Ihnatenko Daryna Yevhenivna

Ihnatenko Daryna Yevhenivna

Candidate of Philological Sciences, Acting Deputy of the Department of Romance and German Philology and World Literature of Vasyl’ Stus Donetsk National University

Achievements:

In 2010 graduated from Donetsk National University, Philologycal Faculty, with the Master’s Degree in Philology.

In 2019 Daryna Ihnatenko obtained the scientific degree of Candidate of Philological Sciences in speciality 10.02.17 – Comparative-Historical and Typological Linguistics for the dissertation entitled “ Phraseological Units Indicating the Intensity of Action and State in English, German, Russian and Ukrainian”.

Teaches courses on history of foreign literature and “Fundamentals of the Theory of Language Communication”.

Scientific publications:

  1. Ігнатенко Д.Є. Фразеологізми на позначення інтенсивності дії в англійській та українській мовах // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: науковий журнал / голов. ред. В.Д. Каліущенко. Донецьк: ДонНУ, 2013. Т. 10, № 2 (29). С. 57‒68.
  2. Ігнатенко Д.Є. Вираження негативної оцінки у фразеологічних одиницях з власними іменами в англійській та українській мовах // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: науковий журнал / голов. ред. П.Ю. Саух. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. Вип. 4 (70). С. 314‒317.
  3. Игнатенко Д.Е. Семантические особенности фразеологизмов, обозначающих интенсивность состояния в английском и украинском языках // Культура народов Причерноморья: научный журнал / глав. ред. Ю.А. Катунин. Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2013. № 258. С. 179‒183.
  4. Ігнатенко Д.Є. Фразеологізми на позначення інтенсивного виконання трудової діяльності в германських та слов’янських мовах // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. Вип. 129. С. 321‒327.
  5. Ігнатенко Д.Є. Средства выражения интенсивности действия и состояния во фразеологизмах английского, немецкого, русского и украинского языков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса: МГУ, 2014. Т. 2. № 8. С. 173‒176.
  6. Ігнатенко Д.Є. Образна основа фразеологізмів зі значенням інтенсивної фізіологічної дії та стану в германських та словʼянських мовах // Нова філологія. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. № 63. С. 139‒145.
  7. Ігнатенко Д.Є. Категорія інтенсивності у фразеології // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: зб. наук. праць / М.Г. Сенів (голов. ред.). Вінниця: ДонНУ, 2015. Вип. 30. С. 5‒17.
  8. Ігнатенко Д.Є. Інтенсивність вияву позитивних емоцій у фразеологізмах англійської, німецької, російської та української мов // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: зб. наук. праць / М.Г. Сенів (голов. ред.). Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. Вип. 33-34. С. 35‒48.
  9. Ігнатенко Д.Є. Фразеологічні одиниці на позначення інтенсивності інтелектуальної та перцептивної діяльності в германських і словʼянських мовах // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса: МГУ, 2016. Т. 2. Вип. 24. С. 86‒90. ISSN 2409-1154.