Антонюк Олена Вікторівна

Антонюк Олена Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і культури 

E-mail: [email protected]

КВАЛІФІКАЦІЯ
Вересень 2011 р. – захистила кандидатську дисертацію та рішенням спеціалізованої вченої ради Донецького національного університету присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук наук зі спеціальності 10.02.01 – «Українська мова»;
Червень 1994 р. – закінчила Донецький державний університет, спеціальність «Українська мова і література», ОКР спеціаліст

ДОСВІД РОБОТИ
Донецький національний університет імені Василя Стуса – доцент кафедри української філології і культури з вересня 2012 року і дотепер.
Донецький національний університет імені Василя Стуса – старший викладач кафедри української філології і культури з вересня 1995 року.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
2019 рік – Курси підвищення кваліфікації «Технології, засоби та методи розробки навчальних курсів у системі дистанційної освіти».
2015 рік – присвоєння звання доцента кафедри української філології і культури

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
лінгвістика, ономастика, культура

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ
Номінація «Топ-40» рейтингу викладачів ДонНУ імені Василя Стуса (2017 р.)

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ
Навчальні посібники
Лекції з історії світової та української культури: Навч. посіб. / О.В. Антонюк, В.В. Краснікова, Н.П. Шаповалова. Вінниця: ЦОП «Документ Принт», 2018. 200с.

Методичні рекомендації
Словник культурологічних термінів / Авт.-укл. О. В. Антонюк, В. В. Краснікова. Вінниця, 2018. 26 с.

 

Наукові публікації

1. Антонюк О.В. Семантика прізвиськ, що вказують на психічні (внутрішні) риси людини (на матеріалі антропонімії Донецької області). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. праць. Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. Вип. 43. С.23-25.
2. Антонюк О.В. Поетика візуального у збірці Василя Стуса «Зимові дерева». Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. Донецьк : ДонНУ, 2014. Вип. 21. С. 49-56.
4. Антонюк О.В. Характерні риси сучасної повсякденності. Культура у фокусі наукових парадигм: концептуальні рефлексії та виклики сьогодення: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (Донецьк, 9-10 квітня 2014 р.) / наук.ред. д. філол. н. Г. П. Лукаш. Донецьк: ДонНУ, 2014. Вип. ІІ. С. 294-296.
5. Антонюк О.В. Прізвиська, утворені морфологічним способом (на матеріалі антропонімії Донецької області). Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки. Донецьк : ДонНУ, 2014. №1-2. С. 15-19.
6. Антонюк О.В. Семантичні та словотвірні особливості сімейно-родових прізвиськ (на матеріалі антропонімії Донецької області). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. праць. Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 51. С.143-146.
7. Антонюк О.В. Прізвисько як елемент комунікативного акту. Записки з ономастики. Збірник наукових праць. Вип. 18. Одеса : Астропринт, 2015, С. 6 – 17.
8. Антонюк О.В. Сімейно-родові прізвиська як елемент повсякденної мовленнєвої культури. Креативність як феномен людського буття в культурі : матеріали ІIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців, (Вінниця, 15-16 квітня 2015 р) / під ред. Г. П. Лукаш. – Вінниця : ДонНУ, 2015. С. 7-9.
9. Антонюк О.В. Відображення гончарської лексики в сучасних прізвиськах Донеччини. Креативність як феномен людського буття в культурі : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (Вінниця, 13-14 квітня 2016 р.) / під ред. Г.П.Лукаш. Вінниця : ДонНУ, 2016. С.5-7.
10. Антонюк О.В. Вплив мовних девіацій на збереження етнокультурної ідентичності. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). 2017. №4 (309). С.158-167. (У співавторстві)
11. Антонюк О.В. Репрезентація концепту «жінка» у прізвиськовій номінації (на матеріалі антропонімії Донеччини). Граматичні студії: зб. наук. Праць. Донецький нац. Ун-т імені Василя Стуса; наук. ред. А. П. Загнітко. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. Вип. 3. С. 114-118.
12. Антонюк О.В. Семантика і мотиви номінації дитячих прізвиськ (на матеріалі антропонімії Донеччини). Вісник Донецького національного університету. Серія філологічні науки. 2016. № 1-2. С. 4-11.
13. Антонюк О. Аналіз творів мистецтва з погляду культури повсякденності. Креативність як феномен людського буття в культурі : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (Вінниця, 19-20 травня 2017 р.). Вінниця : ДонНУ, 2017. С.5-8.
14. Антонюк О.В. Краєзнавчий потенціал Поділля в контексті прикладної культурології. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.): у 2-х томах. Том 2. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017. С. 117-118.
15. Антонюк О. В. Репрезентація повсякденності у збірці Василя Стуса «Зимові дерева». Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої вшануванню пам’яті відомого українського поета, перекладача, літературознавця і правозахисника. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. С. 82-85.
16. Антонюк О. Фреймова природа рекламних повідомлень. Креативність як феномен людського буття в культурі: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (Вінниця, 26-28 квітня 2018 р.). Вінниця, 2018. С. 230-235.