Загнітко Анатолій Панасович

Загнітко Анатолій Панасович

Профайли: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=88#search

Доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, декан філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса

Основні наукові роботи:
1. Загнітко Анатолій. Подих рідного слова [Текст] / Анатолій Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – 236 с.
2. Загнітко А. Теорія граматики і тексту : монографія [Текст] / Анатолій Загнітко. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2014. – 480 с.
3. Загнітко А. Сучасна лінгвістика : погляди та оцінки : науково-аналітичне видання [Текст] / Анатолій Загнітко. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2014. – 464 с.
4. Загнітко А. Теорія лінгвоперсонології : [монографія] [Текст] / Анатолій Панасович Загнітко. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – 136 с
5. Загнітко А. Мовний простір граматики : [монографія] / А. Загнітко [Текст]. – Вінниця: ТОВ «Твори», 2018. – 448 с.
6. Загнітко А. Нові виміри інтертекстуальності. Рец. на монографію: Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність і переклад : англо-український контекст : [монографія]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 475 с. [Текст] / Анатолій Загнітко, Жанна Краснобаєва-Чорна // Лінгвістичні студії Linguistic Studies : зб. наук. праць / гол. ред. А.П. Загнітко. – Вип. 35. – Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018. – С. 183 – 185.
7. Загнітко А. «Живий у слові» [Текст] / Анатолій Загнітко, Леся Оліфіренко // З когорти великих: Василь Стус в історії університету / За ред. Р.Ф. Гринюка, А.П. Загнітка; упорядк. Т.Л. Нагорняк, В.А. Просалова. – Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018. – С. 199−221.
8. Загнітко А. Граматика місцевого відмінка: функційно-прескриптивний аспект [Текст] / Анатолій Загнітко, Надія Загнітко // Лінгвістичні дослідження : [зб. наук. праць]. – Вип. 48. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2018. – С. 76−85 (http://oaji.net/articles/2017/918-1531998765.pdf).
9. Загнитко А.А. Парадигмальное пространство современной лингвистической терминологии = Zahnitko А.А. Paradigm Space of Modern Linguistic Terminology [Текст] / Анатолий Афанасьевич Загнитко // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В.В.Красных, А.И. Изотов. – М.: МАКС Пресс, 2018. – Вып. 60 – Language – Mind – Communication. Issue 60 / Krasnykh, V.V., Izotov, A.I. (Eds). – Moscow: MAKS Press, 2018. – С. 60−77 (http://www.philol.msu.ru/~slavphil/books/jsk_60.pdf).
10. Загнітко А.П. Мовносоціумний портрет лінгвоперсони Василя Стуса: дієслівно-категорійний вимір [Текст] / Анатолій Загнітко // Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст : [матеріали VI Міжнародної наук.-практ. конф.]. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. – С. 192−199.
11. Загнітко А. Лексикографічні технології тлумачення граматичної семантики [Текст] / Анатолій Загнітко // Мовознавство. – 2018. – № 3. – С. 3–15 (http://www.ulif.org.ua/system/files/movoznavstvo_3_2018.pdf).
12. Загнітко А. Лексикографічні технології тлумачення граматичної семантики [Текст] / Анатолій Загнітко // Слов’янські обрії. – 2018. – Вип. 9: ХVІ Міжнародний з’їзд славістів (м. Белград, 20 – 27 серпня 2018). – Київ: НАН України, 2018. – С. 54–67.
13. Загнитко А. Теория грамматических и текстовых структур : [монография] / [Текст] / Анатолий Загнитко. – Berlin: Lambert Academic Publishing, 2018. – 634 с.
14. Загнітко А. Інтертекстуальність та інтермедіальність: в просторі української мови, лтератури та культури Intertextura a intermedialata: v prostore ukrajinkého jazyka, literatury a kultury: [монографія; гол. ред. Алла Архангельська] / [Текст] / Загнітко А., Сюта Г., Єрмоленко С.Я. та ін. – Olomouc: Univerzita Palackeho, 2018. – 307 с. (Загнітко А. Лінгвотехнології інтермедіальності: полісемантизм категорійних форм. – С. 145–160).
15. Загнітко А. П. Соціумномовні параметри сучасних міжкатегорійних і внутрішньокатегорійних транспозицій: моделі та різновиди / А. П. Загнітко // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации : [сб. науч. тр. / редкол.: М. И. Конюшкевич (гл. ред.) [и др.]]. – Гродно : ГрГУ, 2018. – С. 63–68.
16. Загнітко А.П. Лінгвопсихоперсона: категорійний вимір [Текст] / Анатолій Загнітко // Координати розвитку психології здоров’я: реалії та перспективи : [матеріали конференції; за заг. ред. проф. О.В. Бацилєвої]. – Вінниця: ТОВ «Твори», 2018. – С. 76–81.
17. Загнітко А. Теорія інструменталя в об’єктивній граматиці : категорійність, структурність (кваліфікація локативно-синтетичної семантики інструменталя Євгеном Тимченком) [Текст] / Анатолій Загнітко, Надія Загнітко // Лінгвістичні студії Linguistic Studies : зб. наук. праць / гол. ред. А.П. Загнітко. – Вип. 36. – Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018. – С. 17–26(http://jlingst.donnu.edu.ua/article/view/6194/6223).
18. Загнітко А.П. Мочка – м’ячик [Текст] / Анатолій Панасович Загнітко // Словник української мови : В 20-ти т. – Т. 9 : МІЩАНИН – НАСТУКУВАТИ. – К.: Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2018. – С. 158–234 (12,14 а.д.а.).
19. Загнітко А. Рівнево-ступенева і функційно-позиційна типологія граматизації в сучасному реченні [Текст] / Анатолій Панасович Загнітко // ІХ Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство: [зб. наук. ст.; голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ: Вид-во ІМФЕ НАН України, 2018. – С. 386 – 398 (http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/zbirnyky/2018/mov.pdf).