Обрати сторінку

Кафедра теорії та історії української і світової літератури

Кафедра здійснює підготовку фахівців, які є компетентними в галузях теорії літератури і художньої культури, історії української літератури і фольклористики.

В. о. завідувача кафедри

Кравченко Елла Олександрiвна

доктор філологічних наук, доцент

Історія кафедри

Історія кафедри теорії та історії української і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса починається з середини 1937 року, коли тоді ще у Сталінському педагогічному інституті з’явилася спільна кафедра української, російської та зарубіжної літератури…

Освітня програма

Спеціальність “Філологія”

Освітня програма “Українська мова та література”

Програма готує фахівця, компетентного в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і з прикладною метою), організацією успішної комунікації українською мовою.

Освітня програма

Спеціальність “Філологія”

Освітня програма “Публічна лінгвістика”

Програма готує фахівця, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (з домінуванням публіцистичного стилю), організацією успішної комунікації різними мовами.