Ситар Ганна Василівна

Ситар Ганна Василівна

Доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету.

E-mail: [email protected]

Освіта: Народилася в м. Донецьку Донецької області. Неповну середню освіту одержала в ЗОШ № 13 м. Донецька. Після закінчення 9 класів вступила до ліцею при Донецькому державному університеті, який закінчила у 1995 році.

У 2000 році закінчила з відзнакою Донецький державний університет за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури.

Із грудня 2000 року по листопад 2003 року навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва Донецького національного університету за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. У 2004 році у спеціалізованій вченій раді при ДонНУ успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Типологія речень із предикатами партитивного відношення в українській мові» зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Науковий керівник – доктор філол. наук, проф. А.П. Загнітко.

2001-2002 рр. – молодший науковий співробітник наукової теми кафедри української мови «Комунікативно-прагматичні процеси в українській граматиці».

З 2003 року – асистент кафедри української мови Донецького національного університету, з 2006 року – доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету. 2008 року одержала вчене звання доцента.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2007 2009 рр.).

У 2002-2011 рр. є виконавцем двох міжнародних проектів «Слов’янські прийменники у синхронії і діахронії: морфологія і синтаксис» і «Моделі слов’янських простих речень з урахуванням їх типових значень і мовленнєвих реалізацій», що здійснюються лінгвістами Донецького національного університету спільно із вченими філологічних факультетів Московського державного університету імені М. В. Ломоносова (Москва, Росія), Білоруського державного університету (Мінськ, Білорусь), Гродненського державного університету імені Янкі Купали (Гродно, Білорусь). У рамках цих проектів є співавтором «Словника українських прийменників», 2007 (співавтори А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк, І. В. Щукіна) та одним із авторів бази даних «Українські прийменники та їхні еквіваленти», 2006, реалізованої за допомогою програмних продуктів Microsoft Word і Microsoft Access.

Член редакційної колегії фахового наукометричного збірника наукових праць «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» (з 2001 року, відповідальний секретар з 2001 по 2011 роки), збірників наукових праць «Лінгвокомпʼютерні дослідження» (з 2007 року), «Вісник Донецького національного університету. Серія Філологічні науки» (з 2016 року), «Граматичні студії» (з 2015 року, відповідальний секретар).

З 2006 року є адміністратором Лінгвістичного порталу www.mova.dn.ua.

2010-2012 роки – член Ради молодих учених ДонНУ.

З 2010 року керує написанням кандидатських дисертацій. Успішно захистили кандидатські дисертації аспіранти: А. В. Зеніна на тему «Адаптація англізмів у термінології української банківської справи» (спеціальність 10.02.01 – українська мова, Донецьк, 2014); І. В. Богданова на тему «Сугестивний потенціал прецедентних одиниць в українському медійному дискурсі початку ХХІ ст.» (спеціальність 10.02.01 – українська мова, Вінниця, 2016).

З грудня 2010 року – навчання в докторантурі на кафедрі української мови та прикладної лінгвістики, з лютого 2016 року – кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету.

З лютого 2016 року – доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету МОН України.

Із квітня 2017 року – заступник декана з науки філологічного факультету, член вченої ради філологічного факультету. Із грудня 2017 року – заступник голови вченої ради філологічного факультету.

З 2017 року – член спеціалізованої вченої ради К 11.051.14 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

У 2018 році в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук на тему «Синтаксичні фразеологізми в українській мові: структурно-семантичний, прагматичний і прикладний виміри» за спеціальностями 10.02.01 – українська мова, 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика. Науковий консультант – доктор філол. наук, проф., член-кореспондент НАН України А.П. Загнітко.

Із листопада 2019 року – голова вченої ради філологічного факультету.

Із січня 2020 року – в.о. завідувача кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Сфера наукових інтересів: семантичний синтаксис, граматика конструкцій, прикладна лінгвістика, комп’ютерна лінгвістика.

Викладає дисципліни: «Вступ до прикладної лінгвістики», «Прикладна лінгвістика» (розділи “Прикладна фонетика”, “Лексикографія”, “Прикладний синтаксис”), «Політична лінгвістика», «Лінгвістичне моделювання».

Авторка більше 150 наукових та навчально-методичних праць.

Персональний ідентифікатор:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=lEsooy8AAAAJ&hl=uk

Профайли: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=91#search