Ситар Ганна Василівна

Ситар Ганна Василівна

Доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету

Профайли: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=91#search

Основні наукові роботи:

1. Ситар Ганна. Моделі речень із предикатами відношення частини й цілого в українській мові. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 238 с.
2. Загнітко А. П., Виноградова К. М., Данилюк І. Г., Загнітко Н. Г., Кітаєва Т. М., Кущ Н. В., Оранська М. В., Ситар Г.В., Чекаліна В. Л., Щукіна І. А. Функціонально-комунікативна і текстова парадигма українських прийменників та їхніх еквівалентів. – Донецький національний університет. – Донецьк : Вид-во «Вебер» (Донецька філія), 2009. – 209 с.
3. Загнітко Анатолій, Данилюк Ілля, Краснобаєва-Чорна Жанна, Путіліна Оксана, Ситар Ганна. Парадигмально-категорійні основи прикладної лінгвістики : Монографія. – Вінниця : «ТОВ Нілан-ЛТД», 2015. – 472 с.
4. Ситар Ганна. Функціонування фразеологізованих речень у мовленні: чинник адресата // Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. Jazyk Kolektivní monografie věnovaná výročí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně / Україністика: минуле, сучасне, майбутнє III. Мова / Колективна монографія, присвячена 20-річчю україністики на Філософському факультеті Університету імені Масарика в Брно. – Brno, 2015. – S. 423-430.
5. Ситар Ганна. Синтаксичні фразеологізми в розрізі конструкційної граматики: монографія: [наук. і відп. ред. А. П. Загнітко] / Г. В. Ситар. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 458 с.
6. Загнітко А.П., Данилюк І.Г., Ситар Г.В., Щукіна І.А. Словник українських прийменників. Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2007. – 416 с.
7. Ситар Ганна. Релятивність у системі семантичних предикатів української мови // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Вип.6 / Укл.: А.Загнітко (наук.ред.) та ін.– Донецьк: ДонДУ, 2000.– С.42-46.
8. Ситар Ганна. Статус предиката партитивного відношення у сучасній українській літературній мові // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Вип.9 / Укл.: А.Загнітко (наук.ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2002.– С.79-86.
9. Ситар Ганна. Конверсивність предикатів частини і цілого в українській мові // Південний архів. Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Вип. XIV. – Херсон, 2002.– С. 282-286.
10. Ситар Ганна. Біномінативні речення з предикатами партитивного відношення в українській мові // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 11. У 2 частинах / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Ч. І. – Донецьк: ДонНУ, 2003.– С.227-236.
11. Ситар Ганна. Структура та ієрархія партитивних предикатів в українській мові // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – С. 178-184.
12. Ситар Ганна. Дієслівні речення з предикатами об’єднання в українській мові // “Наукові записки” Вінницького державного пед. ун-та ім. Михайла Коцюбинського: Зб. наук. праць. Серія: Філологія. 2003. Випуск 5 / Відп. ред. Н.Л.Іваницька. – Вінниця: Вид-во Вінницького держ. ун-ту, 2003. – С. 133-138.
13. Ситар Ганна. Реченнєвотвірний потенціал предиката “складатися” // Вісник Львівського національного університету. Серія філологічна. Випуск 30. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 2003. – С. 22-31.
14. Ситар Ганна. Реченнєвотвірний потенціал предиката “містити” в українській мові // “Наукові записки” Вінницького державного пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського: Зб. наук. праць. Серія: Філологія. 2003. Випуск 6 / Відп. ред. Н.Л.Іваницька. – Вінниця: Вид-во Вінницького держ. ун-ту, 2003. – С. 328-333.
15. Загнітко А.П., Данилюк І.Г., Ситар Г.В. Українські прийменники: Синхронія і діахронія: пробний зошит / За ред. проф. А.П.Загнітка. – Донецьк: ДонНУ, 2003.
16. Загнітко А.П., Данилюк І.Г., Ситар Г.В. Українські прийменники: інвентар і структура // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 12 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2004.– С. 41-47.
17. Ситар Ганна. Моделі дієслівних речень з предикатами членування та їх мовленнєві реалізації в українській мові // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 12 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 171-180.
18. Ситар Ганна. Моделі українських речень із предикатами відношення частини і цілого // Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту / Зб. наук. праць, присвячений ювілею А.П.Загнітка. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 91-103.
19. Виноградова Екатерина, Ситарь Анна. Модели предложений типовой ситуации платы: способы выражения денотативных ролей (на материале русского и украинского языков) // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 13 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – С. 132-142.
20. Виноградова Екатерина, Ситарь Анна. Модальные модификации желания предложений с акциональными предикатами в русском и украинском языках // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 14 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С. 131-141.
21. Загнітко А.П., Данилюк І.Г., Ситар Г.В., Щукіна І.А. Принципи і закономірності укладання бази “Українські прийменники та їхні еквіваленти” // Лексикографічний бюлетень: Зб. наук. праць. – К., 2006. – Вип. 13. – С. 66-71
22. Виноградова Екатерина, Ситарь Анна. Морфосинтаксическая парадигма предлогов и их эквивалентов в украинском и русском языках: сравнительный аспект // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 82. – Т. 1. – С. 60-62.
23. Ситар Ганна. Українські речення типової ситуації передачі об’єкта // Матеріали VІ Міжнародного конґресу україністів. Мовознавство: Збірник наукових статей. – К., 2007. – Кн. 5. – С. 201-213.
24. Виноградова Катерина, Ситар Ганна. Моделі модальних модифікацій можливості речень з акціональними предикатами в українській і російській мовах // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 15 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. — Донецьк: ДонНУ, 2007. – С. 234-243.
25. Важник Сергей, Виноградова Екатерина, Ситарь Анна. К вопросу об описании содержательного аспекта предложения (на материале восточнославянских языков). Статья 1 // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. – 2007. – № 1. – С. 9-34.
26. Важник Сергей, Виноградова Екатерина, Ситарь Анна. К вопросу об описании содержательного аспекта предложения (на материале восточнославянских языков). Статья 2: Типы донатива и средства его выражения // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. – 2007. – № 3. – С. 7-30.
27. Ситарь Анна. Типы морфосинтаксических вариантов предложных аналогов в украинском языке // Чтения, посвященные памяти профессора В.А.Карпова, Минск, 17.03.2007 г.: Сб. материалов. – Минск: Изд. центр БГУ, 2007. – С. 66-71.
28. Важник Сергей, Виноградова Екатерина, Ситарь Анна. За что платим? Типы финитива и средства его выражения в синтаксических моделях предикатов платы // Чтения, посвященные памяти профессора В.А.Карпова, Минск, 17.03.2007 г.: Сб. материалов. – Минск: Изд. центр БГУ, 2007. – С. 18-23.
29. Загнітко А.П., Данилюк І.Г., Ситар Ганна. Новітні підходи до укладання словників службових слів (на матеріалі “Словника українських прийменників”) // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium: сборник научных трудов по лексикографии / ГрГУ им. Я.Купалы; отв. ред. Л.В.Рычкова, В.Л.Воронович. – Гродно: ГрГУ, 2007. – С. 118-121.
30. Виноградова Екатерина, Ситарь Анна, Чекалина Валерия. Семантические типы предложных конверсивов в русском и украинском языках // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 110. – Т. 1. – С. 87-90.
31. Ситар Ганна. Конверсивність прийменникових одиниць в українській мові // Ucrainica III. Současná ukrajinistika: Problémy jazyka, literatury a kultury. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica Philologica 97-2008 / 1. část / Sbornik článků IV. Olomoucké sympozium ukrajinistů 28.-30.srpna 2008. – Olomouc: Univerzity Palackého v Olomouci. – P. 77-82.
32. Ситар Ганна. Структурні типи модальних модифікацій необхідності в українській мові // Мовознавчий вісник: Зб. наук. праць / Відп. ред. Г.І.Мартинова. – Черкаси, 2007. – Вип. 5. – С. 183-187.
33. Загнітко Анатолій, Ситар Ганна. Прийменники зі значенням умови в українській мові: функційний аспект // Славянските предлози, Велико Търново: Изд. ИВИС, 2007. – С. 163-177.
34. Виноградова Екатерина, Ситарь Анна. Проблемы словарного представления и сопоставления первообразных предлогов: на примере предлога по в русском и украинском языках // Славянските предлози, Велико Търново: Изд. ИВИС, 2007. – С. 178- 189.
35. Ситар Ганна, Милостна Олена. База даних як інструмент лінгвістичного дослідження (на прикладі аналізу лексичних конверсивів) // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 16 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С. 385-392.
36. Ситар Ганна, Селіщев Ігор. Комп’ютерні тести з дисципліни «Прикладна фонетика» як система поточного і підсумкового контролю // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 16 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С.393-400.
37. Ситарь Анна, Селищев Игорь. Этапы создания компьютерных тестов как формы контроля в дистанционном курсе «Прикладная фонетика» // Проблемы компьютерной лингвистики: сборник научных трудов / Под ред. А.А.Кретова. – Вып. 3. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского гос. ун-та, 2008. – С.226-238.
38. Виноградова Екатерина, Ситарь Анна. Немодальная модальность // Сборник тезисов и резюме Международного симпозиума «Изучение славянских языков, литератур и культур как инославянских и иностранных», посвященного 130 летию Кафедры русского языка и литературы и 60-летию Славистического общества Сербии – Славистическое общество Сербии, Белград, 3-5 июня 2008 года. – Белград, 2008. – С. 32-35.
39. Ситарь Анна, Чекалина Валерия. К вопросу о принципах описания моделей предложений со значением порождения в русском и украинском языках // Сборник тезисов и резюме Международного симпозиума «Изучение славянских языков, литератур и культур как инославянских и иностранных», посвященного 130 летию Кафедры русского языка и литературы и 60-летию Славистического общества Сербии – Славистическое общество Сербии, Белград, 3-5 июня 2008 года. – Белград, 2008. – С. 143-147.
40. Ситар Ганна, Чекаліна Валерія. Моделі речень породження в українській і російській мовах // Мовознавчий вісник: Зб. наук. праць / Відп. ред. Г.І.Мартинова. –Черкаси, 2008. – Вип. 6. – С. 59-66.
41. Загнитко Анатолий, Ситар Анна. Внутри- и внешнепредложный потенциал предлога на в украинском языке // Язык-Культура-Человек: Сборник научных статей к юбилею профессора МГУ им. М.В.Ломоносова М.В.Всеволодовой / Редкол.: Ремнева М.Л. и др. – М.: МАКС Пресс, 2008. – С. 108-125.
42. Ситарь Анна, Чекалина Валерия. Сферы проявления реляционных предикатов в предложениях со значением порождения в русском и украинском языках // Язык-Культура-Человек: Сборник научных статей к юбилею профессора МГУ им. М.В.Ломоносова М.В.Всеволодовой / Редкол.: Ремнева М.Л. и др. – М.: МАКС Пресс, 2008. – С. 331-340.
43. Виноградова Екатерина, Ситарь Анна. «Немодальная» модальность (заметки об одной синтаксической конструкции) // Мећународни симпозиjум посвећен 130-годишњици Катедре за руски jезик и књижевност и 60 годишњици Славистичког друштва Србиjе (Београд, 3-5 jун 2008) «Изучавање словенских jезика, књижевности и култура као инословенскиз и страних». Зборник теза и резимеа / прирећивач Богољуб Станковић – Славистичко друштво Србиjе, Београд, 2008. – С. 78-83.
44. Ситар Ганна. Синтаксичні фразеологізми з модальним значенням в українській мові // Ukrajinistika – minulost, přítomnost, budoucnost II. Sborník vědeckÝch prací. – Brno, 2009. – S.270-276.
45. Виноградова Катерина, Ситар Ганна. Типологія моделей модальних модифікацій речень в українській і російській мовах. Стаття 1: експліцитні моделі // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 18 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – С. 61-70.
46. Виноградова Катерина, Ситар Ганна. Інтерпретаційна парадигма речень типової ситуації плати в українській і російській мовах // Українське мовознавство : [міжвідомчий науковий збірник]. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2009. – Вип. 39. – С. 62-69.
47. Виноградова Катерина, Ситар Ганна. Типологія моделей модальних модифікацій речень в українській і російській мовах. Стаття 2: імпліцитні моделі // Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. Анатолій Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – Вип. 19. – С. 72-79.
48. Виноградова Екатерина, Ситарь Анна. Предложные единицы с классификаторами // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 168. – Т. 1. – С. 123-125.
49. Ситар Ганна, Селіщев Ігор. Дистанційний урок як компонент дистанційного курсу «Прикладна фонетика» // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2009. – № 2. – С. 40-46.
50. Ситар Ганна. Описові предикати з модальним компонентом в українській мові: структура й семантика // Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. Праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А.П.Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – Вип. 20. – На честь 55-річчя професора А.П.Загнітка. – С. 145-151.
51. Ситар Ганна, Сахарук Інна. Дистанційні уроки з дисципліни «Вступ до спеціальності (прикладної лінгвістики)»: принципи створення та структура // Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – Вип. 21. – С. 283-288.
52. Ситар Ганна. Синтаксичні фразеологізми, побудовані за моделлю Чим не N1, в українській мові // Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Вип. 22. – С. 208-215.
53. Ситар Ганна. Структурні й семантичні типи синтаксичних фразеологізмів в українській мові // Мовознавчий вісник: Зб. наук. праць / МОНМС України; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Відп. ред. Г.І. Мартинова. – Черкаси, 2011. – Вип. 12-13. – С. 178-181.
54. Загнитко Анатолий, Данилюк Илья, Ситарь Анна. Особенности структурирования базы данных служебности ↔ вспомогательности: на материале украинских частиц // Проблемы компьютерной лингвистики: Сборник научных трудов под ред. А.А. Кретова. – Вып. 5. – Воронеж, 2011. – С. 92-111.
55. Ситарь Анна. Этапы создания базы данных «Синтаксические фразеологизмы в украинском языке» // Проблемы компьютерной лингвистики: Сборник научных трудов под ред. А.А. Кретова. – Вып. 5. – Воронеж, 2011. – С. 374-383.
56. Ситар Ганна. Синтаксичні фразеологізми зі значенням оцінки: на матеріалі моделі Оце так N1 Copf // Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. – Випуск 213. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2011. – С. 16-21.
57. Ситар Ганна. Особливості лексикографічного опису синтаксичних фразеологізмів української мови // Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, практика, типологія. Ларисі Григорівні Скрипник. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011: портр. – С. 186-193.
58. Ситар Ганна. Статус синтаксичних фразеологізмів у системі фразеологічних одиниць // Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – № 2. – С. 66-74.
59. Ситар Ганна. Фразеологізовано-реченнєвий потенціал частки оце в українській мові // Наукові записки. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Випуск 100. – С. 356-360.
60. Ситар Ганна. Структура бази даних «Синтаксичні фразеологізми в українській мові» // Українське мовознавство : Міжвідомчий науковий збірник. – Випуск 42. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 83-92.
61. Ситар Ганна. Синтаксичні фразеологізми з оцінним значенням в українській мові (на матеріалі моделі Що за N1 Copf) // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки (Мовознавство). Т. 137. – К.: НаУКМА, 2012. – С. 110-113.
62. Ситар Ганна. Фразеологізовані речення, побудовані за моделлю Який N1 Copf, в українській мові // Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 25. – С. 64-70.
63. Виноградвоа Екатерина, Ситарь Анна. Украинские и русские структурно-сложные немотивированнные предлоги: проблемы перевода, описания и функционирования // Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Вип. 26. – С. 128-134.
64. Ситарь Анна. Модели синтаксических фразеологизмов с повторами в украинском языке: попытка классификации // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Ред кол. М.Л. Ремнёва, Е.Л. Бархударова, А.И. Изотов, В.В. Красных, Ф.И. Панков. – М.: МАКС Пресс, 2013. Вып. 47. – С. 485-493.
65. Ситар Ганна. Моделі фразеологізованих речень з незмінним комплексом яке там: структура й семантика // Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Вип. 27. – С. 107-117.
66. Виноградвоа Екатерина, Ситарь Анна. Предложные единицы в близкородственных языках: зона несовпадений (структурно-сложные немотивированные предлоги в украинском и русском языках) // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Ред кол. М.Л. Ремнёва, Е.Л. Бархударова, А.И. Изотов, В.В. Красных, Ф.И. Панков. – М.: МАКС Пресс, 2013. Вып. 47. – С. 91-102.
67. Vinogradova Ekaterina, Chekalina Valeria, Sytar Hanna. Facing the Prepositions (Prepositional Units in Russian, Bulgarian and Ukrainian Languages) // Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; гол. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – Вип. 29. – С. 100-108.
68. Ситарь Анна. Прагматический потенциал украинских фразеологизированных предложений // Язык, литература, культура: Актуальные проблемы изучения и преподавания: Сборник научных и научно-методических статей / Ред. кол.: Л.П. Клобукова и др. – М.: МАКС Пресс, 2014. – Выпуск 10. – С. 110-119.
69. Ситар Ганна. Конструкційна граматика як теоретичне підґрунтя дослідження фразеологізованих речень // Типологія та функції мовних одиниць : наук. журн. на пошану член-кореспондента НАН України І.Р. Вихованця / [редкол. : Н.М. Костусяк (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 2 (4). – С. 192-205.
70. Ситар Ганна. Статистичні критерії аналізу синтаксичних фразеологізмів // Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – Донецьк: ДонНУ, 2015. – № 1-2. – С. 245-256.
71. Ситар Ганна. Інтонаційно марковані фразеологізовані речення: статус та ознаки // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 13 / [редкол. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, А. З. Брацкі та ін.]. – Кривий Ріг : НПП Астерікс, 2015. – С. 201-211.
72. Ситар Г. В. Статистичні критерії аналізу синтаксичних фразеологізмів // Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – № 1-2. – С. 245-256.
73. Ситар Г. В. Бокс-діаграма як метод моделювання фразеологізованих речень // Studia Linguistica: зб. наук. праць. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 9. – С. 237-246.
74. Ситар Ганна. Статистичний аналіз фразеологізованих речень: показник асоціації mutual information // Українське мовознавство. – Вип. 1(46). – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – С. 103-125.
75. Ситар Г.В. Обчислення показника асоціації MI log Freq як статистичний метод дослідження синтаксичних фразеологізмів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2016. – Вип. 34. – С. 114-125.
76. Ситар Ганна. Синтаксичні фразеологізми і прецедентні феномени: зони перетину // Лінгвістичні студії / Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ; гол. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ, 2016. – Вип. 31. – С. 20-25.
77. Ситар Ганна. Міжнародний науковий семінар «Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми» (м. Вінниця, 15 квітня 2016 р.). Хроніка // Лінгвістичні студії / Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ; гол. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ, 2016. – Вип. 31. – С. 67-68.
78. Ситар Ганна. Алгоритм розпізнавання синтаксичних фразеологізмів у корпусі текстів: спроба створення // Лiнгвiстичнi студiї / Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2016. – Вип. 32. – С. 100-108.
79. Ситар Г.В. Алгоритм розпізнавання синтаксичних фразеологізмів (для послідовності чотирьох слів) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – К., 2017. – № 35. − С. 31-39.
80. Ситар Ганна. Шляхи утворення синтаксичних фразеологізмів в українській мові // Лiнгвiстичнi студiї / Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017. – Вип. 33. – С. 54-61.
81. Ситар Ганна. Статистичний аналіз прислів’їв і приказок: показник асоціації mutual information (на матеріалі Українського національного лінгвістичного корпусу). Лiнгвiстичнi студiї / Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. Вип. 35. С.170-177. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/1815-3070.2018.35.27
82. Ситар Ганна. Статистичний аналіз цілісних словосполучень: на матеріалі Українського національного лінгвістичного корпусу. Лiнгвiстичнi студiї / Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. Вип. 36. С. 158-164.DOI: http://dx.doi.org/10.31558/1815-3070.2018.36
83. Ткачук Вадим, Домрачева Ірина, Ситар Ганна. Лінгвістична концепція Анатолія Загнітка. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – 199 с.
84. Карпіловська Є.А., Ситар Г.В. Теоретичні та прикладні проблеми комп’ютерної лінгвістики. Навчально-методичний посібник з курсу «Вступ до комп’ютерної лінгвістики» для студентів спеціальності 7.030.505 «Прикладна лінгвістика» / За ред. А.П.Загнітка. Донецьк: ДонНУ, 2006. – 73 с.
85. Карпіловська Є.А., Вінтонів М.О., Ситар Г.В. Комп’ютерна лінгвістика. Програма факультативного курсу для 11-х класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів. Програми спецкурсів та факультативів з української мови / Упоряд.: В.Федоренко, Г.Федяй. – К.: Вид. дім “Шкільний світ”: Вид. Л.Галіцина, 2006. – С. 77-90 (з грифом МОН, лист № 1/11-62-84 від 17.11.2006 р.).
86. Ситар Г.В., Селіщев І.І. Тестові завдання з курсу «Прикладна фонетика» для студентів спеціальності 6.020303 «Прикладна лінгвістика». Навчальний посібник / За ред. А.П.Загнітка. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 49 с.
87. Теоретичні та прикладні проблеми перекладу. Навчально-методичний посібник з курсу «Теорія і практика сучасного перекладу» для студентів спеціальності 7.030501 «Українська мова і література». – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 88 с.
88. Важеніна О.Г., Данилюк І.Г., Могила Н.М., Ситар Г.В. Наскрізна програма практик для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» по кафедрі української мови та прикладної лінгвістики / За заг. ред. проф. Загнітка А. П. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 43 с.
89. Ситар Г.В., Куценко В.О. Теоретичні та прикладні проблеми політичної лінгвістики. Навчально-методичний посібник з курсу «Політична лінгвістика» для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика». – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 60 с.
90. Загнітко А., Важеніна О., Данилюк І., Краснобаєва-Чорна Ж. , Ситар Г.В. Сучасна асистентська практика: структура і змістове наповнення: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.030505 «Прикладна лінгвістика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / За ред. А. Загнітка. Донецьк: ДонНУ, 2009. – 105 с.
91. Ситар Г.В., Сахарук І.В. Тестові завдання з курсу «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 6.020303 «Прикладна лінгвістика». Навчальний посібник / За ред. А.П.Загнітка. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 45 с.
92. Випускні кваліфікаційні роботи: методичні рекомендації до виконання та захисту: навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 035 «Філологія» спеціалізацій: 035.01 «Українська мова та література», 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська», 035.10 «Прикладна лінгвістика», 061 «Журналістика», 034 «Культурологія», 053 «Психологія» / уклад. : О. В. Бацилєва, О. Г. Важеніна, В. В. Краснікова, Ж. В. Краснобаєва-Чорна, В. А. Просалова, Г. В. Ситар, О. В. Тараненко / Відп. ред. А. П. Загнітко. – 4-е вид., випр. і доп. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. – 132 с.