Обрати сторінку

Кушнір Юлія Володимирівна

Кушнір Юлія Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології 

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ

Навчальні посібники:
1. Психология семьи : учебно-методическое пособие / Ю. В. Кушнир, Р. К. Сережникова. – Донецк : ООО «Норд Компьютер», 2007. – 201 с.
2. Формування культури міжетнічного спілкування : навч. посібник / Ю.В. Кушнір – Донецьк : ООО «КИЦ», 2011. – 120 с.
3. Психодіагностика : навч. посіб. для студентів соціологів / Ю. В. Кушнір – Донецьк : КиЦ, 2012. – 346 с.
4. Соціологія девіантної поведінки : навч. посібник / Ю. В. Кушнір – Донецьк : КиЦ, 2013. – 192 с.
5. Вікова психологія : опорний конспект лекцій / Ю. В. Кушнір . – Донецьк : КіЦ, 2013. – 105 с.

Статті у наукових фахових виданнях:
1. Кушнір Ю. В. Етнокультурний портрет «іншого» в уявленні старшокласників загальноосвітніх шкіл Донецької області // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 11 (202) – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – С. 287-291.
2. Кушнір Ю. В. Особливості етнічної ідентичності учнів різних вікових категорій // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 19. – С. 14 -19.
3. Кушнір Ю. В. Міжетнічна толерантність як характеристика взаємодії індивідів // Наукові праці ВНЗ «Донецький національний технічний університет». Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 1 (16), 2015 – Красноармійськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2015. – С. 124 – 129.
4. Кушнір Ю. В., Оверчук В. А. Психолого-педагогічні умови міжетнічного виховання в умовах полі культурності суспільства // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Вип. 37(3), Том II(22): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2017.- С. 383-390.
5. Кушнір Ю. В., Оверчук В. А. Роль вчителя у процесі переживання психотравми дітьми-переселенцями // Міжнародна міждисциплінарна асамблея «Постравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни». – Том ІІІ – К.:Gnosis, 2017 – С.272-282.
6. Кушнір Ю. В., Оверчук В. А. Культура міжетнічного спілкування: від теорії до практики // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Вип. 37(4), Том I(23): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2018.- С. 250-257.
7. Кушнір Ю. В., Оверчук В. А. Освіта як шлях інтеграції осіб із інвалідністю у суспільство // Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» № 6/2018. – с. 83-87.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:
1. Кушнір Ю. В. Переваги та проблеми використання дистанційного навчання у класичному вищі // Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати – 2016 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 15-18 березня 2016 року). – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. – С. 148-149.
2. Оверчук В. А., Кушнір Ю. В. Психологічні особливості студентів з особливими потребами в умовах навчання у ВНЗ // Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference «Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions»: Dubai, UAE, September 30, 2017. – С. 34-39
3. Оверчук В. А., Кушнір Ю. В. Психологічний супровід осіб з інвалідністю в процесі інтеграції в освітній простір вищих закладів освіти України / Open Access Peer-reviewed Journal Science Review 5(12), June 2018 Vol.1 DOI: Publisher – RS Global Sp. z O.O., Scientific Educational Center Warsaw, Poland. – С. 89-93
4. Оверчук В. А., Кушнір Ю. В. Особливості психологічної допомоги студентам-першокурсникам з інвалідністю в процесі соціально-психологічної адаптації до навчання у ВЗО / Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, Vol.2, December 20, 2018, Warsaw, Poland – Warsaw, Poland. – С. 30 – 33
5. Kushnir Julia. Study of the Influence of KatathymImaginative Therapy on Correction of Mental Disorders in Neurotic Conditions // Brain.Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2020, Volume 11, Issue 2, pages: 33-56 (Anatoly ZAGNITKO, Oksana  SHPORTUN , Victoria OVERCHUK ,  Zoryana SAVCHUK, Valentina PEDORENKO)  https://doi.org/10.18662/brain/11.2/73

Навчальні посібники:

Вікова психологія: навчальний посібник / Ю.В. Кушнір: Вінниця, 2019. 228 с.