана з наукової роботи

Г. В. Ситар

випускові кафедри
3. Про організацію та стан навчальної роботи зі студентами заочної форми навчаннязаступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюкзаступник декана з навчальної роботи

О. В. Антонюк

4. Про виконання плану видання наукової і навчально-методичної літератури на філологічному факультеті у 2019 році. Затвердження плану на 2020 рікзаступник декана з наукової роботи

Г. В. Ситар; голова НМК Ю. В. Кушнір

випускові кафедри
22 січня 2020 року1. Про стан профорієнтаційної роботи кафедр факультетузаступник декана з соціальної та виховної роботи Н. М. Урсані, відповідальний за профорієнтаційну роботувипускові кафедри
2. Про перебіг підсумкової атестації студентів СО «Магістр»заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюкзавідувачі випускових кафедр

3. Про стан виконання курсових робіт на денному і заочному відділеннях. Затверження графіка захисту курсових робітв. о. завідувача кафедри української філології і культури Е. О. Кравченковипускові кафедри
4. Про атестацію аспірантів філологічного факультетузаступник декана з наукової роботи

Г. В. Ситар

гаранти освітніх програм
5. Про реалізацію програм міжнародної освіти на філологічному факультетівідповідальний за міжнародну діяльність на факультеті М. А. Реутовазавідувачі кафедр
6. Про основні показники діяльності філологічного факультету щодо виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного університетув.о. декана факультету А. П. Загніткозаступник голови вченої ради Г. В. Ситар
19 лютого 2020 року1. Про підсумки зимової екзаменаційної сесіїзаступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюкзавідувачі кафедр
2. Про підсумки роботи Екзаменаційних комісій (зимовий випуск СО «Магістр»)в.о. декана факультету А. П. Загніткозаступники голів ЕК
3. Про роботу студентського самоврядуванняголова студради факультету

А. Д. Грицай

голова студради факультету А. Д. Грицай
4. Про затвердження пакетів документів до Вступної кампанії 2020 рокувідповідальний від філологічного факультету за роботу в приймальній комісіїв.о. декана факультету

А. П. Загнітко

18 березня 2020 року1. Про підготовку до весняних наукових заходів на факультетізаступник декана з наукової роботи

Г. В. Ситар

випускові кафедри
2. Про заходи щодо забезпечення якості вищої освіти на філологічному факультетіголова НМК Ю. В. Кушнірзавідувачі кафедр
3. Про результати локального моніторингу освітніх програмголова НМК Ю. В. Кушніргаранти освітніх програм
15 квітня 2020 року1. Про готовність до підсумкової атестації та літньої екзаменаційної сесіїзавідувач кафедри теорії та історії української і світової літератури

В. А. Просалова

завідувачі кафедр
2. Про затвердження матеріалів до атестаційних екзаменівзаступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюксекретарі ЕК, завідувачі випускових кафедр
3. Про організацію практичної підготовки здобувачів вищої освіти на філологічному факультеті. Затвердження звіту про проходження практик 2019–2020 н. р.в. о. завідувача кафедри української мови Л. М. Ковальзавідувачі кафедр
4. Про заходи щодо забезпечення обрання студентами факультету дисциплін за вибором (циклу загальної підготовки та циклу професійної та практичної підготовки)заступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюкв.о. декана філологічного факультету А. П. Загнітко
20 травня 2020 року1. Про організаційну підготовку факультету до вступної кампанії та підсумки профорієнтаційних заходіввідповідальний від філологічного факультету за роботу в приймальній комісіїчлени відбіркової комісії; завідувачі кафедр
2. Про результати рейтингування діяльності викладачів, кафедр, факультетівв.о. декана філологічного факультету А. П. Загніткозавідувачі випускових кафедр
3. Про реалізацію положень Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики на філологічному факультетів.о. декана філологічного факультету А. П. Загніткозаступник голови вченої ради Г. В. Ситар
17 червня 2020 року1. Про підсумки літньої екзаменаційної сесії денної та заочної форм навчаннязаступник декана з навчальної роботи О. В. Антонюкзаступники декана; завідувачі кафедр
2. Про атестацію аспірантів і докторантів філологічного факультетузаступник декана з наукової роботи

Г. В. Ситар

гаранти освітніх програм
3. Про роботу екзаменаційних та атестаційних комісій і завдання з удосконалення підсумкової атестації випускниківзавідувач кафедри психології

О. В. Бацилєва

секретарі ЕК
4. Про виконання ухвал вченої ради факультету за червень 2019 року – травень 2020 рокусекретар ради

І. Р. Домрачева

заступник голови вченої ради факультету

Г. В. Ситар; секретар ради І. Р. Домрачева

ПЛАН РОБОТИ
вченої ради філологічного факультету на 2018–2019 н. р.

Дата засідання Питання, що готуються для обговорення Доповідач Відповідальний за підготовку питання
1 2 3 4
19 вересня 2018 року 1. Про затвердження плану роботи ради на 2018–2019 н. р. голова вченої ради В. В. Мозгунов заступник голови вченої ради факультету Г. В. Ситар; секретар ради І. Р. Домрачева
2. Про підсумки прийому студентів за освітніми програмами факультету і першо¬чергові завдання щодо формування контин¬генту абітурієнтів на 2019 рік відповідальний від філологічного факультету К. О. Бортун декан факультету В. В. Мозгунов; члени відбіркової комісії від філологічного факультету
3. Про організацію навчального процесу у 2018–2019 н. р. Про особливості організації навчального процесу зі студентами заочної форми навчання заступник декана з навчальної роботи; помічник декана, старший викладач кафедри української філології і культури Т. А. Пилипак завідувачі випускових кафедр
4. Про затвердження звітів про проходжен¬ня літніх практик у 2018–2019 н. р. завідувач кафедри журналістики О. В. Тараненко; в. о. завідувача кафедри української філології і культури О. В. Антонюк завідувач кафедри журналістики О. В. Тараненко; в. о. завідувача кафедри української філології і культури О. В. Антонюк
5. Про заходи щодо організації проведення конференції трудового колективу філоло¬гічного факультету голова вченої ради В. В. Мозгунов заступник голови вченої ради факультету Г. В. Ситар; заступник декана з навчальної роботи
6. Атестація аспірантів 2 року навчання філологічного факультету заступник декана з наукової роботи Г. В. Ситар гаранти освітніх програм
17 листопада 2018 року 1. Про особливості реалізації міжнародних проектів на філологічному факультеті заступник декана з навчальної роботи завідувачі випускових кафедр
2. Про затвердження факультетського по-ложення про випускну роботу студентів СО «Магістр» заступник декана з наукової роботи Г. В. Ситар завідувачі випускових кафедр
3. Про затвердження плану профорієнтаційної роботи кафедр факультету та загально¬факультетського плану профорієнтаційних заходів заступник декана з соціальної та виховної роботи Н. М. Урсані завідувачі кафедр
4. Про затвердження складу Екзаменацій-них комісій 2018–2019 н. р. на філологіч-ному факультеті заступник декана з навчальної роботи завідувачі випускових кафедр
21 листопада 2018 року 1. Про стан виконання магістерських робіт зимового випуску голова НМК Ю. В. Кушнір випускові кафедри
2. Про заходи з підготовки до відкриття сертифікатної освітньої програми з поло-ністики декан факультету В. В. Мозгунов профільні кафедри
3. Про атестацію аспірантів 3, 4 року на-вчання філологічного факультету заступник декана з наукової роботи Г. В. Ситар завідувачі випускових кафедр
4. Про реалізацію положень Кодексу академічної доброчесності та корпоративної ети¬ки на філологічному факультеті заступник голови вченої ради факультету Г. В. Ситар голова вченої ради В. В. Мозгунов
5. Про звіт декана факультету за 2018 р. декан факультету В. В. Мозгунов декан факультету В. В. Мозгунов
6. Про відповідність показників факультету вимогам статусу Національного універси-тету декан факультету В. В. Мозгунов декан факультету В. В. Мозгунов
19 грудня 2018 року 1. Про готовність кафедр факультету до зи¬мової екзаменаційної сесії заступник декана з навчальної роботи заступники декана; завідувачі кафедр
2. Про підсумки науково-дослідної роботи на факультеті за 2018 рік заступник декана з наукової роботи Г. В. Ситар випускові кафедри
3. Про організацію та стан навчальної робо¬ти зі студентами заочної форми навчання помічник декана, старший викладач кафедри української філології і культури Т. А. Пилипак помічник декана, старший викладач кафедри української філології і культури Т. А. Пилипак
4. Про взаємодію адміністрації філологічно¬го факультету зі студентським самовряду¬ванням заступник декана з соціальної та виховної роботи Н. М. Урсані; голова студради факультету Ю. Д. Жлобницька заступник декана з соціальної та виховної роботи Н. М. Урсані; голова студради факультету Ю. Д. Жлобницька
5. Про виконання плану видання наукової і навчально-методичної літератури на філо¬логічному факультеті у 2018 році. Затвер¬дження плану на 2019 рік заступник декана з наукової роботи Г. В. Ситар; голова НМК Ю. В. Кушнір випускові кафедри
6. Про виконання ухвал вченої ради фа-культету за червень–листопад 2018 року секретар ради І. Р. Домрачева заступник голови вченої ради факультету Г. В. Ситар; секретар ради І. Р. Домрачева
16 січня 2019 року 1. Про стан профорієнтаційної роботи ка-федр факультету відповідальний за профорієнтаційну роботу випускові кафедри
2. Про перебіг підсумкової атестації сту-дентів СО «Магістр» заступник декана з навчальної роботи завідувачі випускових кафедр
3. Про стан виконання курсових робіт на денному і заочному відділеннях. Затвер-дження графіка захисту курсових робіт в. о. завідувача кафедри української філології і культури О. В. Антонюк випускові кафедри
13 лютого 2019 року 1. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії заступник декана з навчальної роботи заступники декана; завідувачі кафедр
2. Про підсумки атестації випускників СО «Магістр» завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології А. П. Загнітко заступники голів ЕК
3. Про атестацію аспірантів 1, 3 року на-вчання філологічного факультету заступник декана з наукової роботи Г. В. Ситар гаранти освітніх програм
20 березня 2019 року 1. Про підготовку до весняних наукових заходів на факультеті заступник декана з наукової роботи Г. В. Ситар випускові кафедри
2. Про стан розробки сучасних дистанцій¬них курсів на факультеті голова НМК Ю. В. Кушнір завідувачі кафедр
17 квітня 2019 року 1. Про готовність до підсумкової атестації та літньої екзаменаційної сесії завідувач кафедри теорії та історії української і світової літератури В. А. Просалова завідувачі кафедр
2. Про затвердження матеріалів до атеста¬ційних екзаменів заступник декана з навчальної роботи секретарі ЕК, завідувачі випускових кафедр
3. Затвердження звіту про проходження практик 2018–2019 н. р. в. о. завідувача кафедри української мови Л. М. Коваль завідувачі кафедр
4. Про імплементацію «дорожніх карт» між¬народного партнерства факультетом заступник декана з навчальної роботи завідувачі випускових кафедр
5 травня 2019 року 1. Про організаційну підготовку факульте¬ту до вступної кампанії та підсумки проф¬орієнтаційних заходів відповідальний від філологічного факультету за роботу в приймальній комісії члени відбіркової комісії; завідувачі кафедр
2. Про організацію та реалізацію / впрова¬дження практичної підготовки здобувачів вищої освіти (практики, стажування, праце¬влаштування) завідувач кафедри журналістики О. В. Тараненко завідувачі випускових кафедр
19 червня 2019 року 1. Про підсумки літньої екзаменаційної сесії денної та заочної форм навчання заступник декана з навчальної роботи; помічник декана, старший викладач кафедри української філології і культури Т. А. Пилипак заступники декана; завідувачі кафедр
2. Про атестацію аспірантів філологічного факультету заступник декана з наукової роботи Г. В. Ситар гаранти освітніх програм
3. Про роботу екзаменаційних та атестацій¬них комісій та завдання з удосконалення підсумкової атестації випускників завідувач кафедри психології О. В. Бацилєва секретарі ЕК
4. Про виконання ухвал вченої ради факуль¬тету за грудень 2018 року – травень 2019 року секретар ради І. Р. Домрачева заступник голови вченої ради факультету Г. В. Ситар; секретар ради І. Р. Домрачева