Обрати сторінку

ПЛАН РОБОТИ вченої ради філологічного факультету на 2018–2019 н. р.

ПЛАН РОБОТИ
вченої ради філологічного факультету на 2018–2019 н. р.

Дата засідання Питання, що готуються для обговорення Доповідач Відповідальний за підготовку питання
1 2 3 4
19 вересня 2018 року 1. Про затвердження плану роботи ради на 2018–2019 н. р. голова вченої ради В. В. Мозгунов заступник голови вченої ради факультету Г. В. Ситар; секретар ради І. Р. Домрачева
2. Про підсумки прийому студентів за освітніми програмами факультету і першо¬чергові завдання щодо формування контин¬генту абітурієнтів на 2019 рік відповідальний від філологічного факультету К. О. Бортун декан факультету В. В. Мозгунов; члени відбіркової комісії від філологічного факультету
3. Про організацію навчального процесу у 2018–2019 н. р. Про особливості організації навчального процесу зі студентами заочної форми навчання заступник декана з навчальної роботи; помічник декана, старший викладач кафедри української філології і культури Т. А. Пилипак завідувачі випускових кафедр
4. Про затвердження звітів про проходжен¬ня літніх практик у 2018–2019 н. р. завідувач кафедри журналістики О. В. Тараненко; в. о. завідувача кафедри української філології і культури О. В. Антонюк завідувач кафедри журналістики О. В. Тараненко; в. о. завідувача кафедри української філології і культури О. В. Антонюк
5. Про заходи щодо організації проведення конференції трудового колективу філоло¬гічного факультету голова вченої ради В. В. Мозгунов заступник голови вченої ради факультету Г. В. Ситар; заступник декана з навчальної роботи
6. Атестація аспірантів 2 року навчання філологічного факультету заступник декана з наукової роботи Г. В. Ситар гаранти освітніх програм
17 листопада 2018 року 1. Про особливості реалізації міжнародних проектів на філологічному факультеті заступник декана з навчальної роботи завідувачі випускових кафедр
2. Про затвердження факультетського по-ложення про випускну роботу студентів СО «Магістр» заступник декана з наукової роботи Г. В. Ситар завідувачі випускових кафедр
3. Про затвердження плану профорієнтацій¬ної роботи кафедр факультету та загально¬факультетського плану профорієнтаційних заходів заступник декана з соціальної та виховної роботи Н. М. Урсані завідувачі кафедр
4. Про затвердження складу Екзаменацій-них комісій 2018–2019 н. р. на філологіч-ному факультеті заступник декана з навчальної роботи завідувачі випускових кафедр
21 листопада 2018 року 1. Про стан виконання магістерських робіт зимового випуску голова НМК Ю. В. Кушнір випускові кафедри
2. Про заходи з підготовки до відкриття сертифікатної освітньої програми з поло-ністики декан факультету В. В. Мозгунов профільні кафедри
3. Про атестацію аспірантів 3, 4 року на-вчання філологічного факультету заступник декана з наукової роботи Г. В. Ситар завідувачі випускових кафедр
4. Про реалізацію положень Кодексу акаде¬мічної доброчесності та корпоративної ети¬ки на філологічному факультеті заступник голови вченої ради факультету Г. В. Ситар голова вченої ради В. В. Мозгунов
5. Про звіт декана факультету за 2018 р. декан факультету В. В. Мозгунов декан факультету В. В. Мозгунов
6. Про відповідність показників факультету вимогам статусу Національного універси-тету декан факультету В. В. Мозгунов декан факультету В. В. Мозгунов
19 грудня 2018 року 1. Про готовність кафедр факультету до зи¬мової екзаменаційної сесії заступник декана з навчальної роботи заступники декана; завідувачі кафедр
2. Про підсумки науково-дослідної роботи на факультеті за 2018 рік заступник декана з наукової роботи Г. В. Ситар випускові кафедри
3. Про організацію та стан навчальної робо¬ти зі студентами заочної форми навчання помічник декана, старший викладач кафедри української філології і культури Т. А. Пилипак помічник декана, старший викладач кафедри української філології і культури Т. А. Пилипак
4. Про взаємодію адміністрації філологічно¬го факультету зі студентським самовряду¬ванням заступник декана з соціальної та виховної роботи Н. М. Урсані; голова студради факультету Ю. Д. Жлобницька заступник декана з соціальної та виховної роботи Н. М. Урсані; голова студради факультету Ю. Д. Жлобницька
5. Про виконання плану видання наукової і навчально-методичної літератури на філо¬логічному факультеті у 2018 році. Затвер¬дження плану на 2019 рік заступник декана з наукової роботи Г. В. Ситар; голова НМК Ю. В. Кушнір випускові кафедри
6. Про виконання ухвал вченої ради фа-культету за червень–листопад 2018 року секретар ради І. Р. Домрачева заступник голови вченої ради факультету Г. В. Ситар; секретар ради І. Р. Домрачева
16 січня 2019 року 1. Про стан профорієнтаційної роботи ка-федр факультету відповідальний за профорієнтаційну роботу випускові кафедри
2. Про перебіг підсумкової атестації сту-дентів СО «Магістр» заступник декана з навчальної роботи завідувачі випускових кафедр
3. Про стан виконання курсових робіт на денному і заочному відділеннях. Затвер-дження графіка захисту курсових робіт в. о. завідувача кафедри української філології і культури О. В. Антонюк випускові кафедри
13 лютого 2019 року 1. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії заступник декана з навчальної роботи заступники декана; завідувачі кафедр
2. Про підсумки атестації випускників СО «Магістр» завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології А. П. Загнітко заступники голів ЕК
3. Про атестацію аспірантів 1, 3 року на-вчання філологічного факультету заступник декана з наукової роботи Г. В. Ситар гаранти освітніх програм
20 березня 2019 року 1. Про підготовку до весняних наукових заходів на факультеті заступник декана з наукової роботи Г. В. Ситар випускові кафедри
2. Про стан розробки сучасних дистанцій¬них курсів на факультеті голова НМК Ю. В. Кушнір завідувачі кафедр
17 квітня 2019 року 1. Про готовність до підсумкової атестації та літньої екзаменаційної сесії завідувач кафедри теорії та історії української і світової літератури В. А. Просалова завідувачі кафедр
2. Про затвердження матеріалів до атеста¬ційних екзаменів заступник декана з навчальної роботи секретарі ЕК, завідувачі випускових кафедр
3. Затвердження звіту про проходження практик 2018–2019 н. р. в. о. завідувача кафедри української мови Л. М. Коваль завідувачі кафедр
4. Про імплементацію «дорожніх карт» між¬народного партнерства факультетом заступник декана з навчальної роботи завідувачі випускових кафедр
5 травня 2019 року 1. Про організаційну підготовку факульте¬ту до вступної кампанії та підсумки проф¬орієнтаційних заходів відповідальний від філологічного факультету за роботу в приймальній комісії члени відбіркової комісії; завідувачі кафедр
2. Про організацію та реалізацію / впрова¬дження практичної підготовки здобувачів вищої освіти (практики, стажування, праце¬влаштування) завідувач кафедри журналістики О. В. Тараненко завідувачі випускових кафедр
19 червня 2019 року 1. Про підсумки літньої екзаменаційної се¬сії денної та заочної форм навчання заступник декана з навчальної роботи; помічник декана, старший викладач кафедри української філології і культури Т. А. Пилипак заступники декана; завідувачі кафедр
2. Про атестацію аспірантів філологічного факультету заступник декана з наукової роботи Г. В. Ситар гаранти освітніх програм
3. Про роботу екзаменаційних та атестацій¬них комісій та завдання з удосконалення підсумкової атестації випускників завідувач кафедри психології О. В. Бацилєва секретарі ЕК
4. Про виконання ухвал вченої ради факуль¬тету за грудень 2018 року – травень 2019 року секретар ради І. Р. Домрачева заступник голови вченої ради факультету Г. В. Ситар; секретар ради І. Р. Домрачева