Реутова Марія Андріївна

Реутова Марія Андріївна

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії та історії української і світової літератури

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ:

Публікації у фахових виданнях:

1. Реутова М.А. Автопсихологічні мотиви у драмі Юрія Косача «Кортез і безталанна». Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Випуск 23. Вінниця : ДонНУ, 2015. С. 203-214 (0,68 др.арк).
2. Реутова М.А. Український вимір декабристського руху у драмі Юрія Косача «Марш Чернігівського полку». Літературознавчі студії. Випуск 47. Київ, 2017. С. 272-281 (0,60 др.арк).
3. Реутова М.А. Форманти «театру абсурду» у драмі Юрія Косача «Кортез і безталанна». Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Випуск 21-22. Донецьк : ДонНУ, 2014. С.78-89 (0,52 др.арк).
4. Реутова М.А. Екзистенційна концепція людини і світу у драмі Юрія Косача «Кортез і безталанна». Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки. № 1-2. Вінниця, 2015. С. 229-234 (0,60 др.арк).

5. Реутова М.А. Експресіоністична домінанта в історичному романі Юрія Косача «День гніву». Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Вип. 2 (78). Харків, 2014. С.114-123 (0,63 др.арк).
6. Реутова М.А. Стильовий синкретизм у системі індивідуального стилю Юрія Косача. Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Літературознавство. Вип. 1 (80). Харків, 2015. С.242-253 (0,50 др.арк).
7. Реутова М.А. Поетика бароко в історичному романі Юрія Косача «Рубікон Хмельницького». Studia methodologica. No. 40. Ternopil’, 2015. Pg. 161-167 (0,50 др.арк).
8. Реутова М.А. Реалізація «ефекту очуження» у драмі Юрія Косача «Кортез і безталанна». Studia methodologica. No. 41. Ternopil’, 2015. Pg. 128-133 (0,50 др.арк).
9. Реутова М.А. Поетикальний аспект невротичності у ліриці Ліни Ефіндієвої. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / ред. М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 38. – С. 207-213.
10. 1. Реутова М.А. Проблема неперевної ініціації в епосі Гомера: Одіссей як герой-трикстер. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Випуск 26. Вінниця : ДонНУ, 2019. С. 133-143.
11. Реутова М.А. Інтермедіальна фольклорно-літературна взаємодія у творчості Олександра Шведа : жанровий аспект Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Випуск 21. Вінниця : ДонНУ, 2014. С. 233-243.
12. Реутова М.А. Імпресіонізм як стильова домінанта в історичному романі «Рубікон Хмельницького» Юрія Косача. Філологічні студії. Вип. ХІ. Бердянськ : БДПУ, 2014. С.165-169 (0,30 др.арк).
13. Реутова М. А. Особливості індивідуального стилю Ю. Косача в історичному романі «Рубікон Хмельницького». Філологічний збірник. Вип. 10. Донецьк : ДонНУ, 2014. С. 118-123 (0,39 др.арк).
14. Реутова М.А. Текст-пастиш у драмі Ю. Косача «Кортез і безталанна». Матеріали XVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Вип. 18. Переяслав-Хмельницький, 2015. С. 352-354 (0,39 др.арк).
15. Реутова М. А. Монтаж як літературний прийом у драмі Юрія Косача «Кортез і безталанна». Лабіринти реальності: зб. наукових праць. Рубіжне : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. С. 97-100 (0,30 др.арк).
16. Реутова М. А. Особливості художнього часу в експериментальній драмі Юрія Косача «Кортез і безталанна». Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі : збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (26-27 травня 2016 р.). Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. С. 193-195 (0,32 др.арк).
17. Реутова М. А. Заголовок як вияв паратекстуальності у драмі Юрія Косача «Дійство про Юрія-Переможця». Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам ХІІ международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в ХХІ веке». 3 часть. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень), 2016. С. 109-114 (0,40 др.арк).
18. Реутова М.А. Проблема «автор-герой» у контексті структурування моделі авторської свідомості (на прикладі драми Юрія Косача «Скорбна симфонія»). Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Випуск 23. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2016. С. 43-53 (0,50 др.арк).

 

Публікація в іноземному виданні:
1. Реутова М. А. Художня трансформація історичної правди у драмі Ю. Косача «Облога». Jahrbuch der VІ Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. Мюнхен : KUBON & SAGNER, 2016. С. 359-366.

 

Монографії:
1. Драматургія Юрія Косача: текст, контекст, інтертекст. Монографія / Марія Андріївна Реутова. Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю. В., 2019. – 180 с.