Обрати сторінку

Васюк Катерина Миколаївна

Васюк Катерина Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології

 

ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ
Монографії:
Розділ монографії Психологічне здоров я та благополуччя людини: теоретико-методологічний аналіз, емпіричні дослідження: Монографія/ за аг ред.. к. псизхол. н, доц. Гордеевої А.В., к.психол., доц.. Кацеро А.О.. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2013. – С 47-62

Статті у фахових виданнях:
1. Васюк К.М. Особливості стереотипних уявлень про соціум в осіб з різним типом сценаріїв// Науковий вісник Херсонського державного університету. – Сер. Психологічні науки. – Вип 2. – Том 2. – Херсон: вид-во «Гельветика», 2016. – С. 113-117

2. Васюк К.М. Мішені впливу в сучасній українській телевізійній рекламі//Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.. Г.Сковороди». – Додаток 2 до вип. 35. – Том ІІІ (15):Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психологічні читання». – К.: Гнозис, 2015. – С. 34-41
3. Васюк К.М., Рябініна О.В. Когнітивно-стильові особливості стереотипів соціальної активності в юнацькому віці// Вісник Херсонського державного університету серія «Психологічні науки». – Вип. 2. – Том 2. – Херсон, 2015. – С 82-86
4. Васюк К.М. Особливості стереотипних уявлень про соціум в осіб з різним типом сценаріїв.//Науковий вісник Херсонського державного університету. – Сер. Психологічні науки. – Вип 2. – Том 2. – Херсон: вид-во «Гельветика», 2016. – С.113-117
5. Васюк К.М. Модель впливу суспільної думки на поведінку особистості.// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди». – Додаток 3 до вип 36, Том ІІІ (19): Тематичний випуск «Мінародні челпанівські психолого-педагогічні читання». – К: Гнозис, 2016. – С.58-65
6. Васюк К.М. Методологічні аспекти дослідження героїзму в структурі особистісного сценарію.// Науковий вісник Херсонського державного університету. – Сер. Психологічні науки. – Вип 2. – Том 1. – Херсон: вид-во «Гельветика», 2017. – С.57-61
7. Васюк К.М., Боженко В.Г. Способи детекції брехні у студентів з різним рівнем емоційного інтелекту.// Психологічний часопис: збірник наукових праць/ за ред С.Д.Максименка. – № 6 (10). – вип 10.- Київ, 2017. – С. 9-24
8. Васюк К.М. Етнічні особливості архетипу Героя в слов’янській культурі.\\Psychological journal №4 (14) 2018.- С.249-260
9. Васюк К.М. Феномен розширення ідентичності в процесі здійснення подвигу.// Науковий вісник Херсонського державного університету. – Сер. Психологічні науки. – Вип 1. – Том 1. – Херсон: вид-во «Гельветика», 2018. – С.39-44 (нумерація)

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:
1. Васюк К.М. Вікові особливості етнокультурних стереотипів у характеристиках особистості українців.// International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social science: Conference Proceedings, June 28-30, 2016/ Kielce: Holy Cross University. p. 116-119
2. Васюк К.М. Експериментальне дослідження інструментальної детекції брехні та її основних технік.//European humanities studies: State and Society. Kiev, Kracow, 2018. P. 2. 29-39

Тези конференцій:

 1. Васюк К.М. Методологічні засади використання вербальних  маркерів  як   психолінгвістичних засобів детекції брехні. Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції   «Педагогіка  і   психологія: виклики  сьогодення» (м.Київ, 1-2  травня 2020 р.) Київ: Київська   наукова   організація  педагогіки  і   психології. 2020. Ч.1, с. 101-104.
 2. Васюк К.М. Психотип особистості – жертви тоталітарних спільнот. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті». Львів : друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. (м. Львів 11-12 червня 2020). С. 499-502.
 3. Перспективи використання графології в психологічній діагностиці брехливого повідомлення. Матеріали заочної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми освіти і науки: досвід і сучасні технології». (м.Вінниця, 21 травня 2020 р.) (С. 160-162).
 4. Васюк К.М. Способи виявлення брехливих повідомлень за допомогою неінструментальних технік. Зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційний розвиток особистості та суспільства: психологічний та соціологічний виміри» (м. Одеса, 12 червня 2020 року). С. 47-50.
 5. Васюк К.М. Можливості застосування окулесики в процесі детекції брехні. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних і психологічних наук (5-6 лютого, 2021 р. м.Київ). – Ч 2. – С.91-94

Публікації в науково-популярних виданнях

 1. Васюк К.М. Як пережити карантин і не  зіпсувати   стосунки  в сім’ї: 10  порад  вінницької психологині.  Вінниця.інфо.  https://www.vinnitsa.info/news/yak-perezhyty-karantyn-i-ne-zipsuvaty-stosunky-v-sim-yi-10-porad-vid-vinnyts-koyi-psykholohyni.html

Науковий посібник: 

 1. Васюк К.М., Шпортун О.М. Експериментальна психологія: теоретичні та практичні аспекти. Вінниця 2021 372 с.

Розробка курсів:

 1. Новий курс “Соціальна психологія: невербальні комунікації”.
 2. Організація круглого столу “І ще раз про кохання…” 12.02.2021
 3. Організація вебінару спільно зі студенткою 3 курсу Я.Цігельман “Проблема харчових відходів” 21.04.2021

Наукова робота зі студентами:

 1. Аралова Т.С. Теоретичний аналіз досліджень самоставлення людей з вадами опорно-рухового апарату. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 28 березня 2019 р.). с. 12-15
 2. Бабій В.Б. Підходи до вивчення емоційної сфери осіб, які мають івнтернет-залежність. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 28 березня 2019 р.). с. 20-22
 3. Биковська Д.С. Дослідження ролі батьківських установок у виборі майбутньої професії старшокласника. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 28 березня 2019 р.). с. 32-35
 4. Вакулюк А.О. Роль групових цінностей у формуванні соціально-психологічного клімату у шкліьних колективів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 28 березня 2019 р.). с. 57-60
 5. Григоренко Л.М. Особливості застосування символдрами в роботі з особами, що зазанали травмуючих подій збройних конфліктів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 28 березня 2019 р.). с. 73-77
 6. Доценко Н.І. Психологічні детермінанти сприятливого соціально-психологічного клімату в студентській групі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 28 березня 2019 р.). с. 77-81
 7. Камінська О.А. Сучасні засоби психографологічного дослідження емоційних станів людини. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 28 березня 2019 р.). с. 101-104
 8. Кузнєцова О.В. аналіз підходів до дослідження тілесного Я у людей з надмірною вагою. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 28 березня 2019 р.). с. 107-110
 9. Станіслав В.і. Проблема самоефективності особистості як об’єкт наукового аналізу в психологічних дослідженнях. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 28 березня 2019 р.). с. 157-161
 10. Федорчук Т.С. Теоретичний аналіз підходів до вивчення феномену відповідальної поведінки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 28 березня 2019 р.). с. 169-171.
 11. Вакась К.В. Вплив телебачення на агресивність підлітків. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 26 березня 2020 р.).
 12. Гайсин І.Р. Мотиваційна сфера спортсменів різних видів спорту. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 26 березня 2020 р.). с. 16-18
 13. Гарнага М.-О. В. Соціалізація віськовослужбовців строкової служби у збройних силах України як чинник адаптації до особливих умов діяльності. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 26 березня 2020 р.). с. 18-22.
 14. Заєць Д.Ю. Пізнавальна сфера підлітків, які займаються творчими та технічними видами діяльності. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 26 березня 2020 р.). с. 44-48.
 15. Іващева І.О. Професійний стрес як чинник впливу на емоційний стан далекобійників: теоретичний аспект. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 26 березня 2020 р.). с. 54-56.
 16. Кірієнко О.Д. Особливості становлення адекватної самооцінки молодших школярів. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 26 березня 2020 р.). с. 56-59.
 17. Ковальчук І.П. Індивідуально-психологічні особливості молоді з різною готовністю до подружнього життя: теоретичний аспект. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 26 березня 2020 р.).
 18. Морозенко В.О. Соціально-психологічні чинники самосприйняття осіб молодого віку. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 26 березня 2020 р.). с. 75-77.
 19. Николюк А.М. Соціальні стереотипи у сучасної молоді. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 26 березня 2020 р.). с. 77-79.
 20. Поліщук К.С. Чинники і шляхи боротьби з інтернет-залежністю. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 26 березня 2020 р.). с. 81-85.
 21. Таран А.А. Чинники і шляхи боротьби зі шкільним булінгом. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 26 березня 2020 р.).
 22. 41. Ткач О.С.Особливості прояву конфліктності у студентської молоді з різним рівнем емпатії. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 26 березня 2020 р.). с. 106-108.
 23. Ткаченко І.А. Чинники психологічної готовності до вступу у заклади вищої освіти учнів старших класів. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 26 березня 2020 р.). с. 108-110.
 24. Цігельман Я.Д. Підходи до вивчення емоційного інтелекту в студентів різних спеціальностей. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 26 березня 2020 р.).
 25. Чушак В.Ю. Психологічні чинники девіантної поведінки підлітків. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 26 березня 2020 р.). с. 114-116.
 26. Юрченко С.Ю. Соціально-психологічні чинники прояву страху спілкування у молоді. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки і практики» (м. Вінниця 26 березня 2020 р.). с. 125-128.

  Наукове консультування ЗМІ: газета «Парнер» м. Іллінці, Вінницька обл. свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації ВЦ № 571. Консультування з 2018 року.