Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна

Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна

Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету

Профайли: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=91#search

 

Основні наукові роботи:

1. Краснобаєва-Чорна Ж. Сучасна концептологія: концепт життя в українській фраземіці: [монографія]. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 201 с.
2. Краснобаєва-Чорна Ж. В. Лінгвофраземна аксіологія: парадигмально-категорійний вимір : [монографія]. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 410 с.
3. Краснобаєва-Чорна Ж. Дискурсивна практика : [навч. посіб.]. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – 141 с.
4. Краснобаєва-Чорна Ж., Філіпповська О. Сучасна фразеологія: Персоналії : [навч. посіб.]. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 182 с.
5. Краснобаєва-Чорна Ж.В. Основи красномовства : [навч. посіб.]. – Вінниця: Документ Принт, 2017. – 112 с.
6. Краснобаєва-Чорна Ж.В. Фраземіка та фраземографія в сучасній лінгвопарадигмі : [підручник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів]. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 202 с.
7. Краснобаєва-Чорна Ж.В. Термінополе КОНЦЕПТ // Українська мова. – 2006. – №2. – С. 67-79.
8. Краснобаєва-Чорна Ж. В. Концептуальний аналіз як метод концептивістики (на матеріалі концепту ЖИТТЯ в українській фраземіці) // Українська мова. – 2009. – №1. – С. 41-52.
9. Краснобаєва-Чорна Ж. В. Семантичний простір оцінної фраземіки // Мовознавство. – 2015. – №5. – С. 39-51.
10. Краснобаева-Чёрная Ж. В. Аксиологическое пространство фразеологических единиц с положительной оценкой // Гуманитарный вектор. Серия «Филология. Востоковедение». – Чита : Забайкальский государственный университет, 2015. – №4(44). – С. 83-90.
11. Краснобаєва-Чорна Ж. В. Здоров’я як цінність у фраземіці: оцінно-емотивна специфіка // Studia Ukrainica Posnaniensia. – Zeszyt IV. – Poznań : Wydawnictwo naukowe, 2016. – S. 75-83.
12. Краснобаєва-Чорна Ж. В. Цінність «родина» у фраземіці: семантика, структура, прагматика // Зборник Матице српске за славистику. – Нови Сад : Матица српска, 2016. – №89. – S. 25-34.
13. Краснобаева-Чёрная Ж. В. Аксиологическая специфика общеоценочных и конкретнооценочных фразем // Славянские чтения : [научно-теоретический журнал]. – Кишинэу : Славянский университет, 2016. – №7(13). – С. 98-114.
14. Краснобаева-Чёрная Ж. В. Семантический диапазон «соблюдать норму – не соблюдать норму» в оценочных фразеологических единицах // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. Т. 6. – Гродна : Установы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы», 2016. – №1. – С. 44-50.
15. Krasnobaieva-Chorna Zh. Mind Value: Semantics, Structure, Pragmatics (on the Material of English, German, Ukrainian and Russian Phraseology) // Лiнгвiстичнi студiї / Linguistic Studies : [зб. наук. праць]. – Вінниця : ДонНУ, 2017. – Вип. 34. – С. 79-87.
16. Краснобаєва-Чорна Ж.В. Емотивна картина світу в українській фраземіці: аксіологічний вимір фундаментальних емоцій людини // Studia Slavica Hung. – 2018. – Vol. 63/2. – Pp. 321-332.