Обрати сторінку

Шпортун Оксана Миколаївна

Шпортун Оксана Миколаївна

Доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ
Монографії:
1. Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства: монографія / В.І. Шахов, О.М. Паламарчук. О.М. Шпортун [та ін.] – Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД», 2016. – 324 с.
2. Гумор у нормі та патології: феноменологія, діагностика, корекція: О. М. Шпортун. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 427 с.
3. Феноменологія, практика та корекція психологічного здоров’я особистості: О.М. Шпортун, В.С. Штифурак. – Вінниця, – Торговий дім Едельвейс і К. – 2019. – 331с.

Навчальні посібники:
1. Шпортун О.М. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Психологія узалежнень» для студентів зі спеціальності 053 Психологія // О.М. Шпортун // Рекомендовано до друку Вченою Радою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол № 10 від 25 березня 2015 року.- Вінниця – 22с.

Статті у наукових фахових виданнях:
1. Шпортун О. М. Діагностика особливостей почуття гумору у представників різних професій / О. М. Шпортун // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» – Херсон, 2014. Т. 1, вип. 1. – С. 108–114. Режим доступу: http://pj.kherson.ua/file/psychology_01/ukr/21.pdf

Статті у наукових фахових виданнях:
1. Шпортун О. М. Діагностика особливостей почуття гумору у представників різних професій / О. М. Шпортун // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» – Херсон, 2014. Т. 1, вип. 1. – С. 108–114. Режим доступу: http://pj.kherson.ua/file/psychology_01/ukr/21.pdf
2. Шпортун О. М. Аналіз результатів дослідження гелотофобії у хворих на психічні розлади / О. М. Шпортун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка серія «Психологія». – К., 2016. – Вип. 1(4). – С. 120–124.
3. Шпортун О. М. Парадоксальна інтенція В. Франкла у психотерапії неврозів / О. Шпортун. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. – 2016. – Вип. 4. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2016_4_11.
4. Шпортун О. М. Фізіологічні, гендерні та психологічні відмінності почуття гумору / О. М. Шпортун // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Серія «Психологія». – Х., 2016. – Вип. 59. – С. 98–104. Режим доступу:http://esteticamente.ru/portal/natural/VKhNU/index.html/http://periodicals.karazin.ua/psychology / http://journals.indexcopernicus.com/+++++++,p24785753,3.html
5. Шпортун О. М. Дослідження та використання гумору в психотерапії / О. М. Шпортун // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон, 2016. – Т. 1, вип.2. – С. 169–173. Режим доступу: http://www.pj.kherson.ua/file/2016/psychology_02/ukr/part_1/31.pdf
6. Шпортун О. М. Значення гелотології у формуванні психічного здоров’я особистості / О. М. Шпортун // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України [Електронне видання] – 2016. – Вип. 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2016_3_10.
7. Шпортун О. М. Сторони та форми вияву гумору при психічній патології / Л. Ф. Крупельницька, О. М. Шпортун // Психологічний часопис : науковий фаховий електронний журнал. – 2016. – № 2 (4). – С. 68–85. Режим доступу: http://ua.appsyjournal.com
8. Шпортун О. М. Стилі та форми гумору у континуумі «норма-патологія» / О. М. Шпортун // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон, 2016. – Т. 2, вип. 6. – С. 210–214. Режим доступу: http://pj.kherson.ua/file/2016/psychology_06/ukr/part_2/37.pdf
9. Шпортун О. М. Психологічні шляхи та форми патологізації функціонування гумору / О. М. Шпортун // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. – 2017. – Вип.1. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/Vnadpn_2017_1_12.pdf
10. Шпортун О. М. Генеративна сторона гумору у осіб з психічними розладами / Л. Ф. Крупельницька, О. М. Шпортун // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» – Херсон, 2017. – Т. 2, вип. 2. – С. 160–170. Режим доступу: http://pj.kherson.ua/file/2017/psychology_02/ukr/part_2/30.pdf
11. Шпортун О. М. Програма регуляторно-рівневої гуморотерапії / О. М. Шпортун // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. – 2017. – № 1(6). – С. 228–245
12. Шпортун О. М. Результати апробації програми регуляторно-рівневої гуморотерапії / О. М. Шпортун // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2017. – № 2 (43). – С. 226–238.
13. Шпортун О. М. Гумористичні методики в психотерапії та консультуванні / О. М. Шпортун // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць / за ред. Ірини Савенкової. – Миколаїв, 2017. – № 1 (17). –– С. 234–241.
14. Шпортун О. М. Здатність до генерування гумору: зв’язки з емоційним та невербальним інтелектом і особистісними факторами при психічній патології / Л. Ф. Крупельницька, О. М. Шпортун // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”. – К. : АНТРОПОЛ ГРУП, 2017. – №3 (32) – С. 79–97.
15. Шпортун О. М. Особливості сприйняття гумору особами з нервовими розладами / О. М. Шпортун // Експериментальна і клінічна медицина : наук.-практ. журн. Харківського медичного університету. – 2015. – №4 (69). – С. 100–106. Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/17373/1/EKM%202015-04.pdf

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:
1. Shportun O. M. Research and practical usage of gelos in psychological therapy / О. M. Shportun // European Applied Sciences. – Wissenschaftliche Zeitschrift – 2013. – № 4. – P. 121-125.
2. Шпортун О. М. Особливості сприйняття гумору в осіб з різними типами темпераменту / Л. Ф. Крупельницька, О. М. Шпортун // Технології розвитку інтелекту : електронний. фаховий журнал. – 2016. – Т. 2, Вип. 4 (15), – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psytir.org.ua/upload/journals/2.4/authors/2016/Krupelnytska_Lydmyla_Frantsivna_Shportun_Oksana_Mykolaivna_Osoblyvosti_proyavu_pochuttya_gumoru_v_osib_rizhyh_typiv_temperam.pdf.
3. Шпортун О. М. Психологічні підходи до побудови регуляторно-рівневої моделі гумору / Л. Ф. Крупельницька, О. М. Шпортун // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України та Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – Вип. №34. – С. 281–303.
4. Shportun О. M. Perception of humorous content in norm and psycho pathology / N. E. Dmitrenko, L. F. Krupelnytska, О. M. Shportun // Scientific and practical journal of the South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushinsky «Science and Education». – 2017. – №. 7. – P. 94–101. Режим доступу: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2017-7-doc/2017-7-st15
5. Shportun O. M. The logical analysis of the forms of humor in condition of the personality pathologization / L. F. Krupelnytska, О. М. Shportun // Психологічні перспективи : міжнар. журнал / Psychological Prospects. – Lutsk. – 2017. – Vol. 29. – P. 136–151. Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/172-Текст%20статті-513-1-10-20171129.pdf
6.Шпортун О. М. Розвиток нозологічних особливостей гелотофілії, гелотофобії та катагеластицизму при різних видах психічних розладів / О. М. Шпортун // Запорізький медичний журнал : наук.-практ. журн. Запорізького медичного університету. – 2015. – Вип. 6.(93). – С. 60–69. Режим доступу: http://zmj.zsmu.edu.ua/article/view/56312/54638
7. Шпортун О. М. Гелотофобія як психологічна проблема суспільства та форма соціофобії / О. М. Шпортун // Буковинський медичний вісник : наук.-практ. журн. Буковинського медичного університету. – 2016. – Т. 20, №1 (77). – С. 228–235. Режим доступу:http://www.bsmu.edu.ua/files/BMV/BMV-2016-20-01%2877%29/52.pdf
8. Шпортун О. М. Міжпівкульна асиметрія мозку як психофізіологічна основа індивідуально-типологічних особливостей формування почуття гумору / О. М. Шпортун // Медичні перспективи : науков. журнал Дніпропетровської медичної академії МОЗ України. – 2016. – Т. XXI, №2, – С. 19–30. Режим доступу: http://medpers.dsma.dp.ua/ / http://jml2012.indexcopernicus.com/+,p4748,3.html
9. Шпортун О. М. Психофізіологічні основи гумору як позитивної емоції / О. М. Шпортун // Галицький лікарський вісник : наук.-практ. журнал Івано-Франківського національного медичного університету. – 2016. – Т. 23, №1. – С. 139–143. Режим доступу: http://glvisnyk.if.ua/ua
10. Shportun O. M. Investigation and application of laughter in psychotherapy / О.N. Shportun // Applied Sciences № 4 2013 (April) Volume 1 –500, Stuttgart, Germany.1 – P. 121–128.
12. Shportun O. M. Corrective Developing Programme of Improvement of Communicative Sphere of Teacher’s personality / О. M. Shportun // Materials of the VII International Scientific and Practical Conference 21st Century: Fundamental Science and Technology, September 7-8, 2015. – North Charleston, USA. – Vol 1. – P. 64–73.
13. Shportun O. M. Diagnosis of gender specific features of humor / О. M. Shportun // International Scientific-Practical Conference Actual question and problems of development of sciences: Conference Proceedings, June 28-30, 2016. – Kielce: Holy Cross University. – Р. 179–184.
14. Shportun O. M. Gelotophobia is a psychological problem of the society / О. M. Shportun // Development of Scientific Thought in the 21st Century: Problems and Perspectives. – April 10, Riga, Latvia. – 2013. – P. 123–128.
15. Shportun O. M. Humor as a moderator of stress and emotional disorders / О. M. Shportun // European Science and Technology: Materials of the IV International Research and Practice Conference. – Vol. II, April 10th-11th, 2013. – Munich, Germany. – 2013. – P. 607–615.