Boivan Olesia Stepanivna

Olesia Stepanivna Boivan

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Translation of Vasyl’ Stus Donetsk National University

2003: Master graduate of Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University with a degree in Pedagogy and methods of secondary education; English Language and Literature. Master of Research in English Language and Literature.

2007 – 2010: postgraduate studies at National Pedagogical Dragomanov University.

Professional Achievements: 

2013: PhD thesis defense; defense paper: Formation of humane relations among students of educational institutions of I-II levels of accreditation. Awarded with the degree of Сandidate of Зedagogic Ыciences in program subject area 13.00.07 Theory and Methods of Education.

2015 – 2018: opponency during PhD thesis defense;  Program Subject Area 13.00.07 Theory and Methods of Education.

Scientific publications:

 1. Методична розробка на тему «На допомогу керівнику групи: формування гуманних стосунків у студентському колективі». – 2015. – ВКНУХТ – 98 ст.
 2. Навчальний посібник для технічних спеціальностей (німецька мова) «Deutsch für die Studenten der Technischen Hochschulen». – 2016. ВК НУХТ. – 78 ст.
 3. Навчальний посібник для спеціальності 5.05090302 «Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки» – «Technical English». – 2017. ВК НУХТ. – 185 ст.
 4. Методрозробка на тему: «Мотиваційна домінанта як фактор формування професійних компетентностей майбутніх програмістів на заняттях з іноземної мови». – 2018. – ВКНУХТ. – 125 ст.
 5. Навчальний посібник для спеціальностей 5.05090302, 5.05010201, 5.05070104 Upgrading of IT-English «Additional Manual for reading and Practice». – 2018. ВКНУХТ. –  200 ст.
 6. Посібник «A How To For ITeens» English with IT-Academy, – 2019. – 185 ст.

Scientific articles in scientific publications included in the list of scientific professional publications of Ukraine:

 1. Бойван О.С. «Формування гуманних стосунків у студентських групах на виховних годинах засобами інформаційно-комунікаційних технологій» / О.С. Бойван // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини (педагогічні науки). – Умань: 2015. – С. 49–57.
 2. Бойван О.С. «Формування гуманно-ціннісних орієнтацій у студентів технічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови у форматі англомовних клубів (English-Speaking Clubs)». Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини (педагогічні науки). – Умань: 2017. – С. 57–66.
 3. Бойван О.С. «Термінологічна компетентність у процесі вивчення іноземної мови як необхідна складова професійної культури майбутніх спеціалістів ІТ-сфери». Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія № 58. – Вінниця: 2019. – С. 48–55.
 4. Бойван О.С., Дзюбан М.Д. «Гуманний аспект як складова концепту «жертовність» у творах Оскара Вайльда». Збірник наукових праць Донецького національного університету імені Василя Стуса «Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах». – Вінниця: 2019.
 5. Бойван О.С., Запухляк І.М. Розвиток критичного мислення на основі гуманної взаємодії студентів на заняттях з розмовної практики. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія № 62. – Вінниця: 2020. – С. 14–20.
 6. Бойван О.С., Ковтун О.В. Вербалізація концепту POWER на основі твору Джорджа Мартіна «Гра престолів». Закарпатські філологічні студії. Вип. 14, Т. 1. Ужгородський національний університет, Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 53–58.
 7. Бойван О.С., Ковтун О.В. Антропоніми та їх ключові характеристики у книгах Дж.К. Роулінг «Гаррі Поттер». «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». Том 31 (70) № 2, 2020. С.35–41.
 8. Бойван О.С., Ковтун О.В. Семантичні особливості творення неологізмів-зоонімів у творі Дж. Роулінг «Фантастичні звірі і де їх шукати». Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, X вип. філологічного часопису «Кременецькі компаративні студії», 2020, вип. Х.
 9. Бойван О.С., Ковтун О.В. Особливості перекладу текстів мілітаристичного спрямування на основі комплементарної єдності мовних явищ компресії і декомпресії. «Лінгвістичні дослідження», офіційний збірник наукових праць кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Харків: 2020. Вип.53. С. 63-75.

Popular science and / or consulting (advisory) and / or discussion publications on scientific or professional topics:

 1. Бойван О.С. Особистісно орієнтований підхід при впровадження інтерактивних технологій у процесі вивчення іноземної мови // Матеріали ІІ регіональної науково-методичної конференції «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у ВНЗ І_ІІ Р.А.: досвід, проблеми, перспективи». – Вінниця, 2015 р. С. – 17-22.
 2. Бойван О.С., Хоміна Г.П. Екстенсивне читання як практично-дієва модель вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням // Матеріали V регіональної науково-методичної конференції «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у коледжах і технікумах: досвід, проблеми, перспективи». – Вінниця, 2018 р. С. – 17-22.
 3. Бойван О.С., Хоміна Г.П. Сутність формування діяльнісного підходу (Learning by Doing Approach) у процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням // Матеріали І Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у коледжах і технікумах: досвід, проблеми, перспективи». – Вінниця, 2019 р. С. – 44-47.
 4. Бойван О.С. Цмок Г.П. Діяльнісний підхід (Learning by Doing Approach) як джерело мовленнєвих стимулів для розвитку комунікативних умінь студентів на заняттях із розмовної практики // «Вісник Студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса». – Вінниця, 2019 р. С. 81-87.
 5. Boivan Olesia, Zapukhlyak Iryna. Speech Etiquette as a Sociocultural Phenomenon // Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук». Запоріжжя, 2019 р.
 6. Бойван О., Ковтун О. Активізація пізнавальної діяльності студентів ВНЗ за допомогою мультимедійних презентацій на заняттях з англійської мови / О. Бойван, О. Ковтун // International Scientific and Practical Conference “Issues of Modern Philology in the Context of the Interaction of Languages and Cultures”, December 27-28, 2019, Italy, Venice. – C. 154-158.
 7. Бойван О., Ковтун О. Вивчення англійської мови – необхідна складова корпоративної культури ІТ-компаній / О. Бойван, О. Ковтун // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020)», Україна, Вінниця, ВНТУ, 2019. – Режим доступу:
  https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/view/8573
  https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/viewFile/8573/7163
 8. Ковтун О., Бойван О. Аналіз та інтерпретація тексту як шлях до його розуміння (методологічний аспект) / О. Ковтун, О. Бойван // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов» (17 січня 2020 р.) / Ред. колегія: М.Я. Оленяк (відп. ред.), О.В. Білецька, О.О. Залужна, Д.Є. Ігнатенко. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. – С. 34-37.
 9. Ковтун О., Бойван О. Інтерпретація тексту у процесі вивчення іноземної мови / О. Ковтун, О. Бойван // Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (January 26-28, 2020). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. – С. 101-10
 10. Бойван О., Ковтун О. Особливості творення номінації героїв англійських казок (на прикладі роману Дж.К. Роулінг «Гаррі Поттер та філософський камінь») // Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 2), 10 квітня 2020 рік. Луцьк, Україна: МЦНД. С. 100-103. DOI 10.36074/10.04.2020. v2.20.