Коваль Людмила Михайлівна

Коваль Людмила Михайлівна

В. о. завідувача кафедри української мови і культури Донецького національного університету імені Василя Стуса; доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови і культури Донецького національного університету імені Василя Стуса

 
ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ
МОНОГРАФІЇ:
1. Коваль Л. Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладних речень в українській мові: монографія. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 316 с. (18,3 др.арк.)
 
НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ З ГРИФОМ МОН:
1. Коваль Л.М. Модульний курс синтаксису простого речення в українській мові: навчальний посібник. Вінниця: ПП Главацька, 2010. 280 с. (рекомендований МОН України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів).

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Модульний курс синтаксису простого ускладненого речення : навчальний посібник. Вінниця : Консоль, 2008.
 2. Синтаксис сучасної української літературної мови: Тестовий контроль : навчальний посібник. Вінниця : Книга-Вега, 2009.
 3. Синтаксис сучасної української літературної мови : навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання. Вінниця : КНИГА-ВЕГА, 2009. – 112 с.
 4. Синтаксис простого речення в українській мові. Практичний блок. Модульний курс : навчальний посібник. Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2010. 166 с.
 5. Екзамен із синтаксису сучасної української літературної мови : методичні рекомендації до підсумкового контролю. Вінниця: “Ландо ЛТД”, 2010. 35 с.
 6. Синтаксис сучасної української літературної мови : навчально-методичний посібник для модульного контролю. Вінниця : ПП Тарнашинський, 2011. 65 с.

 

СТАТТІ У МІЖНАРОДНИХ ВИДАННЯХ:

 1. Коваль Л. Предикатно-предикатна основа двоелементного головного компонента безособових речень із фазовим зв’язковим дієсловом в українській мові. Naukowe prace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roku : zbiór raportów naukowych. Zakopane : Sp.z o.o. «Diamond trading tour», 2013. Część 5.48−57.
 2. Коваль Л. Предикатно-предикатные структуры с сопроводительными предикатами возможности и необходимости в украинском языке. Actual problems of the theory and practice of philological researches : materials of the ІV international scientific conference of March 25–26, 2014. Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2014. P. 16–25.
 3. Коваль Л. Симметрия и асимметрия межуровневых соотношений трёхэлементного главного компонента безличного предложения. Universum : Филология и искусствоведение : электрон. научн. журнал. 2014. №2 (4). URL : http://7universum.com/ru/ philology/ archive/item/1005.
 4. Коваль Л. Предикатно-предикатные структуры с сопроводительным предикатом желательности в украинском языке. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2014. № 3 (33) : в 2-х ч.  Ч. ІІ. С. 98–109.
 5. Koval L. Semantic elementary sentence – the basic correlater of the compound main component of nominative sentence in the Ukrainian language. Proceedings of the 6th International conference on European Conference on Languages, Literature and Linguistics. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2015. P. 125–
 6. Формування світогляду студента-філолога в умовах соціокультурної глобалізації світу. Pedagogical education in modern university – project-based approach to the work organization according to the guidelines of the European qualifications framework (experience of the paneuropean university) : the abstracts of scientifically-methodological works by the results of international scientific and pedagogical internship. Sládkovičovo, Slovak Republic, Danubius University, 2017. С.51–54.
 7. Предикатно-непредикатні іменники як головний компонент номінативного речення української мови (в аспекті міжрівневих досліджень). International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28–29, 2017. Lublin: Lublin Science and Technology Park S.A., 2017. Part 3. Р. 12 –16.
 8. Категорійний статус головного компонента односкладного речення. Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage : conference proceedings. December 21 – 22, 2018. Baia Mare : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 216 p. Р. 28 –32.

 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ:

 1. Виділення інформативно недостатніх слів на основі їх сполучальних характеристик. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету: Зб. наук. праць. Серія: Філологія. Вінниця: ВДПУ, 2002. Вип. 4. С. 61-65.
 2. Лексико-семантичні особливості інформативно недостатніх іменників. Наукові записки Вінницького державного педагогічного: Зб. наук. праць. Серія: Філологія. Вінниця: ВДПУ, 2003. Вип. 5. С. 63-70.
 3. Інформативна недостатність повнозначного слова й аналітизм компонента формально-граматичної структури речення. Українська мова. 2004. №1. С. 54-59.
 4. Підмет аналітичної будови як формально-граматичний параметр ідіостилю Михайла Коцюбинського. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету: Зб. наук. праць. Серія: Філологія. Вінниця: ВДПУ, 2005. Вип. 7. С. 199-202.
 5. Інформативно недостатні дієслова в структурі головного компонента безособового речення аналітичної будови. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Філологія. Вип.8 / Відп. ред Н.Л. Іваницька. Вінниця: Вид-во “Діло”тм СПД Данилюк В.Г., 2006. С. 64-69.
 6. Проекція інформативної недостатності числівників у формально-граматичну площину речення. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Філологія. Вінниця: ВДПУ, 2008. С. 96-101.
 7. Семантика і структура формально-граматичного компонента аналітичної будови. Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія: всеукр. зб. наук. праць. Число 13. Черкаси: ЧДТУ, 2009. С. 95-99.
 8. Інформативно недостатні предикативи в лексичній системі української мови. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Філологія. Вінниця: ВДПУ, 2010. С. 112-118.
 9. Коваль Л.М. У вирі праці: з нагоди ювілею Ніни Лаврентіївни Іваницької. Рідний край: альманах Полтавського державного педагогічного університету. 2010. № 1. С. 81-85.
 10. З історії вивчення односкладного речення. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : зб. наук. пр. Вінниця : ВДПУ, 2011. Вип. 14. С. 90–94.
 11. Еволюція вивчення односкладного речення в українському мовознавстві. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. Кіровоград : КДПУ, 2012.  Вип. 105 (1). С. 347 − 351.
 12. Предикативність односкладного речення: логічний та граматичний аспекти. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Х., 2012. Вип. 33. С. 117 – 123. 
 13. Синтаксичний статус головного компонента односкладного речення в українській мові. Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. Черкаси, 2012. Вип. 14–15. С. 226 − 231. 
 14. Означено-особові конструкції в системі односкладних речень української мови. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. – К. : Університет «Україна», 2012. – Вип. 25. − С. 75 − 83.
 15. Формально-граматична типологія головного компонента означено-особового речення. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : зб. наук. пр. Вінниця : ВДПУ, 2012. Вип. 15. С. 126 – 132.
 16. Узагальнено-особове речення в парадигмі синтаксичних одиниць. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : зб. наук. пр.  Вінниця : ТОВ «Фірма Планер», 2012. Вип. 16.  С. 61 – 67.
 17. Формально-граматичні вияви головного компонента односкладного речення узагальненого змісту в українській мові. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : зб. наук. пр. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. Вип. 648−649 : Слов’янська філологія. С. 240−247.
 18. Безособове речення в граматичній парадигмі ХХ – ХХІ століття. Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании ‘ 2012» : научн. журнал. Одесса : КУПРИЕНКО, 2012. Вып. 4. Том 41. Философия и филология. С. 51–60. 
 19. Формально-граматичні вияви простого головного компонента узагальнено-особового речення в українській мові. Лінгвістичні  студії : зб. наук. пр. Донецьк : ДонНУ, 2013. Вип. 26.  С. 85–90.
 20. Лінгвальна кваліфікація безособового речення української мови Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. пр. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2013. Вип. 118. С. 417−422.
 21. Формально-граматична парадигма складеного головного компонента безособового речення української мови. Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) : зб. наук. пр. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. Кн. 3. С. 37−44.
 22. Формально-граматичні параметри простого головного компонента безособового речення української мови. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : зб. наук. пр. Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2013.  Вип. 17. С. 8−14.
 23. Предикат стану як семантико-синтаксичний корелят віддієслівного головного компонента безособового речення української мови. Вісник Житомирського державного університету : наук. журнал.  − Житомир :  Вид-во ЖДУ, 2013. Вип. 4 (70). С. 154−159.
 24. Коваль Л. Предикатна основа головного дієслівного компонента безособових речень  в українській мові. Українська мова  № 1 (49). С. 76–86.
 25. Між’ярусні кореляції безособово вжитих особових дієслів у ролі головного компонента односкладного речення. Науковий вісник Херсонського державного університету : Серія : «Лінгвістика». Херсон, 2014. Вип. 21. С. 64 – 71.
 26. Міжрівневі співвідношення предикативних форм на –но, ‑то у функції головного компонента безособового речення. Українська мова. 2014.  № 2 (50). С. 83 – 94.
 27. Співвідношення формально-синтаксичних і семантико-синтаксичних параметрів простого головного компонента номінативного речення в українській мові. Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – 2015.
 28. Семантико-синтаксична основа головного компонента вокативного речення в українській мові. Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5.
 29. Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладного дієслівного речення (на матеріалі повісті Михайла Стельмаха «Щедрий вечір»). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : зб. наук. пр. Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2017.  Вип. 24. С. 24−32.
 30. Конфліктний дискурс: структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти. Мовознавство. Т. № 6. С.70–73.