Домрачева Ірина Романівна

Домрачева Ірина Романівна

Доцент кафедри української мови і культури Донецького національного університету імені Василя Стуса

Профайли: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=84#search

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ

СТАТТІ У ФАХОВИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ВИДАННЯХ:

1. Прономінативи як формальні репрезентанти семантики сукупності на лексичному і словотвірному рівнях // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць / Укл.: А.П.Загнітко (наук. ред.) та інші. – Вип.5. – Донецьк: ДонДУ, 1999. – С.58-61.

2. Квалітативно-квантитативний аналіз функціонально-семантичного поля кількості // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць / Укл.: А.П.Загнітко (наук. ред.) та інші. – Вип.15. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – С.106-112.

3. Місце функціонально-семантичної категорії сукупності в системі функціонально-семантичного поля сукупності // Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. на пошану професора Катерини Городенської з нагоди її 60-річчя / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б.Хмельницкого. – Черкаси, 2009. – Вип.8. – С.72-82.

4. Семантичні та граматичні особливості функціонування узагальнено-збірних субстантивів // Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А.П.Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – Вип. 20: На честь 55-річчя професора А.П.Загнітка. – С. 69-75.

5. Вербативне вираження ядрової семантики сукупності / Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки. 1–2 / 2014. – С. 89–95.

6. Синтаксична презентація семантики сукупності в українській мові // Мовний простір граматики : Актуальні студії: Зб. наук. пр. на честь 60-річчя член-кореспондента НАН України Анатолія Загнітка. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – С. 211–217.

7. Особливості вияву багатозначності та омонімії серед лексем із сукупною семантикою / Методичні студії: зб. наук.-метод. праць. – Випуск 5 / Укл. : Михайло Вінтонів (відповідь. ред.) та ін. – Вінниця: ДонНУ,  2016. – С. 24–34.

8. Реалізація питальних речень у мовленнєвому просторі Василя Стуса // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): зб. Наук. праць / гол. ред. І. Я. Завальнюк. – Вінниця: ТОВ “фірма Планер”, 2018. – Вип. 27. – С. 69–76.

9. Створення та сприйняття дієслівних лексем із повторювальною семантикою // Лiнгвiстичнi студiї / Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2018. – Вип. 36. – С. 32–38. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/1815-3070.2018.36.4

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:
1. Функціонально-семантична категорія сукупності в сучасній українській мові // Навчально-методичний посібник зі спецкурсу «Функціонально-семантична категорія сукупності в сучасній українській мові» для студентів філологічного факультету денного відділення спеціальності 6.030501 – бакалавр української мови та літератури / За ред. А.П.Загнітка. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 106 с.

2. Теорія і методика наукових досліджень у галузі прикладної лінгвістики // Навчально-методичний посібник із курсу «Теорія і методика наукових досліджень у галузі прикладної лінгвістики» для студентів спеціальності 8.030505 «Прикладна лінгвістика» / За ред. А.П.Загнітка. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 83 с.

3. Основи мовленнєвої діяльності: навчальний посібник / І. Р. Домрачева, І. О. Аксьонова. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. – 101 с.