Обрати сторінку

Оверчук Вікторія Анатоліївна

Оверчук Вікторія Анатоліївна

Доктор економічних наук, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри психології, в.о. завідувача кафедри психології

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ

Навчальні посібники:

1. Оверчук В.А. Реабілітаційна психологія: навч. посіб. / В.А. Оверчук. – Вінниця: Міленіум, 2007 – 296 с.
2. Оверчук В.А. Клінічна психологія : навч. посіб. / В.А. Оверчук. – Вінниця: Едельвейс і К, 2007 – 502 с.
3. Оверчук В.А. Методика викладання у Вищій школі: конспект лекцій / навч. посіб. В.А. Оверчук. – Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2009. – 195 с.
4. Тлумачний словник психіатричних термінів: навчальний посібник. Вінниця: ЦОП «Документ Принт», 2017. – 98 с.
2. Оверчук В.А. Патопсихологія з основами психіатрії. Навчальний посібник. Вінниця: ЦОП «Документ Принт», 2018 – 384 с.
3. Оверчук В.А. Патопсихологія: навчальний посібник для підготовки до екзамену. Вінниця: ЦОП «Документ Принт», 2018 – 220 с

Монографії:

1. Оверчук В.А. Механізми підвищення якості та конкурентоспроможності людського потенціалу в системі забезпечення соціально-економічних ефектів інтеграції України до ЄС / Оцінка людського потенціалу : регіональний аналіз і прогноз : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 547 с. (співавтори: Нижник В. М., Мартинова Л. Б., Зуб М. Я., Курій Л. О., Подра О. П., Рижа Т. В., Родінова І. В., Нижник Т. Т., Говорко О. В., Дзюба Т. З.);
2. Оверчук В.А. Удосконалення інституційного та законодавчого забезпечення міграційної політики та розвитку ринку праці України з ЄС / Проблеми та механізми забезпечення ефективного функціонування суб’єктів ринку праці за умов інтеграції України до ЄС: монографія/за ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – С. 440 (співавтори: Нижник В. М., Климчук А.О., Приступа М.І., Полінкевич О.М., Матвійчук Л.О., Конєв С. І., Родіонова І. В., Розумович Н.Ф., Малик О.В., Сусіденко О.В., Рибак О.В., Савіцький А. В.);
3. Оверчук В.А. Залучення осіб з інвалідністю до економічно активного життя у контексті реалізації соціально-трудового потенціалу країни. Соціально-трудовий потенціал: формування, забезпечення та розвиток у підвищенні економічної безпеки» / Соціально-трудовий потенціал: формування, забезпечення та розвиток у підвищенні економічної безпеки : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 607 с. (колективна);
4. Оверчук В.А. Prevention of the Development of Post-traumatic Stress Disorder in People who have experienced an Armed Conflict in the East of Ukraine / (колективна монографія «Психологічні аспекти здоров’я та хвороби»). – 2019. Вид-во: «Izdevnieciba «Baltija Publishing»» (м. Рига, Латвія) (1.1 др.а.) (у друці)

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Оверчук В.А. Проблеми розвитку соціально-орієнтованого ринку праці в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький: ХНУ, 2015. Вип. 6, т.1 (230). С.209-215
2. Оверчук В.А. Особливості формування мотивації до праці в осіб з особливими потребами за сучасних умов соціально-економічного розвитку України. Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький: ХНУ, 2016, №1 (Економічні науки) . С.46-49
3. Оверчук В.А. Психолого-педагогічні умови міжетнічного виховання в умовах полікультурності суспільства. Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Оверчук В.А. Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2017. Том I : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Випуск 46. С. 92-98 (співавт. Кушнір Ю.В.)
4. Оверчук В.А. Особливості психічного розвитку студентів з обмеженими можливостями здоров’я у процесі навчання у ВНЗ. / Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Вип. 21. – кн.. 3. – Том ІІ (76).- К.:Gnosis, 2017 – С. 208-215;
5. Оверчук В.А. Інтеграція в суспільство людей з особливими потребами через систему комплексної реабілітації / Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький: ХНУ, 2013. Вип. 6, т.1 – С.55-59;
6. Оверчук В.А. Особливості подолання студентами з обмеженими можливостями проблемних ситуацій у навчанні / Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб.наук. праць – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Вип. 21. – Кн.3 – Том ІІ (76). – Гнозис, 2017. – С. 208-216 ;
7. Оверчук В.А. Поведінкові особливості дітей, які пережили травматичний досвід / Міжнародна міждисциплінарна асамблея «Постравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни». – Том І – К.:Gnosis, 2017 – С.417-428 (співавт. Кушнір Ю.В.);
8. Оверчук В.А. Роль вчителя у процесі переживання психотравми дітьми-переселенця / Міжнародна міждисциплінарна асамблея «Постравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни». – Том ІІ – К.:Gnosis, 2017 – С.272-282 (співавт. Кушнір Ю.В.);
9. Оверчук В.А. Культура міжетнічного спілкування: від теорії до практики / Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Вип. 37(4), Том I(23): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2018.- С. 250-257. (співавт. Кушнір Ю.В.);
10. Оверчук В.А. Нормативне регулювання реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні» / Приазовський економічний вісник. – 2018. – № 5 (10). С.310-315;
11. Оверчук В.А. Міжнародний досвід в сфері працевлаштування осіб з інвалідністю / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Випуск 22. С. 14-18 ;
12. Оверчук В.А. Інформаційне забезпечення як основа механізму реалізації соціальної політики щодо професійної реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю / Науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії» Випуск 35-1. С.101-105;
13. Оверчук В.А. Копінг-ресурси як чинник збереження психічного здоровя особистості в подоланні кризових станів / Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2018. – Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 18. – С. 184-199;
14. Оверчук В.А. Огляд методів соціально-економічної інтеграції осіб з інвалідністю / Економіка та суспільство. – 2018. – №18. – С. 674-681 ;
15. Оверчук В.А. Особливості опановуючої поведінки особистості в подоланні кризових станів / Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» № 5/2018 , С. 223-228;
16. Оверчук В.А. Освіта як шлях інтеграції осіб із інвалідністю у суспільство / Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» № 6. 2018. С.83-87 (співавтор Кушнір Ю.В);
17. Viktoriia Overchuk. The features of social and psychological adaptation and development skills to overcome the crisis situation in individuals that have experienced the impact of traumatic events of armed conflict / Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: Психологічні науки: проблеми й здобутки». Випуск 2 (12). – К.: КиМУ, 2018. – С 174-187 ;
18. Оверчук В.А. Статево-вікові особливості прояву булінгу в підлітковому віці / Збірник наукових праць психологічні науки Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : психологічні науки/ гол.ред. О.Ф. Волобуєва. Хмельницький : видавництво НАДПСУ, 2018. №3(11). С.226-238 (співавтор Кушнір Ю.В);
19. Оверчук В.А. Інституційне середовище соціальної підтримки реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю / Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки: збірник наукових праць / за ред.. Івана Кіщака. – №2 (11), грудень 2018. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 126-131;
20. Оверчук В.А. Консорціум як спосіб стимулювання підприємницької діяльності осіб з інвалідністю / Сучасні тенденції в економіці та управлінні : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 17 листопада 2018 року). У 2-х частинах. – Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – с. 54 – 57 (фахове видання)
21. Оверчук В.А. Проблема формування соціальної політики України в умовах глобалізації» / Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Економіка» 23 том, вип.5.
22. Оверчук В.А. Огляд методів соціально-економічної інтеграції осіб з інвалідністю» / Економіка та суспільство. – 2018. – №18. – С. 674-681 Режим доступу: economy and society.in.ua
23. Оверчук В.А. Психологічні проблеми інтеграції до активного соціального життя осіб з інвалідністю / Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» – №6. Книга 2. Том ІІІ (81), 2018. – С.437-446;
24. Оверчук В.А. Нормативне регулювання реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні / Приазовський економічний вісник. – 2018. – № 5 (10). С.31031016 Режим доступу до ресурсу http://pev.kpu.zp.ua/archives
25. Оверчук В.А. Міжнародний досвід в сфері працевлаштування осіб з інвалідністю / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Випуск 22. С. 14-18
26. Оверчук В.А. Інформаційне забезпечення як основа механізму реалізації соціальної політики щодо професійної реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю / Науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії» випуск 35/2018

27. Оверчук В.А. Особливості становлення до ЛГБТ: від теорії до практики / Наукові праці ВНЗ «Донецький національний технічний університет». Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Всеукраїнський науковий збірник. Випуск 2 (23), 2018 – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2018. – С. 58-62 (співавтори Кушнір Ю.В., Кушнір А.Т.);
28. Оверчук В.А. Особливості формування толерантного інклюзивного простору у навчальному закладі / Наукові праці ВНЗ «Донецький національний технічний університет». Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Всеукраїнський науковий збірник. Випуск 2 (23), 2018 – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2018. С.63-66 (співавтор Кушнір Ю.В);
29. Оверчук В.А. Мобінг як форма психологічного насил’ля в трудовому колективі /Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» № 1/2019. – С.185-189;
30. Оверчук В.А. Теоретичні підходи до визначення психологічного змісту феномену прокрастинації / Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2019. Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Випуск 19. С. 208 – 224 (співавтор Куріцина А.В);
31. Viktoriia Overchuk . Cyberbullying as a form of the manifestation of the adolescents’ deviant behavior / Збірника наукових працьт ДПУ «Проблеми гуманітарних наук». 2019;
32. Оверчук В.А. Професійне навчання осіб з інвалідністю в Україні: реалії та можливості. Східна Європа:економіка, бізнес та управління. 2019. №2(19).

Статті у наукових фахових виданнях інших держав:

1. Оверчук В.А. Психологічні й терапевтичні особливості посттравматичного стресового розладу в учасників АТО / INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SOCIAL SCIENCE 5(9), July 2018 Vol. 1. – RS Global Sp. z O.O., Scientific Educational Center Warsaw, Poland. – С.20-24
2. Оверчук В.А., Кушнір Ю.В. Психологічний супровід осіб з інвалідністю в процесі інтегації в освітній простір вищих закладів освіти України / Open Access Peer-reviewed Journal Science Review 5(12), June 2018 Vol.1 DOI: Publisher – RS Global Sp. z O.O., Scientific Educational Center Warsaw, Poland. -С.89-93 DOI:
3. Viktoriia Overchuk. Professional rehabilitation and employment as meanings of integration in society of people with special needs / Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, Vol.1, November 20, 2018, Warsaw, Poland. – С. 10 – 13

4. Оверчук В.А. Особливості психологічної допомоги студентам-першокурсникам з інвалідністю в процесі соціально-психологічної адаптації до навчання у ВЗО \ Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, Vol.2, December 20, 2018, Warsaw, Poland – Warsaw, Poland. – С. 30 – 33

5. Viktoriia Overchuk. FORMATION OF RESILIENCE IN THE CHILDREN WHO HAVE BEEN GOT TRAUMATIC EXPERIENCE AS A RESULT OF THE ARMED CONFRONTATION IN UKRAINE / Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, Vol.2, December 20, 2018, Warsaw, Poland – Warsaw, Poland. – С. 56 – 58

6. Оверчук В.А. Кушнір Ю.В. «Поведінкові особливості дітей, які пережили травматичний досвід / Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни – Міжнародне науково-практичне видання / заг. ред.: І. Маноха, Г. Собчук. – Том 2 – Варшава – Київ: ПАН – Гнозис, 2018 С. 417-428
7. Оверчук В.А. співавтор Кушнір Ю.В. Роль вчителя у процесі переживання психотравми дітьми-переселенцями / Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни – Міжнародне науково-практичне видання / заг. ред.: І. Маноха, Г. Собчук. – Том 3 – Варшава – Київ: ПАН – Гнозис, 2018 С. 278-287

8. Viktoriia Overchuk. Problems of struggle with social isolation of people with special needs during economic crisis Ukraine / Proceedings of the first International Conference of European Academy of Science Oktober 30-31, 2018, Bonn, Germany – С.65-69

9. Viktoriia Overchuk. The copping behavior and protective mechanisms of a personality in crisis conditions / Proceedings of the Second International Conference of European Academy of Science November 20-28, 2018, Bonn, Germany – 53-54
10. Viktoriia Overchuk. Mechanisms of labor market socialization in social-economic conditions of unstable Ukraine / ІІ Міжнародна наукова конференція «Антикризове управління: держава, регіон, підприємство» на базі університету Ле-Ман (Франція) 23 листопада, 2018
11. Viktoriia Overchuk. Social policy model: opportunities and obstacles for building on modern stage of creation of a state in Ukraine / Proceedings of the Second International Conference of European Academy of Science November 20-28, 2018, Bonn, Germany -113-114
12. Viktoriia Overchuk. PSYCHOLOGICAL MEANINGS OF DEVIANT BEHAVIOR IN TRANSFORMATION OF FUNCTIONS OF SOCIETY CONDITIONS//Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspect of Education in Modern Society, Vol.2, May 25, 2019, Warsaw, Poland – С. 24-27
13. Оверчук В.А. Кушнір Ю.В., Потаєва К.С.АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ / Proceedings of the XI International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, Vol.3, March 22, 2019, Warsaw, Poland, С. 6-9
14. Оверчук В.А. МОББІНГ ЯК ЗАСІБ ІНТОЛЕРАНТНОГО КЕРІВНИЦТВА У ВЗО / Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, Vol.3, February 25, 2019, Warsaw, Poland, С. 46-50