Історія кафедри української мови, теорії та історії української і світової літератури

Кафедра української мови, теорії та історії української і світової літератури утворена на базі кафедри української мови і культури (до 01.02.2016 – кафедра української мови та прикладної лінгвістики) та кафедри теорії та історії української і світової літератури (до 01.02.2016 – кафедра історії української літератури та фольклористики).

Своїми витоками та своєю історією вона повністю пов’язана з постанням і розвитком Донецького (Сталінського) педагогічного інституту, згодом Донецького державного університету, з 2001 року – Донецького національного університету, а з жовтня 2016 року – Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Вона була започаткована зовсім нечисленним складом і тільки з роками набула власного виміру — зосередила свою діяльність на підготовці фахівців української мови і літератури, прикладної лінгвістики за усіма рівнями акредитації – бакалавріат, спеціалітет (до 2017 року), магістратура, плеканні рідного слова на Донеччині, а з листопада 2014 року й на Вінниччині, теоретичних пошуках у лінгвістиці (тут і опрацювання проблем морфології та синтаксису, словотвору та лексикології, фонетики та фонології; і регулярні експедиції для збирання діалектологійного матеріалу,  його упорядкування; та опрацюванням нових і новітніх технологій викладання української мови у вищій та середній школі та ін.). Все це уможливило збереження постійної активності кафедри, вирізнення її на загальнодержавному тлі своїм неповторним почерком, власними науковими концепціями.

Упродовж свого існування кафедра кілька разів змінювала свою назву відповідно до потреб навчального процесу. До 2007 року вона називалася кафедрою українською мови, з відкриттям спеціальності «Прикладна лінгвістика» кафедру перейменовано (15 січня 2008 року) на кафедру української мови та прикладної лінгвістики. З 01 лютого 2016 року внаслідок реорганізації лінгвістичних кафедр філологічного факультету створено кафедру української мови. З 01 липня 2020 року з метою консолідації наукових досліджень відбулося злиття кафедри української мови з кафедрою української філології і культури та утворення кафедри української мови і культури. Це сприяло розширенню основного складу кафедри та збільшенню кількості працівників з науковим ступенем. Із 01 травня 2021 року відбулося злиття кафедри української мови і культури з кафедрою теорії та історії української і світової літератури та утворення кафедри української мови, теорії та історії української і світової літератури.

Кафедру очолювали Горчевич Ф.С. (1938 – 1950), Кононенко А.Д., Лимаренко В.С., Шевчук О.С. (1962 – 1973; 1975 – 1984; 1985 – 1987), Познанська В.Д. (1987 – 1993), Загнітко А.П. (1993 – 2014), Вінтонів М.О. (2014 – 2016). Кафедру в нинішньому її складі  очолює Коваль Л.М.

У різні часи на кафедрі працювали Баймут Т.В., Безпалова Є.П., Біляєв О.М., Бондаренко С.Ф., Буга Т.В., Важеніна О.Г., Вахніна Т.А., Виноградова О.В., Вишня Л.І., Вінтонів М.О., Волянська Ю.Ю., Гаркуша І.М., Глушкова Г.М., Дроботенко В.Ю., Ємельяненко Г.В., Єрмакова Л.І., Ілик Т.І., Клименко Н.Б., Кравченко Є.Г., Кравченко Г.В., Крейтор А.М., Лазаренко Г.І., Маргулов А.Х., Леонова М.В., Лукаш Г.П., Лук’янова Л.П., Лук’янчук Т.О., Малявін А.О., Могила Н.М., Могила С.А., Мозгунов В.В., Омельченко З.Л., Піддубська І.В., Петрова І.В., Познанська В.Д., Померанська Л.С., Попова І.С., Принцевський І.Т., Путіліна О.Л., Родіонова І.С., Розгон Л.А., Сушинська І.М., Фроляк Л.Д., Шевчук О.С., Ягодкіна Т.М.

Надзвичайно вагомий внесок у розбудову та створення іміджу кафедри в науковому та освітньому просторі України та за її межами здійснив доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Загнітко А.П., з іменем якого завжди асоціювалася кафедра української мови на Донеччині. Із 2015 року Загнітко А.П. очолює кафедру загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, підтримуючи тісний взаємозв’язок із кафедрою української мови, теорії та історії української і світової літератури. Разом із ним працюють його талановиті учні й колишні викладачі кафедри Ситар Г.В., Краснобаєва-Чорна Ж.В., Данилюк І.Г.

У вересні 2014 року унаслідок воєнних подій на нашій малій батьківщині кафедра майже у повному складі перемістилася разом з Університетом до м. Вінниці, цьому сприяло щире бажання її колективу залишатися у складі українського Університету. Сьогодні кафедра української мови, теорії та історії української і світової літератури відновила свою повноцінну діяльність і набуває ознак упізнаваності вже в новому для неї освітньому просторі.

Станом на 01.01.2021 р. кафедра української мови, теорії та історії української і світової літератури як структурний підрозділ філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса відповідає нормам, визначеним у п. 5 ч. 4 ст. 33 Закону України «Про вищу освіту»: кафедра є основним місцем роботи для 10 викладачів (проф. Коваль Л.М., Просалова В.А., доц. Антонюк О.В., Домрачева І.Р., Пуніна О.В., Соловей О.Є., Урсані Н.М., Шаповалова Н.П., ст. викладач Козловська Д.В., Митько Н.А.), 9 із яких мають науковий ступінь (Коваль Л.М., Просалова В.А. – д. філол. н., Антонюк О.В., Домрачева І.Р., Козловська Д.В., Пуніна О.В., Соловей О.Є., Урсані Н.М., Шаповалова Н.П. – к. філол. н.).

Кафедра української мови, теорії та історії української і світової літератури є випусковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Українська мова та література» (СО «Бакалавр», СО «Магістр»). Успішно на кафедрі реалізується додаткова сертифікатна освітня програма «Методика викладання української мови та літератури в школі».

На сьогодні наукові дослідження викладачів кафедри української мови, теорії та історії української і світової літератури зосереджені в межах граматичної наукової школи проф. А.П. Загнітка, зокрема розвивають її психолінгвістичний та прагмалінгвістичний напрямки, які заплановано виокремити в самостійну наукову школу. Пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень викладачів кафедри є:

         енерголінгвістика в парадигмі сучасної мовознавчої науки (д. філол. н., доц. Коваль Л.М.);

         психологічний та соціально-комунікативний аспекти авторської фразеології (к. філол. н. Важеніна О.Г.);

         психоемоційний складник національно-культурного спілкування (к. філол. н., доц. Домрачева І.Р.);

         психолінгвістичний код ономастилістики сучасних українських письменниць (к. філол. н. Козловська Д.В.).

Кафедра української мови, теорії та історії української і світової літератури щорічно проводить Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Лінгвоукраїністика ХХІ століття: традиції та новаторство» й видає за її підсумками науковий збірник студентських досліджень. На кафедрі функціонує студентський науковий гурток (керівник Митько Н.А.).

Кафедра української мови, теорії та історії української і світової літератури забезпечує організацію Міжнародних мовнолітературних конкурсів учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародних конкурсів із української мови імені Петра Яцика та Всеукраїнського національного диктанту. Вона також тісно співпрацює з іншими кафедрами філологічного факультету, зокрема разом із кафедрою загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології проводить міжкафедральні наукові семінари, виступає співорганізатором конференцій, Дня філологічного факультету.

Кафедра української мови, теорії та історії української і світової літератури має значний потенціал залучення до соціального та культурного життя університету, м. Вінниці та Вінницької області. Частково цей потенціал реалізований наразі, частково буде реалізований у перспективі.