Місія, бачення, перспективні завдання

Місія факультету відповідно до Стратегії розвитку Університету 2017 – 2025 рр. полягає у формуванні інтелектуальної, інформованої та інтегрованої в суспільство особистості – філолога, психолога, підготовці висококваліфікованого фахівця, затребуваного на вітчизняному ринку праці, виховання відповідального громадянина, патріота України, людини високого духовного i культурного рівня з належним рівнем самоідентифікації та самореалізації.

Бачення:
  • факультетська спільнота з власним корпоративним духом;
  • світоглядний простір, що надає можливості навчатися та організовувати дозвілля за принципами академічної свободи і доброчесності, професійної гідності і патріотизму.

Перспективні напрями (завдання) розвитку факультету в контексті реалізації стратегічних пріоритетів розвитку Університету:

  • Оптимізація підготовки філолога, психолога – фахівця нової компетенції, здатного гідно репрезентувати вітчизняну науку й культуру світу та професійно виявляти свої компетентності.
  • Удосконалення організації та якості освітнього процесу з дотриманням принципів академічної свободи.
  • Сприяння підвищенню кадрового потенціалу факультету і створення його позитивного іміджу.
  • Підтримка наукового авторитету факультету та розвитку студентської науки; дотримання принципів академічної доброчесності.
  • Розвиток співпраці в рамках міжнародних проєктів та програм, академічної мобільності.
  • Удосконалення підтримувального працевлаштування випускників із відбиттям траєкторії професійної кар’єри.

1. Прагматизація освітньої діяльності з метою забезпечення якості, студентоорієнтованості та конкурентоспроможності.

1.1. Диверсифікація освітніх програм за змістом, форматом та цільовою аудиторією (залучення стейкхолдерів до перегляду ОП факультету; залучення експертів-практиків до викладання навчальних дисциплін; іноземна (англійська) мова викладання).

Позиція Перспективні завдання із зазначенням термінів та відповідальних Виклики Очікуваний результат
1 Диверсифікація ОП «Українська мова та література», «Прикладна лінгвістика» за змістом

1.1.Залучення стейкхолдерів до перегляду ОП «Українська мова та література» – 02.2020; 12.2020; 12.2021; 12.2022; 12.2023; 12.2024;

Відповідальні: проф. Коваль Л.М., доц. Пуніна О.В.; проф. Ситар Г.В.

1.2. Залучення стейкхолдерів до модифікації ОП «Прикладна лінгвістика» – 02.2020; 12.2020; 12.2021; 12.2022; 12.2023; 12.2024; 

Відповідальні: проф. Загнітко А.П.; проф. Ситар Г.В.

 

1) Низький рівень зацікавлення ОП «Українська мова та література» СО бакалавра;

 

 

 

 

 

 

 

2) Формування запитів на новітні професійні компетентності

1. Оновлені ОП «Українська мова та література», «Прикладна лінгвістика», «Міжкультурна лінгвістика».

 

2

Створення нових ОП у межах наявних спеціальностей

035 Філологія;

053 Психологія

 

2.1. Залучення стейкхолдерів до опрацювання новітніх ОП – 12.2019;

Відповідальні: проф. Бацилєва О.В., доц. Оверчук В.А.; проф. Шпортун О.М.; доц. Кушнір Ю.В.;

 

2.2. Залучення стейкхолдерів до модифікації ОП «Прикладна лінгвістика» СО «Магістр» і створення нової ОП «Лінгвістична кібернетика» – 12.2022;

Відповідальні: проф. Загнітко А.П., проф. Ситар Г.В.; доц. Данилюк І.Г.

1) Інноваційні вимоги до професійних компетентностей (ОП «Психологія» СО магістра);

 

 

 

 

 

2) Затребуваність на ринку праці фахівців міждисциплінар-ного статусу, які мають компетентності у сфері IT-технологій, кібербезпеки

1. Інноваційна ОП «Психологічна  реабілітація»

СО «Магістр»

 

 

 

 

 

 

2. Нова ОП «Лінгвістична кіберпезпека» в межах спеціалізації «Прикладна лінгвістика»

3 Диверсифікація ОП «Прикладна лінгвістика» за форматом, цільовою аудиторією

3.1. Залучення стейкхолдерів до перегляду ОП «Прикладна лінгвістика» СО «Бакалавр», СО «Магістр» – 12.2021; Відповідальні: проф. Загнітко А.П., проф. Ситар Г.В.; доц. Данилюк І.Г.

1) Актуалізація ринку праці у сфері IT-технологій, автоматичного опрацювання мовлення, формування запиту до нових компетентностей фахівців

1.Диверсифікована

ОП Прикладна лінгвістика

СО «Бакалавр»,

СО «Магістр»

4 Відкриття ОП «Літературна творчість, сторителінг і копірайтинг»

4.1.Залучення стейкхолдерів до перегляду ОП через онлайн-опитування (гугл-форма), очні зустрічі (круглий стіл, семінар) впродовж грудня 2021 р., перегляд ОП щороку до 2024 р.;

Відповідальний:
доц. Пуніна О.В.;

4.2.Залучення експертів-практиків до викладання навчальних дисциплін, пов’язаних із творчою лабораторією («Літературна робітня»), зокрема письменників Сергія Татчина і Наталку Доляк – 2021-2024 н.р.;

Відповідальний:
доц. Пуніна О.В.;

4.3. Викладання курсу з Історії літератури англійською мовою старшим викладачем М. А. Реутовою – 2022 р.;

Відповідальний: доц. Пуніна О.В.

1) Низький відсоток набору на ОП «Українська мова та література»; затребуваність фахівців нової ОП потребам регіону

 

 

 

1.Практико-зорієнтована ОП «Літературна творчість, сторителінг і копірайтинг»
5 Посилення конкурентноспроможності фахівців спеціальності 035 Філологія ОП «Українська мова та література» СО  «Бакалавр», СО «Магістр»

5.1. Дослідження викликів сучасного ринку праці для випускників ЗВО.

Вивчення формування кар’єрної компетентності на етапі професійної підготовки.

Аналіз складників кар’єрної компетенції випускників ЗВО.

Залучення стейкхолдерів до перегляду ОП «Українська мова та література» СО «Бакалавр2, СО «Магістр» за цільовою аудиторією – 10.2023;

Відповідальні: проф. Коваль Л.М., доц. Пуніна О.В., проф. Загнітко А.П.

1) Затребуваність фахівців-філологів міждисциплінарного характеру – україністів і полоністів 1. Нова ОП «Українська мова та література з польською мовою (переклад включно)» СО «Бакалавр», СО «Магістр»
6 Залучення експертів-практиків до викладання на ОП факультету

6.1. Залучення експертів-практиків з Українського мовно-інформаційного фонду НАН України до викладання на ОП «Прикладна лінгвістика» СО бакалавр – 09. – 12.2021;

Відповідальні: проф. Загнітко А.П., проф. Ситар Г.В.

 

6.2. Залучення експертів-практиків з Науково-дослідного центру експертиз (м. Вінниця) МВС України – 09. – 12.2022;

Відповідальні:
проф. Загнітко А.П., проф. Ситар Г.В.

 

6.3. Залучення експертів-практиків з комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня імені акад.О. І. Ющенка Вінницької обласної Ради» для забезпечення навчального процесу на ОП «Психологія» СО бакалавр, СО магістр – 09. – 12.2022; 09. – 12.2023; 09. – 12.2024;

Відповідальні: проф. Бацилєва О.В., проф. Шпортун О.М.

1) Зростання потреб у фахівцях-практиках, які не потребують адаптаційного робочого циклу

1. Забезпечення

навчального процесу  на ОП «Прикладна лінгвістика» СО «Бакалавр» експертами-практиками з Українського мовно-інформаційного фонду НАН України (обсяг 5 кредитів)

2. Забезпечення навчального процесу

на ОП «Прикладна лінгвістика» СО експертами-практиками з Науково-дослідного центру експертиз (м. Вінниця) МВС України (обсяг 5 кредитів)

 

 

 

 

3. Забезпечення навчального процесу експертами-практиками з комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня імені акад.

О. І. Ющенка Вінницької обласної Ради»

на ОП «Психологія» (СО «Бакалавр» – 3 кредити; СО «Магістр» – 5 кредитів)

 

7 Збільшення кількості англійськомовних спеціальних навчальних дисциплін на ОП факультету

7.1. Інтенсифікація англійськомовного викладання навчальних дисциплін на ОП «Українська мова та література» – 1 навчальна дисципліна СО «Бакалавр»– 02. – 06.2021;

Відповідальний:
проф. Коваль Л.М.;

ОП «Прикладна лінгвістика» СО бакалавр – 1 навчальна дисципліна – 02. – 06.2020; проф. Загнітко А.П.; ОП «Прикладна лінгвістика» СО «Бакалавр» – 1 навчальна дисципліна – 09. – 12.2021;

Відповідальний:  проф. Загнітко А.П.;

ОП «Психологія» – 1 навчальна дисципліна СО «Бакалавр» – 09. – 12.2020;

Відповідальний:  проф. Бацилєва О.В.;

1 навчальна дисципліна СО «Бакалавр» – 02. – 06.2021;

Відповідальний: проф. Бацилєва О.В.;

ОП «Міжкультурна лінгвістика» – 1  навчальна дисципліна СО «Бакалавр» – 02. – 06.2021;

Відповідальний: проф. Кравченко Е.О.; 1 навчальна дисципліна – 09. – 12.2022; Відповідальний:  проф. Кравченко Е.О.

1) Зростання запиту в англійськомовних фахівцях, уміння реалізувати свій професійний потенціал в англійськомовному середовищі

1. Забезпечення

навчального процесу  англійськомов-ними спеціальними навчальними дисциплінами відповідно до ОП факультету

2020 – 1 навчальна дисципліна;

2021 – 1 навчальна дисципліна + 2 зі змішаним викладанням (30% – 50%);

2022 – 1 навчальна дисципліна + 2 зі змішаним викладанням (50% – 70%);

2023 – 1 навчальна дисципліна + 2 зі змішаним викладанням (70% – 100%);

2024 – 2 навчальні дисципліни + 2 зі змішаним викладанням (50% – 70%)

8 Диверсифікування ОП «Міжкультурна лінгвістика», «Публічна лінгвістика» за змістом

8.1. Опрацювання навчально-методичних комплексів з усіх навчальних дисциплін, забезпечуваних кафедрою (ОП «Міжкультурна лінгвістика», «Публічна лінгвістика») – 06.2020;

Відповідальні:
проф. Кравченко Е.О., доц. Шаповалова Н.П., доц. Антонюк О.В., доц. Краснікова В.В.

8.2.Опрацювання методичних рекомендацій з нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки на ОП «Публічна лінгвістика» і ОП «Міжкультурна лінгвістика» 12.2020;

Відповідальні:
проф. Кравченко, доц. Антонюк О.В., доц. Краснікова В.В., доц. Шаповалова Н.П.

1) Низький рівень зацікавлення ОП «Міжкультурна лінгвістика», «Публічна лінгвістика» через впровадження ОП у 2019 – 2020 рр.

1.Диверсифіко-вані ОП «Міжкультурна лінгвістика», «Публічна лінгвістика», збільшення затребуваності на ринку праці поширена реклама

 

8 Обговорення чинних і нових ОП

8.1. Створити на сайті факультету сторінку «Обговорення чинних освітніх програм»; 2020;

Відповідальний:
доц. Оверчук В.А.;

8.2. Організація та проведення online опитування випускників і роботодавців щодо розробки нових конкурентно-спроможних освітніх програм та удосконалення існуючих, щодо якості освіти на спеціальностях факультету

1) Динаміка вимог до сучасного випусника філологічних і психологічних спеціальностей 1. Сторінки в інформаційному просторі факультету

1.2. Структура контингенту здобувачів вищої освіти всіх рівнів і форм навчання.

Позиція Перспективні завдання із зазначенням термінів та відповідальних Виклики Очікуваний результат
1 ОП «Літературна творчість, сторителінг і копірайтинг» 1.1.  Збереження контингенту бюджетної форми, збільшення кількості студентів, які навчаються за кошти фізичних і юридичних осіб. 1) Висока ціна для регіону за договірне навчання

1) Набір студентів ОПП «Літературна творчість, сторителінг і копірайтинг»

2) Збереження і збільшення контингенту студентів

2 Диверсифікація  ОП «Прикладна лінгвістика» за форматом, цільовою аудиторією

2.1. Створення в межах ОП «Прикладна лінгвістика» міждисциплінарної  ОП «Лінгвістична кібербезпека» СО магістр – 12.2022;

Відповідальні:
проф. Загнітко А.П.,
проф. Ситар Г.В.;
доц. Данилюк І.Г.

1) Видозміна адресованих фахівцю компетентностей, мотивованих мультидисциплінарністю 1. Набір на ОП «Лінгвістична кібербезпека» СО магістр – до 20 осіб
3 Інформаційна насиченість наявних ресурсів

3.1. Створення на сайті факультету «Гарячої лінії», «Онлайн консультативного пункту з питань вступної кампанії»; 2020;

Відповідальний:
доц. Оверчук В.А.

1) Збільшення функційного навантаження віртуального простору 1.Інформаційний веб-ресурс факультету зі вступної кампанії

1.3. Кадрове забезпечення освітнього процесу (динаміка, структура та плинність кадрів;  відповідність науково-педагогічних працівників Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності; формування і закріплення кадрового ядра, перспективи).

Позиція Перспективні завдання із зазначенням термінів та науково-педагогічних працівників та відповідальних Виклики Очікуваний результат
1 Відповідність науково-педагогічних працівників Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності

1.1.            Формування загальнофакультетського  Банку  професійних траєкторій активності науково-педагогічних працівників – 02.2021; Відповідальний:
проф. Ситар Г.В.

1.2.           Опрацювання системи диференціювання навчального навантаження відповідно до професійної активності науково-педагогічних працівників – 08.2021;

Відповідальні:
проф. Коваль Л.М.;
проф. Шпортун О.М.,
проф. Ситар Г.В.

1) Посилення вимог до постаті сучасного викладача ЗВО

 

 

 

 

2) Формування моделі престижності апробації наукових ідей, їхнього оприлюднення

1. Цілісний загальнофакультетський  Банк  професійних траєкторій активності науково-педагогічних працівників

 

 

 

 

 

 

 

2. Критерії врахування наукових досягнень науково-педагогічного працівника при встановлення обсягів навчального навантаження

2 Формування індивідуальної траєкторії професійного зростання науковця

2.1. Підвищення активності викладачів кафедри, які входять у групу забезпечення ОП «Міжкультурна лінгвістика», «Публічна лінгвістика» – 05.2020; Відповідальні:
проф. Кравченко Е.О.,
доц. Антонюк О.В.,
доц. Шаповалова Н.П.;

2.2. Підвищення активності викладачів кафедри, які не входять у групу забезпечення ОП «Міжкультурна лінгвістика», «Публічна лінгвістика» – 02.2021; Відповідальні:
доц. Краснікова В.В.

2.3. Отримання вченого звання професора – 02.2022; Кравченко Е.О.

2.4. Підвищення рівня володіння іноземними мовами та отримання сертифікатів В2 (Важеніна О.Г., Козловська Д.В. – 2020–2023);

2.5. Робота над підвищенням рівнів професійної та наукової активності викладачів (Пилипак В.П., Домрачева І.Р.).

1) Публікації в Scopus, Web of Science, фахових виданнях 1. Відповідність 4-5 пунктам ліцензійних вимог викладачів, які не входять у групу забезпечення – 06.2020 Відповідальні: Краснікова В.В., Кравченко Е.О.
3

Науково-практичне стажування

 

 

 

 

 

 

3.1. Опрацювати під час стажування у Вінницькому обласному архіві матеріали «Вінницьких вістей», пов’язаних зі знаковою постаттю для української і світової культури – Ігорем Костецьким (грудень 2020 р. – січень 2021 р.);

Відповідальний:
доц. Соловей О.Є.

3.2. Пройти школу культурного менеджменту на платформі «ВУМ» (січень – березень 2020 р.);

Відповідальний:
доц. Пуніна О.В.

1) Збереження кадрового потенціалу факультету, кафедр

 

1. Підвищення кваліфікації ПВС кафедри, а саме

написання і публікація монографії про творчість Ігоря Костецького у 2022 р.,

 

 

 

2.Розробка нових навчальних дисциплін – «Літературний туризм», «Промоція літературного продукту», виробничої практики «Куратор і консультант літературно-мистецьких проєктів» у 2021-2022 р.

4 Закріплення кадрового ядра факультету

4.1.Зберегти і поглибити набутки кадрового ядра факультету через публікації колективних та  одноосібних монографій, статей у закордонних виданнях, індексованих у  базах даних (2020-2024);

Відповідальні:
проф. Просалова В.А.,
доц. Пуніна О.В.,
проф. Загнітко А.П.

4.2. Визначення параметральних ознак належності до кадрового ядра – 05.2020; Відповідальні:
проф. Коваль Л.М.;
проф. Бацилева О.В.;
доц. Пуніна О.В.;
проф. Кравченко Е.О.;
проф. Ситар Г.В.

 

4.3. Формування резерву кандидатур на декана факультету, завідувачів кафедр – 10.2022;

Відповідальний:
проф. Загнітко А.П.

1) Розвиток творчого потенціалу  кадрового ядра факультету кафедри

 

 

2) Збільшення функційного навантаження на кадрове ядро, зростання його ролі у вирішенні актуальних питань

 

 

 

3) Забезпечення кадрової традиції, формування престижу керівника

1. Публікація колективної монографії «До розуміння феномену Емми Андієвської: Герменевтично-компаративний аспект»; кафедра теорії та історії української і світової літератури (2020)

 

2.Публікація монографії В. А. Просалової «Поетика літературно-художнього тексту» (2021 р.).

 

3.Публікація монографії О. В. Пуніної «Василь Стус: психологічна конституція, творча сутність, художньо-інтерпретаційні моделі особистості» (2021 р.)

 

4.Публікація монографії О. Є. Солов’я «Ігор Костецький у 1940-60 роках: життя, ідеологія, творчість» (2022 р.)

5 Динаміка, структура та плинність кадрів

5.1. Встановлення принципів внутрішньокорпоративної лояльності та внутрішньокорпоративної конкурентності з оприлюдненням таких принципів – 10.2022; Відповідальні: проф. Загнітко А.П.; проф. Ситар Г.В.

1) Активізація змагальності на принципах доброчесності, лояльності, відкритості

1. Модель сталої динаміки кадрів через підвищення кваліфікації:

ü    підготовка й захист докторських дисертацій (доц. Пуніна О.В., доц. Данилюк І.Г.);

ü    здобуття вчених звань професора (доц. Коваль Л.М., доц. Краснобаєва-Чорна ЖВ., доц. Ситар Г.В., доц. Кравченко Е.О.), доцента (Важеніна О.Г.);

ü    набуття статусу експерта

6 Перспективи кадрового забезпечення освітнього процесу

6.1. Прогнозування і формалізація груп забезпечення спеціальностей та відповідних ОП, укладання перспективного плану динаміки на 2020 – 2022, 2023 – 2025 – 04.2020; 12.202.2;

Відповідальні:
проф. Ситар Г.В.;
проф. Загнітко А.П

1) Функційно навантажені чинники динаміки кадрів, диверсифікації ОП 1. Перспективні плани розвитку спеціальностей та їхніх ОП, належного кадрового забезпечення

2. Трансформація у дослідницький університет інноваційного типу

2.1. Підвищення дослідницького потенціалу факультету (спецради із захисту дисертацій фахові видання факультету; захист кандидатських/ докторських дисертацій; наукові школи факультету).

Позиція Перспективні завдання із зазначенням термінів та відповідальних Виклики Очікуваний результат
1 Захист кандидатських (PhD) дисертацій

1.1. Захист  PhD:

    2022 (035 Філологія: 10.02.01 – українська мова (Козаченко О.Є.);

    2023 (035 Філологія: 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (Сапун К.В.)) – наук. кер. проф. Загнітко А.П.;

    2020 (10.01.05 – порівняльне літературознавство (Чуйко В.В. Кінорецепція прози Миколи Хвильового: інтермедіальна трансформація)) – наук. кер. проф. Просалова В.А.;

    053 Психологія: Каменюк Ю. В. (2021);  Астахов В. М. (2021); Коц О. І. (2021); Пшенічна О. В. (2021); Гресько І. М. (2022); Резніченко О. О. (2023)

1) Підготовка фахівців вищої кваліфікації в умовах реформування підготовки наукових кадрів

1. Посилення кадрового потенціалу спеціальності 035 Філологія;

розвиток порівняльних студій в університеті, розширення дослідницького поля науковців кафедри теорії та історії української і світової літератури

 

2 Захист докторських дисертацій

2.1. Захист докторських дисертацій :

   2024 (1; доц. Данилюк І.Г.) – наук. конс. проф. Загнітко А.П.;

   2024 (Пуніна О.В. Василь Стус: психологічна конституція, творча сутність, художньо-інтерпретаційні моделі особистості) – наук. конс. проф. Просалова В.А.    

  2025 (1; доц. Пузь І.В.);проф. Бацилева О.В.

1) Підготовка фахівців вищої кваліфікації в умовах реформування підготовки наукових кадрів

1. Посилення кадрового потенціалу кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, кафедри теорії та історії української і світової літератури

2. Посилення кадрового потенціалу кафедри психології

3 Спеціалізована вчена рада К 11.051.14 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.02.01 – українська мова та 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (до 30.12.2020)

3.1. Захист дисертацій випускниками аспірантури вступу до 01.09.2016;

Відповідальний:  проф. Загнітко А.П.

1) Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації 1. Захист дисертацій
4 Фахові видання

4.1. Наукометричне фахове видання «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» (КВ 22549-12449ПР) – до 03.2020;

Відповідальні:  проф. Загнітко А.П.; гол. ред. д. філол. н., доц. Краснобаєва-Чорна Ж.В.

 

4.2. Фахове видання «Актуальні проблеми української літератури і фольклору»  (КВ № 22519-12419ПР, 24.10.2017 р.) – до 03.2020; Відповідальний: проф. Просалова В.А.

1)Оприлюднення результатів лінгвістичних наукових досліджень

 

 

 

 

 

 

 

2)Оприлюднення результатів літературозна-вчих і фольклористи-чних  наукових досліджень

1. Регулярні випуски наукометричного фахового видання (до 03.2020). Підготовка документів до перереєстрації в ДАК МОН України для входження до групи «Б»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Регулярні випуски фахового видання (до 03.2020), реєстрація збірника в базі даних Index Copernicus

5

Наукові школи:

5.1. Донецька лінгвістична (граматична) школа; керівник – доктор   філологічних наук, професор Загнітко А.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Опрацювання питань мовносоціумної об’єктивної та суб’єктивної граматики в комунікативно-когнітивному та прагматико-лінгвокомп’ютерному вимірах – 12.2020; Відповідальні: проф. Загнітко А.П., проф. Краснобаєва-Чорна Ж. В., проф. Ситар Г.В., доц. Данилюк І.Г;

 

5.1.2. Фундаментальне дослідження впливу суспільства на мову та мови на суспільство, полілогу мов і культур – 12.2025;

Відповідальні: проф. Загнітко А.П., проф. Краснобаєва-Чорна Ж. В., проф. Ситар Г.В., доц. Данилюк І.Г; Козаченко О.Є., Сапун К.В.;

 

5.1.3. Формування нових напрямів школи:

– фразеологічна аксіологія – проф. Краснобаєва-Чорна Ж.В.;

– конструкційна граматика – проф. Ситар Г.В.; 02.2021;

– енерголінгвістика та мовна сугестія:  психологічний та соціально-комунікативний виміри – проф. Коваль Л.М.; 02.2020

 

 

1) Динаміка мовної норми через вплив узусу, формування мовних пріоритетів і мовних смаків у соціумі, його численних дискурсивних практиках, відбиття цих практик у текстах

 

 

 

2) Зростання свідомого й несвідомого впливу суспільства на мову, глобалізація мовно-культурного полілогу

 

 

 

 

 

 

3) Дослідження розвитку й застосування мовленнєвої здатності як психічного феномена, її реалізації у ме-ханізмах поро-дження та сприйняття мовлення у проекцію на психічну діяльність людини в її соціально-культурній взаємодії й кодову систему мови

1. Експериментальний науково-дослідницький корпус текстів Ю. Шевельова.

Донецька лінгвістична (граматична) школа: хрестоматія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Наукові статті у фахових виданнях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Наукові статті у фахових виданнях.

3.2. Міжнародна наукова конференція

«Психолінгвістика: виклики й персективи мовознавчого аспекту дослідження» (2023).

3.3. Науково-навчальна лабораторія з психології мовлення та психолінгвістики.

5.2.Інтертекстуальність та інтерсуб’єктність у літературному творі, керівник – доктор філологічних наук, професор В.А.Просалова

5.2.1.

Відповідальні:
В.А. Просалова,      
О. В. Пуніна,
М. А. Реутова

 

 

1)           Високий рівень конкуренції, криза гуманітарих тики у світі, відсутність технічного забезпечення

1. Міжнародна співпраця у  галузі літературознавства, реалізація спільних літературознавчих проектів, підготовка фахівців вищої кваліфікації

 

 

 

 

 

5.3. Наукова школа, що формується «Психологія здоров’я» (керівник – проф.

Бацилєва О. В.).

5.3.1. Організація та проведення наукових та практично-орієнтованих заходів різного рівня (щорічні науково-практичні конференції, круглі столи, присвячені проблемам збереження психічного здоров’я, девіантної поведінки, аутизму, сімейному насиллю, практично-орієнтовані тренінги) – (2020-2025 рр.)

Відповідальні: проф. Бацилєва О. В., доцент Пузь І. В., проф. Шпортун О. М., доц. Оверчук В. А., доц. Васюк К. М,, доц. Кушнір Ю. В., ас. Боженко В. Г., асп. Гресько І. М.

 

1)Затвердження ініціативної наукової теми кафедри психології «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я та благополуччя особистості».

Актуалізація проблем з галузі психології здоров’я та благополучного розвитку особистості

 

 

 

2)Затвердження ініціативної наукової теми кафедри української філології і культури «Культурно-мовний простір Поділля» (Термін виконання: 2020 – 2024).

Відповідальний:

проф. Кравченко Е.О., Шаповалова Н.П.

1.Проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференцій «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я» з публікацією, проведення практично-орієнтованих заходів різного  рівня з публікацією матеріалів.

Створення лабораторії здоров’язберігаючих технологій, метою якої є дослідження особистісних та ситуативних детермінант збереження психічного та психологічного здоров’я населення, психопрофілактики порушень особистісного розвитку.

Видання монографій:

–  Психодиагностика в репродуктивной медицине (3-е издание, перераб. и доп) Автори: Бацилєва О. В., Пузь И. В. (2021 р.).

–  Психологія репродуктивного здоров’я. Автори: Бацилєва О. В., Пузь І. В.(2022 р.).

–  Психологія здоров’я: детермінанти, ставлення, технології збереження (колектив авторів, за заг. редакцією проф. Бацилєвої О. В.) (2023 р.).

2. Основи психологічного консультування. Шпортун О.М. (2020р.)

3. Написання фахових статей викладачами кафедри психології у кількості 10 одиниц\

Ініціативна тема «Культурно-мовний простір Поділля».

Фахові статті: 2020 – 1; 2021 – 2; 2022 – 2; 2023 – 1; 2024 – 2.

Наукова конференція – 1 (2024).

 

2.2. Активізація науково-дослідної роботи (наукові та науково-практичні заходи з метою популяризації науково-дослідної діяльності; проектна діяльність факультету; перспективні напрями інноваційних та фандрейзингових форм роботи; розвиток студентської науки).

Позиція Перспективні завдання із зазначенням термінів та відповідальних Виклики Очікуваний результат
1 Наукові та науково-практичні заходи з метою популяризації науково-дослідної діяльності

Організувати і провести: 1.1. ХІІІ Міжнародний науково-теоретичний і навчально-прикладний семінар «Лінгвіст-програміст» із теми «Лінгвістичні складники комп’ютерних технологій» – 03.2020; Відповідальні: проф. Краснобаєва-Чорна Ж.В.; доц. Данилюк І.Г.;

1.2. ХІV Міжнародний науково-теоретичний і навчально-прикладний семінар «Лінгвіст-програміст» із теми «Типологія лінгвокомп’ютерних технологій» – 03.2021; Відповідальні:

проф. Краснобаєва-Чорна Ж.В.; доц. Данилюк І.Г.;;

1.3. Міжнародна наукова конференція «Граматичні читання – ХІ» – 05.2021; Відповідальні: проф. Ситар Г.В.; проф. Загнітко А.П.;

1.4. ХV Міжнародний науково-теоретичний і навчально-прикладний семінар «Лінгвіст-програміст» із теми «Віртуальний простір лінгвокомп’ютерних технологій» – 03.2022; Відповідальні: проф. Краснобаєва-Чорна Ж.В.; доц. Данилюк І.Г.;

1.5. ХVІ Міжнародний науково-теоретичний і навчально-прикладний семінар «Лінгвіст-програміст» ізтеми

«Лінгвокомп’ютерні технології у Всеукраїнському лінгвістичному діалозі» – 03.2023;

Відповідальні: проф. Краснобаєва-Чорна Ж.В.; доц. Данилюк І.Г.;

1.6. ХVІІ Міжнародний науково-теоретичний і навчально-прикладний семінар «Лінгвіст-програміст» із теми «Цифрова лінгвістика: актуальні виклики» – 03.2024; Відповідальні: проф. Краснобаєва-Чорна Ж.В.; доц. Данилюк І.Г.;

1.7. Сабарівські студентські наукові читання (щорічно); Відповідальний: доц. Соловей О.Є.

1.8. Наукова платформа «Василь Стус: Поет, дивак і єретик» (щорічно); Відповідальний: проф. Просалова В.А.

1.9. Міжнародна наукова конференція «Поетика літературно-художнього твору»; 2021;

Відповідальний: доц. Пуніна О.В.

1.10. VІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 85-річчю від дня народження Василя Стуса; 2020;

Відповідальний: доц. Пуніна О.В.

1) Оптимізація участі студентської молоді в популяризації наукових досліджень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Проведення нестандартного наукового заходу у поєднані з туризмом і літературними читаннями (2020-2024 рр.)

 

3) Проведення камерного наукового заходу, що об’єднуватиме вузькопрофільних науковців-Стусознавців (2020-2024 рр.)

 

4) Проведення класичної конференції за участі закордонних науковців (2022 р.)

 

5) Проведення класичної конференції з метою популяризації життя і творчості Василя Стуса (2023 р.)

 

1. Наукове видання «Лінгвокомп’ютерні дослідження»,    вип. 13

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Наукове видання «Лінгвокомп’ютерні дослідження»,

вип. 14

 

 

 

 

 

 

3. Наукове видання «Лінгвокомп’ютерні дослідження»,     вип. 15

 

 

 

4. Наукове видання «Лінгвокомп’ютерні дослідження»,    вип. 16

 

 

 

 

 

 

 

5. Наукове видання «Лінгвокомп’ютерні дослідження»,    вип. 17

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Доповіді студентів на читаннях, публікації в «Актуальних проблемах української літератури і фольклору»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Публікації учасників у науковому альманахові «Стусознавчі зошити»

 

 

 

 

8. Збірник наукових праць учасників конференції

 

 

 

 

 

9. Збірник наукових праць учасників конференції

2

Проєктна дільність факультету:

2.1. Фундаментальна науково-дослідна тема «Мовносоціумної об’єктивної та суб’єктивної граматики в комунікативно-когнітивному та прагматико-лінгвокомп’ютерному вимірах» (держ. реєстр. номер 0118U003137)

 

 

 

2.2. Ініціативна наукова тема «Поетика літературно-художнього твору: теоретична, онтологічна, функціональна, інтермедіальна» (держ. реєстр. номер 0018U001041)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Відкриття ініціативної теми

«Культурномовний простір Поділля» (2020 – 2025)

 

2.1.1. Диференціювання загальних фундаментальних і часткових  основ мовносоціумної граматики. Мовносоціумний страт, кваліфікаційні та класифікаційні ознаки мовносоціумних стратів – 12.2020; виконавці: Відповідальні: проф. Загнітко А.П., проф. Краснобаєва-Чорна, проф. Ситар Г.В., доц. Данилюк І.Г; Козаченко О.Є., Сапун К.В.

2.2.1. Уточнення і поглиблення уявлень про метапоетологічний статус поетики (2019-2020); розробка цілісної концепції змістових і формальних складників поетикальної парадигми, які реалізуються на різних рівнях художнього твору (2020-2021); відкриття перспективи для розуміння онтологічної поетики як реалізації особистісного зв’язку автора з буттям всесвіту (2021-2022); розвиток ідеї інтермедіальності; збагачення поняттєво-термінологічного апарату інтермедіальних та онтологічних досліджень

Відповідальні: В.А. Просалова, О. В. Пуніна, М. А. Реутова,  В.В. Чуйко, Н. М. Урсані.

2.3.1. Формування технічного завдання, визначення етапів дослідження; лютий 2020;

Відповідальні: проф. Кравченко Е.О., доц. Шаповалова Н.П.

1) Необхідність встановлення мовносоціумних параметрів функціонування одиниць різних мовних рівнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Відсутність технічного забезпечення,

зниження зацікавленості

молоді до освітніх

програм з української філології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність лакун у дослідженні культурного й мовного простору Поділля, статусу мовно-етнічних груп

1. Підготовка 1 монографії, 1 навчального посібника, впровадження в навчальний процес результатів дослідження у формі вибіркових дисциплін, захист магістерських робіт

 

 

 

 

1) Захист 2 дисертацій (кандидатської та докторської), підготовка 2 монографій, 1 навчального посібника, впровадження в навчальний процес результатів дослідження у формі спецкурсів, захист магістерських робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Публікації статей у фахових виданнях України, зарубіжних виданнях; колективні монографії та ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Публікації статей у фахових виданнях України, зарубіжних виданнях; колективні монографії та ін.

Проведення Всеукраїнської конференції

 

3 Перспективні напрями інноваційних та фандрейзингових форм роботи:  3.1.Підготовка спільного літературознавчого  проекту з участю науковців Польщі, Італії, Німеччини та України  для участі   в конкурсі на здобуття гранту

 

3.1.1.Професори Шруба (Італія), Віра Просалова (Україна), Євген Собол (Польща)

2020-2022

1) Високий рівень конкуренції, криза гуманітаристики у світі, відсутність технічного забезпечення

1. Реалізація міжнародного

літературознавчого   проекту, спрямованого на введення в науковий обіг  і популяризацію художніх здобутків українських письменників

4 Розвиток студентської науки

4.1. Проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених «Досягнення сучасної психологічної науки та практики» – Відповідальний:

 проф. О. В. Бацилєва (2020-2025).

 

4.2. Щорічне проведення І Етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей 053 Психологія, 035 Філологія та І турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальностей  053 Психологія, 035 Філологія;  (2020-2025);  Відповідальні: проф. Бацилєва О. В., проф. Шпортун О. М., доц. Пузь І. В., проф. Ситар Г.В., проф. Коваль Л.М., доц. Пуніна О.В.

1) Активізація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти освітньої програми 053 Психологія

1. Проведення науково-практичної конференції з публікацією збірника матеріалів.

 

 

 

 

 

2. Підготовка здобувачів вищої освіти до участі та участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади та до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальност спеціальностей  053 Психологія, 035 Філологія

 3. Створення університетського світоглядного простору як living-learning-community (спільноти, що живе і навчається разом)

3.1. Формування лояльного внутрішньокорпоративного середовища (посилення корпоративного духу факультету; соціальна робота на факультеті; внутрішньофакультетська комунікація тощо).

Позиція Перспективні завдання із зазначенням термінів та відповідальних Виклики Очікуваний результат
1 Клімат взаємної довіри, партнерських стосунків та персональної відповідальності в колективі філологічного факультету

1.1.Сприяння формуванню довіри і високої вимогливості членів колективу один до одного через анкетування, узагальнення, напрацювання рекомендацій –  12.2020; Відповідальний: проф. Кравченко Е.Г.

1.2. Створення умов для вільного вираження доброзичливої і ділової думки  при обговоренні загальних колективних проблем – 12.2021; Відповідальний:  доц. Урсані Н.М.

1.3.Забезпечення задоволеності належністю до колективу, прийняття на себе відповідальності кожним членом колективу – 12.2022; Відповідальний:  проф. Коваль Л.М.

1) Недостатність високої вимогливості членів колективу один до одного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Пасивність багатьох членів корпоративних груп у творчому розвитку колективу факультету

 

 

 

 

 

 

3) Адресування вимог до управлінських структур, відсутність самодостатнього розуміння власної відповідальності

1. Сформовані принципи егалітарності колективу

 

 

 

 

 

 

2. Творчі групи з обговорення актуальних питань розвитку колективу факультету загалом та окремих кафедральних, студентських корпоративних груп

Підвищення рівня власної відповідальності за доручену справу, усвідомлення взаємо-відповідальності

 

 

2 Кластери світоглядного простору «Інформаційно-комунікативне середовище», «Індивідуальне  Я в колективному МИ»

2.1. Упровадження адаптаційного навчання нових учасників освітнього процесу, яке спрямоване на формування лояльності до факультету – 12.12.2023;

Відповідальний: доц. Пуніна О.В.

 

 

2.2. Створення віртуального простору «Сторінки історії факультету: візуалізація та вербалізація» – 12.12.2024; доц. Оверчук В.А.

1) Низький рівень інформаційної комунікації

 

2) Домінування немотивованого лідерського Я

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Відсутність історико-культурних знань про минуле й сучасне факультету, його кафедр, проблемних груп

1. Адаптаційна модель навчання нових учасників освітнього процесу

2. Кластер «Індивідуальне  Я в колективному МИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Віртуальний простір «Сторінки історії факультету: візуалізація та вербалізація»

3 Реалізації ініціативної участі кожного в корпоративній моделі управління факультетом, кафедрою, проблемною групою

3.1. Формування «бази даних» ініціатив та/або проєктів від усіх учасників освітнього процесу щодо перспектив розвитку факультету, кожної кафедри, ОП, реалізації корпоративної моделі управління – 10.2024; Відповідальний: доц. Кушнір Ю.В.

3.2. Визначення серед учасників освітнього процесу тих, які мають потенціал та зацікавленість у залученні до процесів реалізації корпоративної моделі підвищення активності як одного із чинників розбудови факультету – 05.2023; Відповідальний: доц. Шаповалова Н.П.

3.3. Формування «громадських комісій» та ініціативних груп за участю представників всіх категорій учасників освітнього процесу для обговорення питань, пов’язаних із розвитком факультету, кафедр, ОП.

Активізація ролі студентського самоврядування в реалізації корпоративного духу факультету, кафедри – 10.2023;  Відповідальні:  Голова студентського самоврядування факультету; доц. Гарбера І.В.

1) Відсутність інноваційних проєктів розвитку факультету, кафедр, ОП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Низький рівень зацікавлення учасників освітнього процесу загальними питаннями розвитку факультету, кафедр, ОП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Відсутність діалогу між усіма учасниками освітнього процесу про перспективи студентського самоврядування

1. Моделі реалізації інноваційних проєктів розвитку факультету, модернізації ОП зі сформованого  «Банку»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Реалізація творчих ініціатив учасників освітнього процесу, які орієнтовані на розвиток факультету, модифікацію ОП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Активна участь «громадських комісій» та ініціативних груп за участю представників всіх категорій учасників освітнього процесу в обговоренні й вирішенні питань розвитку факультету, ОП, формуванню цілісного колективу

4

Креативно-науковий простір

СТУС-СПІЛЬНОТА

4.1. Креативно-науковий простір Стус-спільнота як перше в Україні об’єднання фахівців, що спеціалізуються в галузі стусознавства і прагнуть сформувати концептуальний осередок для професійного спілкування науковців, та їх учнів створюється для всебічного – наукового, культурно-просвітницького, мистецького – осмислення творчої особистості Василя Стуса, його різновекторного доробку (2023 р.). 1) Недостатній матеріальний і людський ресурс

1. Креативно-науковий простір Стус-спільнота в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса – це:

–   єдине професійне об’єднання фахівців-стусознавців, яке консолідує науковців-однодумців України і зарубіжжя в питаннях ґрунтовного дослідження життєтворчості Василя Стуса та її контекстів;

–   добровільне згуртування представників професорсько-викладацького складу і студентства задля популяризації знакової для Донецького національного університету імені Василя Стуса Особистості та її тексту серед академічної спільноти, учнівства, громади міста, ЗМІ та ін.;

–   формант світоглядного простору, який надає можливості працювати, навчатися та самореалізовуватися за принципами академічної свободи і доброчесності, професійної гідності та патріотизму («living-learning-community»), чого прагне Університет згідно зі стратегією розвитку 2017 – 2025;

–   наскрізний змістовий складник трьохпріоритетного розвитку Донецького національного університету імені Василя Стуса у напрямку прагматизації освітньої діяльності, трансформації у дослідницький університет і формування ціннісної парадигми взаємовідносин «учень ‒ учитель ‒ колега ‒ партнер ‒ учень».

5 Проєкт «Простір Літератури», в межах якого проводяться різнотематичні  читання («Різдвяні читання», «Таїнство мовної душі» та ін.) 5.1. Спільна праця і часопроведення викладача зі студентами, які ґрунтуються на підготовці та реалізації різнотематичних читань (Мова, Різдво, письменництво, Вінниця та ін.) для Стусівської родини (двічі на рік упродовж 2020 – 2024 рр.) 1) Недостатній матеріальний ресурс 1. Креативні читання для батьків і дітей Стусівської родини як складник промоції художньої літератури, мовної спромоги та мовної самоідентифікації
6 Видання факультетських газет «Cosa nostra» (ст. викл. Реутова М.А.), «Прикладник» (проф. Ситар Г.В.) 6.1. Студентська робота над форматуванням органу ЗМІ (4 рази на рік упродовж 2020 – 2024 рр.) 1) Недостатній матеріальний ресурс 1. Випуск газети в друкованому й електронному варіанті, реалізація настанови «Упізнай себе в іншому»
7 Наукові та науково-методичні семінари, ділові ігри, наради, круглі столи, конференції, симпозіуми, тренінги 7.1.Відповідальні: Проф. Бацилєва О.В., проф. Шпортун О.М., доц. Пузь І.В., доц. Васюк К.М., доц.. Кушнір Ю.В., доц. Оверчук В.А.

1) Низький рівень взаємодії студент-викладач;

Низький рівень зацікавлення учасників освітнього процесу загальними питаннями розвитку факультету, кафедр, ОП.

 

1. Залучення студентів факультету до співпраці, розширення інформаційного простору та внутрішньо-факультетська комунікація
8 Соціокультурний простір для спілкування

8.1.  Створення коворкінгу на факультеті, забезпечення комфортних умов поза навчальної діяльності студентів; 2022;

Відповідальний: проф. Загнітко А.П.

1) Відсутність матеріальної бази, аудиторного фонду 1. Забезпечення функціонування соціальної системи на факультеті.
9

Психологічна підтримка та супровід учасників освітнього процесу. Психологічна служба на факультеті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Психологічний супровід учасників навчального процесу.

Організація та проведення психологічних тренінгів з формування навичок спілкування, формуванню колективу,

розвитку особистості.

Консультування кураторів студентських груп, молодих

викладачів.

Проведення соціально-психологічних тренінгів:

• «Командо-утворення»;

• «Протидія маніпуляціям та напрацювання вмінь асертивної

поведінки»;

• «Тренінг комунікативних можливості»;

• «Відкрий у собі лідера»;

• «Профілактика суіцидальної поведінки» (2020 – 2025); Відповідальні: проф. Бацилева О.В., доц. Оверчук В.А., проф. Шпортун О.М.

1) Психологічний індивідуалізм, низький рівень взаємопідтримки 1. Третінги, психологічна клініка факультету
10 Внутрішньофакультетська система якості освіти, рейтингування, комунікація

10.1.

Удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, зокрема механізмів різнобічного й неупередженого вивчення думки студентів із обов’язковим застосуванням якісних і кількісних методів, напрацювання механізмів урахування їхньої думки (анкетування, рейтингування, тренінги, IDEI-ВOX – зв’язок студентів із керівництвом факультету); 2021; Відповідальні: доц. Урсані Н.М., ст. викл. Козловська Д.В.

10.2. Запровадження зручних для студентів графіків освітнього процесу з обов’язковим забезпеченням для них можливості відвідувати курси за вибором; 2022; Відповідальні: доц. Антонюк О.В., доц. Урсані Н.М., проф. Ситар Г.В.

1) Функційне навантаження внутрішньофакультет-ської комунікації, підвищення статусу траєкторії індивідуальної освіти

1. Моделі траєкторій індивідуальної освіти.

Рейтинги

3.2. Студентське самоврядування на факультеті (залученість студентів до перегляду освітніх програм; студентські проекти; студентське менторство тощо).

Позиція Перспективні завдання із зазначенням термінів та відповідальних Виклики Очікуваний результат
1 Старостати, круглі столи за участю активу академічної групи з питань наповнення освітніх програм 1.1. Мобільність роботи старост академічних груп, згуртування студентського активу, формування освітніх програм для конкурентно спроможних випускників факультету 1) Низька громадська активність старост 1. Згуртування студентського активу, формування конкурентних освітніх програм з урахуванням потреб ринку праці регіону.
2 Участь студентів 1-2 курсів в роботі студентської ради

2.1. Підготувати нові кадри для подальшого розвитку Студентської ради факультету, дати базові знання для роботи у цій сфері. Терміни: 01. – 05.2020.

Відповідальні: Голова Студентської ради Грицай Андрій; керівниця культурно-масового департаменту Бондар Катерина

1) Зростання функційного навантаження студентського самоврядування у факультетському житті, підняття престижу студентського менторства 1. Свідомі та активні члени самоврядування. Кандидати на посаду Голови студентської ради на наступних виборах
3 Грантові програми та конкурси різного рівня

3.1. Конкурс грантів «Молодіжний Банк ініціатив Вінниці» – 02. 2020;

Відповідальні: проф. Кравченко Е.О., Бондар К.Ю., студентка 3 курсу сп. «Культурологія»

1)Формування активного творчо-пошукового простору студентської молоді 1. Отримання гранту від МБІ
4 Соціальна відкритість факультету

4.1. Посилення соціальної мобільності студентів, залучення їх до соціальних проєктів регіону тощо (2020 – 2025);

Відповідальний: доц. Урсані Н.М.

1) Низький інтерес до соціальної роботи. 1. Взаємодія з загальноосвітніми навчальними закладами відповідно до соціальної затребуваності
5 Волонтерський рух на факультеті

5.1.Підготовка та проведення благодійних ярмарок.

Відвідування навчальних закладів та центрів для  дітей із особливими потребами. 

Підготовка флешмобів (2020 – 2025);

Відповідальні: доц. Урсані Н.М.; Голова студентського самоврядування факультету.

1)Проблеми фінансової спроможності. 1. Планова робота по розбудові іміджу факультету, формування соціально не байдужих громадян.
6 Проєкт «Літопис філологічного факультету»

6.1. Розбудова альтернативних студентських медіа ресурсів, формування та періодичний вихід газет спеціальностей, активна участь студентів у соціальних мережах, що представляють факультет (2020 – 2025);

Відповідальні: доц. Урсані Н.М.; Голова студентського самоврядування факультету.

1)Проблема фінансування, проблема забезпечення технічними засобами

1. Формування історії факультету, виховання корпоративної культури,

підтримка студентським самоврядуванням роботи сайту факультету з метою залучення абітурієнтів і підвищення іміджу факультету.

7

Ініціативні рухи за спрямуванням освітньої програми, що сприятимуть соціальній мобільності

 

 

7.1. Рух за чистоту рідної мови;

Рух «Психологічне здоров’я»;

– робота з медіаресурсами

(2020 – 2025); Відповідальні: доц. Урсані Н.М.; Голова студентського самоврядування факультету

  1.Виховання соціально активних громадян, залучення студентів до роботи з обраного фаху.
8 Пропагування історико-культурної, літературної спадщини Поділля та Донеччини

8.1. Залучення студентів факультету та їх участь у культурно-освітніх проектах Вінниччини: Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2018 – 2020  № 598 (2020 – 2025); Відповідальні: доц. Урсані Н.М.; Голова студентського самоврядування факультету

1) Низький інтерес до культурних заходів. 1. Формування ініціативності, соціальної активності, співпраця факультету з органами місцевої влади.

3.3.Соціальний капітал факультету (формування експертного середовища; стратегічне партнерство з владою, громадою, бізнесом; кар’єрний шлях випускників ОП факультету тощо).

Позиція Перспективні завдання із зазначенням термінів та відповідальних Виклики Очікуваний результат
1

Мовносоціумний, мовно-психологічний та історико-літературний вектори в культурному середовищі  

м. Вінниця й України

Участь у ЗМІ, мережі Інтернет (Буквоїд, Фейсбук, Ютуб, радіо «Місто над Бугом», ТВ «Еспресо ТВ») щодо популяризації історико-літературних явищ серед громади впродовж 2020-2024 рр.;

 Відповідальні: доц. Соловей О.Є., доц.  Пуніна О.В., проф. Просалова В.А., проф. Коваль Л.М., проф. Загнітко А.П., проф. Кравченко Е.О.

1)Незацікавленість молоді класичними радіо й телебаченням 1. Радіо-, телевізійний, інтернет-продукт за участі викладачів факультету
2 База даних випускників, вдосконалення взаємовідносин зразка “Випускник – Заклад вищої освіти”.

2.1. Створення цілісної спільноти випускників; 2021;

Відповідальні: проф. Бацилєва О.В., доц.. Оверчук В.А., доц. Пузь І.В.

1) Активізація  кадрового співробітництва, розширення баз практик, баз науково-дослідної роботи. 1. Організація та проведення відкритих, корпоративних, психологічних та бізнес-тренінгів, семінарів та лекцій для студентів, слухачів курсів та співробітників університету для підвищення їх конкурентоздатності на сучасному ринку праці.
3 Створення Асоціації випускників

3.1. Системне анкетування випускників.

Структурування асоціації випускників; 2022;  Відповідальні: проф. Шпортун О.М., доц. Васюк К.М., ас. Гресько І.М., ас. Боженко В.Г.; проф. Коваль Л.М.; доц. Пуніна О.В.; ст. викл. Пилипак В.П.

1) Активізація залучення випускників до співпраці та виступ їх у ролі роботодавців

1.Працевлаштування випускників даної спеціальності;

профорієнтаційна  та просвітницька робота кафедри за напрямом.

Спільне проведення тренінгів, семінарів, телемостів. Контактність та співпраця з випускниками спеціальності: 053 «Психологія». Популяризація у соціальних мережах, радіо, ТВ.

4 Організація курсів підвищення кваліфікації за очно–дистанційною формою працівників ЗВО України за напрямом

4.1. Створення системи постійної освіти, формування відповідних курсів; 2023; Відповідальні: проф. Бацилєва О.В., проф. Шпортун О.М., доц. Оверчук В.А., доц. Кушнір Ю.В., доц. Васюк К.М., доц. Пузь І.В., проф. Коваль Л.М., доц. Пуніна О.В.

  1. Розширення практики підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з відривом від основної діяльності, забезпечення мобільності викладачів у опануванні новітніми навчальними технологіями розробленні авторських курсів.
5 Стратегічне партнерство з владою, громадою, бізнесом

5.1. Налагодження співпраці, (створення Експертної групи) з Департаментом освіти Вінницької ОДА, Департаментом соціальної та молодіжної політики Вінницької міської ради, Спілкою підприємців «Стіна»  для збору інформації та аналізу ринку праці, потреб і запитів роботодавців, які можуть бути реалізовані силами університету, факультету; 2021;

Відповідальні: проф. Коваль Л.М., проф. Бацилева О.В., проф. Кравченко Е.О., проф. Загнітко А.П.

1) Активізація співпраці з органами місцевого самоврядування, бізнес-структурами 1.Угоди про співпрацю, програма партнерства