Козловська Дар’я Валеріївна

Козловська Дар’я Валеріївна

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови і культури Донецького національного університету імені Василя Стуса

Профайли: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=205#search

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ:
1. Козловська Д. В. Смислове навантаження варіантів найменувань персонажів у книзі-дайджесті Марії Матіос «Вирвані сторінки з автобіографії». Записки з ономастики. Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2015. Вип. 18. С. 312–320.

2. Козловська Д. В. Літературно-художні імена-символи як основа формування антропоетонімії романів Люко Дашвар «Село не люди», «Молоко з кров’ю» // Восточноукраинский лингвистический сборник. 2015. Вип. 16. С. 44–52.

3. Козловська Д. В. Антропоетонім як потужний засіб розкриття образу денотата (на матеріалі роману Люко Дашвар «Мати все») // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2015. Вип. 59. С. 92–94.

4. Козловська Д. В. Особливості поетонімії роману Ірен Роздобудько «Я знаю, що ти знаєш, що я знаю» // Записки з ономастики. 2016. Вип. 19. С. 112–117.

5. Козловська Д. В. Функціонування поетонімів у романі Галини Вдовиченко «Бора». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. Вип. 1 (27) 2017. С. 166–169.

6. Козловська Д. В. Текстотвірна функція топопоетонімів романів Ірен Роздобудько та Галини Вдовиченко. Записки з ономастики. 2017. Вип. 20. С. 136–148.

7. Козловська Д. В. Роль зоопоетонімів у романах Люко Дашвар і Лариси Денисенко. Записки з ономастики. 2018. Вип. 21. С. 144–157.

8. Козловська Д. В. Стилетворча роль топопоетонімів у текстах романів Лариси Денисенко. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2019. Вип. 7 (75). С. 56–59.

9. Козловська Д. В. Стилетвірні особливості антропоетонімів у текстах романів Лариси Денисенко «Кавовий присмак кориці» та «Сарабанда банди Сари». Записки з ономастики. 2019. Вип. 22. (Index Copernicus International Journals Master List) (у друці)

 

СТАТТІ У ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ:

Козловська Д. В. Специфіка поетонімії роману Галини Вдовиченко «Пів’яблука». Virtus : Scientific Journal. April, Iss. 13, 2017. P. 169–172.

СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЙ:

1. Козловська Д. В. Ідеопоетоніми та прагмапоетоніми у романі Ірен Роздобудько «Якби». «The Tenth European Conference on Languages, Literature and Linguistics». Proceedings of the Conference (February 23th, 2016). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2016. P. 98–102.

2. Козловська Д. В. Стилістична функція антропоетонімів у романі Ірен Роздобудько «Якби». Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Гуманітарний простір: досвід та перспективи». Вип. 2 (14 квітня 2016 р.). С. 232–236.

3. Козловська Д. В. Лінгвокультурна специфіка поетонімії роману Галини Вдовиченко «Пів’яблука». Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.) : у 2 томах. Т. 2. Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017. С. 120–122.

4. Козловська Д. В. Методологійні засади дослідження стилетвірної функції поетонімів у художньому тексті. International scientific and practical conference «Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU» : Conference proceedings, September 20–21, 2019. Baia Mare : Izdevnieciba «Baltija Publishing». P. 47–49.

5. Козловська Д. В. Прийом паралелізації як методологійний складник дослідження антропоетонімів на рівні стилістики тексту. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Теорія та практика сучасної науки та освіти», 29–30 листопада 2019 р., м. Дніпро. Частина І / наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро : СПД «Охотнік», 2019. С. 285.

 

СТАТТІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ:

1. Козловська Д. В. Функціонування особових імен у творах В. Яворівського. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Донецьк : Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2012. Т. 33. С. 25–30.

2. Козловська Д. В. Функціонально-стилістичний аспект антропонімії романів В. Яворівського. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Донецьк : Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2013. Т. 35. С. 245–253.

 

МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

1. Бортун К. О., Козловська Д. В. Основи красномовства. Матеріали для самостійної роботи студентів: практикум. Вінниця : Документ Принт, 2019. 93 с.

2. Козловська Д. В., Бортун К. О. Наказовість у публіцистичному дискурсі: методичні вказівки до спецкурсу. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. 24 с.

3. Козловська Д. В., Домрачева І. Р., Бортун К. О. Морфологія: методичні рекомендації для студентів освітніх програм «Українська мова та література», «Прикладна лінгвістика». Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. 41 с.