Просалова Віра Андріївна

Просалова Віра Андріївна

Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії української і світової літератури, дійсний член НТШ імені Шевченка в Україні, відмінник освіти

Профайли: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=170#search

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ:

Монографії:
1. Просалова В. А. Текст у світі текстів Празької літературної школи. Донецьк, 2005. 354 с.

2. Просалова В.А., Бердник О.С. Інтертекстуальність художнього тексту: текстотвірний і рецептивний аспекти. Монографія. Донецьк : Норд-Прес, 2010. 152 с. (у співавт. з О. С. Бердник).
3. Просалова В.А. Інтермедіальні аспекти новітньої української літератури. Донецьк – Вінниця: ДонНУ, 2015. 154 с.

 

Навчальні посібники з грифом МОН:
1. Поезія Празької школи. Донецьк: Веда, 2000. 80 с.
2. Українська література міжвоєнних десятиліть в еміграції. Донецьк: Норд-Прес, 2008. 236 с.

 

Статті у фахових та міжнародних виданнях:
1. Просалова В. Феномен літератури української діаспори в слов’янському оточенні. Изучаванье словенских jезика, книжевности и култура у инословенскоj средини. Београд, 1998. С. 374-378.
2. Просалова В.А. Письменник шахтарського гарту. Байдебура П. Вибрані твори. Спогади. Дослідження творчості. Донецьк, 2001. С. 190-199.
3. Просалова В. Рецепція біблійних образів у поемах Лесі Українки. Библейские мотивы в русской культуре и литературе/ Под ред. Чеслава Андрушко. Познань, 2000. С. 67-74.
4. Просалова В.А. Пророцтва у поезії Ю.Липи. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Серія Філологія. Харків, 2004. Вип. 42. С. 286-290.
5. Просалова В.А.Очима очевидця: зі спостережень над „Нотатником” Ю.Липи. Вісник Донецького університету. Серія Б.: Гуманітарні науки. Донецьк, 2001. Вип. 2. С. 7-14.
6. Просалова В. Варшава у творчому житті представників літературної групи „Танк”. Dziedzictwo przeslosci zwiazkow jezykowych, literackich i kulturowych polsko-balto-wschodnioslowianskich. Bialystok (Poland), 2000. Т.V. 157-167.
7. Просалова В.А. Інтертекстуальне поле і контекст: диференціація понять. Слово і час. 2005. № 12. С. 28-34.
8. Просалова В.А. Автоінтертекстуальність і провіденціалізм: кореляція понять. Вісник Дніпропетровського університету. Серія Літературознавство. Журналістика. Дніпропетровськ, 2005. № 4. С. 98-105.
9. Просалова В.А. Переклад і варіація як форми літературної перцепції: зі спостережень над інтерпретацією творів Р.М.Рільке. Філологічні семінари: Національні моделі порівняльного літературознавства. К.: Київський університет, 2006. Вип. 9. С. 224-231.
10. Просалова В.А. Едвард Стріха – Порфирій Горотак: з історії двох літературних містифікацій. Вісник Черкаського університету. Серія Філол. науки. Черкаси, 2006. Вип. 95.С. 63-69.
11. Просалова В.А. ВАПЛІТЕ в контексті художньо-естетичних пошуків 20-х років. Слово і час. 2007. № 4. С. 86-87.
12. Просалова В.А. Ідеї Я. Мукаржовського в порівняльному літературознавстві. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Донецьк, 2007. Вип.11. С. 94-103.
13. Просалова В.А. Авторська стратегія і форми її вияву в тексті (на матеріалі творів Ю.Липи). Вісник Черкаського університету. Серія Філол. науки. Черкаси, 2007. Вип. 118. С. 15-20.
14. Просалова В.А. Цілісність ліричного циклу (на матеріалі творів О.Ольжича). Літературознавчий збірник. Вип. 29-30. Донецьк: ДонНУ, 2007. С. 48-57.
15. Просалова В.А. Жанрове розмаїття творчості Г.Кривди. Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. Луганськ, 2007. Вип. 8 (125).С. 61-68.
16. Просалова В.А. Василь Гайворонський: життєві й творчі перипетії. Вісник Черкаського університету. Серія Філол. науки. Черкаси, 2008. Вип. 138. С. 54-60.
17. Просалова В.А. Інтертекстуальний підхід і його застосування у літературній компаративістиці. Філологічні семінари: Теорія літератури у вищій школі. К.: Київський університет, 2008. Вип. 11. С. 43-50.
18. Просалова В.А. Авторські історії української літератури в першій половині ХХ ст.: тенденції, проблеми, здобутки. Філологічні семінари: Що таке історія літератури? К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. С. 50-57.
19. Просалова В.А. Палімпсест в українській ліриці ХХ ст. і проблема його рецепції. Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Літературознавство. Тернопіль: ТПУ, 2009. Вип. 27. С. 333-338.
20. Просалова В.А. Проблема синтезу мистецтв в українській еміграційній літературі міжвоєнних десятиліть ХХ ст. Вісник Черкаського університету. Серія Філол. науки. Черкаси, 2009. Вип. 168. С. 82-89.
21. Просалова В.А. Інтермедіальність у системі інтертекстуальних зв’язків. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Донецьк, 2010. Вип.15. С. 13-19.
22. Просалова В.А. Живописні екфрази у творчості Г.Мазуренко та Е.Андієвської. Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб./ Ред кол. Л.В.Грицик (гол.). К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Щевченка, 2012. С. 187-192.
23. Просалова В.А. Екфразис у художньому досвіді Г.Мазуренко. Славянскія літаратуры у контэксце сусветнай / пад агул. ред. І .А. Чароты. Мінск: Выд. Центр БДУ, 2011. С. 259-265.
24. Просалова В.А. Жанрова специфіка екфраз Євгена Маланюка. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Донецьк: 2012. Вип.18. С. 21-33.
25. Просалова В.А. «Світ інших бачень»: Літературно-малярські кореляції у творчості Емми Андієвської. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Донецьк: Цифрова типографія, 2011. Вип. 16. С. 170-182.
26. Просалова В.А. Інтермедіальність як явище мистецтва і метод аналізу. Філологічні семінари: Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст. Вип. 16. К., 2013. С.46-53.
27. Просалова В. А. Феномен поета-вченого і/чи вченого-поета у творчій діяльності неокласиків. Філологічні семінари: Неокласики і філологічна методологія літературознавства. Вип. 17. К.: Логос, 2014. С. 11-19.
28. Просалова В. А. Картина Арнольда Бекліна «Острів мертвих» очима поетів. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія Філологія: зб. наук. ст. [гол. ред. В.А. Зарва]. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2014. С. 201-208.
29. Просалова В. А. Діалог у поетичному мисленні Василя Стуса. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Донецьк: ДонНУ, 2014. Вип. 21-22. С.81-90.
30. Просалова В. А. Микола Костомаров у поетичній рефлексії Василя Стуса. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Вінниця: ДонНУ, 2015. Вип. 23. – С.146-157.
31. Просалова В. А. Літературно-музичні кореляції в малій прозі М.Яцкова. Філологічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. Віталій Мацько. Хмельницький: ХГПА, 2016. Вип. 3. С. 126-138.
32. Просалова В. А. Поетичний діалог Юрія Липи зі світом. Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2013 Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner, München – Berlin, 2014. Р. 418-424.
33. Просалова В.А. Інтермедіальна поетика Михайла Яцкова. Філологічні семінари. Інтермедіальність: теорія і практика. Вип. 19. К.: Логос, 2016. С. 160-169.
34. Просалова В.А. «Діалог мистецтв» у прозі Михайла Яцкова. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner, München – Berlin, 2015. Р. 345-352.
35. Просалова В.А. Художні особливості казок Емми Андієвської. Синопсис: текст, контекст, медіа. № 3 (15). Київ: Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, 2016. [Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/viewFile/216/211
36. Просалова В.А. Павло Богацький – Микола Хвильовий: діалог авторів і текстів. Dialog der Sprachen ñ Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. VІI. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Munchen: Verlag Readbox unipress Open Publishing LMU, 2017. Р.453-461.
37. Просалова В.А. Літературно-малярські кореляції у новелістиці Михайла Яцкова. Studia polsko-ukrainskie. Warszawa. 2017. № 4. С. 131-143
38. Просалова В.А. Літературна й кінематографічна версії роману М.Хвильового «Вальдшнепи»: конфлікт конкретизацій. Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. Вип. 25 / редкол. : В. А. Просалова (відп. ред.) та ін. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С. 93–107.
39. Просалова В.А., Ніконенко Ю. Ю. Суб’єктна організація збірки новел Євгенії Кононенко «Три світи». Вісник Маріупольського державного університету. Збірник наук. праць. Серія Філологія. Маіруполь, 2017. Вип.17. С. 75-80.
40. Просалова В.А., Григошкіна Я. В. Арабески як авторські жанрові маркери і принципи побудови творів. Дивослово. 2017. № 10. С. 49-53.
41. Просалова Віра. Pavlo Bohacʼkyj – Mykola Chvyljovyj: Dialog der Autoren und der Texte. Dialog der Sprachen ñ Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. VІI. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Munchen: Verlag Readbox unipress Open Publishing LMU, 2017. C.453-461.
42. Просалова В.А. Інтермедіальна поетика Михайла Яцкова. Філологічні семінари. Інтермедіальність: теорія і практика. Вип. 19. К.: Логос, 2016. С. 160-169.
43. Просалова В.А Кінематографічна версія роману М.Хвильового «Вальдшнепи»: pro et contra. Мова і культура (науковий журнал). К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. С. 50-56.
44. Просалова В.А. Інтертекстуальність як авторська стратегія: діалог чи боротьба з попередниками. ІХ Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. Збірник наукових статей (До100-річчя Національної академії наук України) / [голов. ред.: С.Пирожков, А.Загородній, Г.Скрипник]; НАН України; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. К., 2018. С. 220-230.
45. Просалова В.А., Григоренко О. А.Опозиція Перун – Стрибог у художній візії Дари Корній. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Випуск 26 / редкол. : В. А. Просалова (відп. ред.) та ін. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. С. 122–137.

 

Упорядкування книг:

• Празька школа: Хрестоматія прозових творів / Упоряд. В.А.Просалової. Донецьк: Східний видавничий дім, 2004.
• Празька літературна школа: Ліричні та епічні твори / Упоряд. В.А. Просалової. Донецьк: Східний видавничий дім, 2008.
• Письменники української діаспори: Донбаський вимір / [упоряд. В. А.Просалова]. Донецьк: Східний видавничий дім, 2010.
• Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / Упорядк. В.А. Просалової. Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. 516 с.
• З когорти великих: Василь Стус в історії університету / За ред. Р.Ф.Гринюка, А.П.Загнітка; упорядк.Т.Л.Нагорняк, В.А. Просалова. Вінниця, 2018.