Важеніна Олена Григорівна

Важеніна Олена Григорівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і культури Донецького національного університету імені Василя Стуса

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ

СТАТТІ В НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ:

 1. Важеніна О. Г. До проблеми розмежування фразеологічних трансформацій, модифікацій та варіацій / О. Г. Важеніна // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2000. – Вип. 6. – С. 310–313.
 2. Важеніна О. Мовно-стильові особливості химерної прози / О. Важеніна // Лінгвістичні студії. Вип. 8. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – С. 180–184.
 3. Важеніна О. Г. Вплив контексту на реалізацію фразеологічного значення / О. Г. Важеніна // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2003. – Вип. 11. – Ч. 2. – С. 476–478.

4. Важеніна О. Г. Фразеологічні трансформи як маркери химерної прози Є. П. Гуцала / О. Г. Важеніна // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Том 22 (61) № 4 (1). Филология. Социальные коммуникации. Симферополь, 2009. – С. 124–130.

5. Важеніна О. Фразеологічний натяк як засіб створення гумористично-сатиричної прагматики художнього тексту / О. Важеніна // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – Вип. 20: На честь 55-річчя професора А. П. Загнітка. – С. 152–157.

6. Важеніна О. Еліпсис як репрезентант комплексу індивідуально-авторських видозмін фразеологізмів структурно-семантичного типу (на матеріалі мови химерного роману О. Ільченка) / О. Важеніна, А. Бардукова // Лінгвістичні студії. Вип. 22. – 2011. – С. 246–253.

7. Важеніна Олена. Бурлескно-травестійні традиції І. Котляревського в мові химерної прози Є. Гуцала / Олена Важеніна // Лінгвістичні студії. Вип. 23. – 2011. – С.124-127.

 

СТАТТІ В НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ ТА ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ:

 1. Важеніна Олена. Концептуальні виміри фразеологічної одиниці Лінгвістичні студії. Вип. 29. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – С. 44-49.
 2. Важеніна О. Г. Потенційні можливості фразеологічних одиниць у химерно-художніх текстах / О. Г. Важеніна // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць; гол. ред. А. П. Загнітко. – Київ – Вінниця: ДонНУ, 2015. – Вип. 30. – С. 83–88.
 3. Важеніна О. Г. Синонімізація фразеологізмів як художня домінанта химерної прози Євгена Гуцала / О. Г. Важеніна // Scientific Light No (Wroclaw, Poland) 19 (2018). – С. 21–23.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ АПРОБАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ:

 1. Важеніна О. Особливості вербальної фраземіки (на прикладі роману Є. П. Гуцала «Позичений чоловік») / О. Важеніна // Лінгвістичні студії. Вип. 2. – Донецьк : ДонДУ, 1996. – С. 175–179.
 2. Важеніна О. Естетика фразеологічних одиниць ідіостилю Є. П. Гуцала / О. Важеніна // Українська мова. Теорія і практика: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Донецьк : ДонДУ, ІЗМН, 1997. – С. 27–28.
 3. Важеніна О. Моделі вербальних фразеологізмів (на матеріалі роману Є. П. Гуцала «Позичений чоловік») / О. Важеніна // Лінгвістичні студії. Вип. 3. – Донецьк: ДонДУ, 1997. – С. 133–137.
 4. Важеніна О. Структурно-семантичні трансформації фразеологізмів у химерній прозі (на прикладах романів Є. П. Гуцала) / О. Важеніна // Семантика і прагматика граматичних структур: зб. наук. праць / ред. кол. А. Загнітко. – Донецьк : ДонДУ, ІЗМН, 1998. – С. 74–78.
 5. Важеніна О. Г. Градуальна синонімія одноструктурних одиниць фраземного фонду химерної прози Є. П. Гуцала / О. Г. Важеніна // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 1999. – Вип. 5. – С. 261–263.
 6. Важеніна О. Г. Трансформація фразеологізмів як художня домінанта ідіостилю Володимира Дрозда / О. Г. Важеніна // Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту: збірник наукових праць, присвячених ювілею доктора філологічних наук, професора, академіка АН ВШ України, завідувача кафедри української мови ДонНУ Загнітка Анатолія Панасовича. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – С. 250–255.
 7. Важеніна О. Бурлескно-травестійні традиції І. Котляревського в мові химерної прози / О. Важеніна // І. Котляревський та українська культура ХІХ–ХХІ ст.: збірник наукових статей. – Полтава : ПНПУ. – 2011. – С. 142–151.
 8. Важеніна Олена, Антонюк Марія. Явище фразеологічної паронімії в українській мові Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т.35. – Донецьк : Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2013. – С. 217 – 228.
 9. Важеніна О. Г. Мовна гра як основа освоєння асоціативного потенціалу фразеологічних одиниць / О. Г. Важеніна // Мовний простір граматики: актуальні студії: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. М. О. Вінтонів. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – На честь 60-річчя члена-кореспондента НАН України Анатолія Загнітка. – С. 208–211.
 10. Важеніна О.Г. Морально-психологічна характеристика людини у фразеології // Українська мова вчора, сьогодні і завтра в Україні та світі (до Дня української писемності та мови). Матеріали обласної науково-практичної конференції 7 листопада 2013 року. – Донецьк : Витоки, 2014. – С. 197 – 201.
 11. Важеніна О.Г. Градуальна синонімія фразеологічних одиниць як образно-виражальний засіб мовотворчості Євгена Гуцала / О.Г. Важеніна // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса за 2015–2016 рр. – С. 13-16.
 12. Важеніна О.Г. Становлення і розвиток української фразеодидактики // Вісник Донецького національного університету. Серія філологічні науки. 2016. – №1–2. – С. 12-24.
 13. Важеніна О.Г. Фразеологічна синонімія як образно-виражальний засіб химеріади Євгена Гуцала. // International research and practice conference “Modern philology: relevant issues and prospects of recearch”: Conference proceedings October 20-21 2017. Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”. P. 11–16.
 14. Важеніна Олена. Відфраземні деривати химерної прози Євгена Гуцала: типологія, способи творення, функції. // Граматичні читання – Х. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 травня 2019 року. / науковий редактор А.П. Загнітко. Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. С. 69-74.
 15. Важеніна Олена. Авторські вияви прийому подвійної актуалізації у химерній прозі Євгена Гуцала // Теорія лінгвістичних парадигм: колективна монографія на пошану професора, член-кореспондента НАН України Анатолія Панасовича Загнітка / за ред. Ж. Краснобаєвої-Чорної. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С. 42 – 78 с. (1,5 д.а.) Розділ у колективній монографії.
 16. Важеніна О.Г. Текстотвірні функції афористичних висловів у химерних романах Євгена Гуцала / О.Г. Важеніна // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса за 2017-2018 рр. (16-17 травня 2019р.). Том 1. – С. 113-115.

 

СТАТТІ З ПРОБЛЕМ ЛІНГВОДИДАКТИКИ:

 1. Важеніна Олена. Вироблення навичок самостійної роботи студентів під час вивчення морфології. Матеріали науково-методичної конференції Донецького національного університету «Самостійна робота студентів – найважливіший засіб підвищення якості знань» /за заг. ред. акад. НАН України В.П. Шевченка. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток», 2003. – С.29-31.
 2. Важеніна Олена. Формування творчої особистості вчителя початкових класів через мовну освіту спільними зусиллями облІППО та ВНЗ // Педагогічна скарбниця Донеччини. – 2003. – №2. – С.29.
 3. Важеніна Олена. Проблема підготовки вчителів-словесників у цілісній системі професійної парадигми // Матеріали методичної конференції Донецького національного університету «Тенденції та перспективи сучасної університетської освіти»/ за заг. ред. акад. НАН України В.П. Шевченка. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток», 2006. – С.122-123.
 4. Важеніна Олена. Формування базових понять зі словотвору в умовах кредитно-модульної системи навчання // Інноваційні процеси та технології в сучасному університеті: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції 22 квітня 2009 року/ за заг. ред. акад. НАН України В.П. Шевченка. – У 3-х томах. Том 3. – Донецьк: ДонНУ. – 2009. – С.127-129.
 5. Важеніна Олена. Реалізація принципу перспективності і наступності у підготовці вчителів-філологів // Методичні студії: Зб. наук.-метод. праць. Випуск 1. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – С.13-16.
 6. Важеніна Олена. Функціонально-комунікативний підхід до вивчення фразеології у профільних класах // Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка. Т.26. – Донецьк, 2009. С.100 – 110.
 7. Важеніна Олена. Наукові основи викладання словотвору в середній загальноосвітній школі: лінгводидактичний та практичний аспекти // Науково-теоретичний та прикладний аспекти сучасного викладання української мови і літератури в школі: матеріали обласного семінару-практикуму. – Донецьк, 2011. – С. 84 – 89.
 8. Важеніна Олена. Проблема вдосконалення комунікативних компетенцій учнів при написанні творів-описів Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2012. – №1. – С. 24 – 26.
 9. Важеніна Олена. Теоретико-методичні засади вивчення прислівника у вищій школі // Методичні студії: Зб. наук.-метод. праць. Випуск 2. / Укл.: Анатолій Загнітко (відп. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – С.81 – 88.
 10. Важеніна Олена. Комплексне методичне забезпечення курсу «Сучасна українська мова: Морфеміка. Словотвір. Морфологія» // Сучасні стратегії та технології підготовки фахівців у вищій школі: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції 28 березня 2012 року/ За заг. ред. професора П.В. Єгорова. – Донецьк: ДонНУ, 2012.- С. 310 – 314.
 11. Важеніна Олена. Напрями роботи філологічного факультету щодо активізації діалогу “Школа – ВНЗ – Школа” в умовах багатовекторності освіти // Донецький національний університет: інноваційні підходи до підготовки фахівців у вищій школі. Збірник статей. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – С. 169 – 176.
 12. Важеніна Олена. Вивчення словотвору у шкільному курсі української мови: проблеми і шляхи вдосконалення // Методичні студії: Зб. наук.-метод. праць. Випуск 3. / Укл.: Анатолій Загнітко (відп. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – С.65- 74.
 13. Важеніна Олена. Українська фразеодидактика / О.Г. Важеніна // Методичні студії: зб. наук.-метод. праць. Випуск 4. / Укл.: Михайло Вінтонів (відп. ред.) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 157– 169.
 14. Важеніна О.Г. Організація роботи з вивчення словотвору в підготовці до ЗНО: лінгводидактичний і практичний аспекти. // Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. Випуск 3. 2019. С. 33-38.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Важеніна Олена. Тестові завдання до курсу «Методика викладання української мови у загальноосвітніх закладах» Донецьк: ДонНУ, 2004. – 55с.
 2. Загнітко А.П., Важеніна О.Г., Омельченко З.Л. Українська практична морфологія: Навчальний посібник для самостійної роботи Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», – 2006. – 176 с.
 3. Загнітко А.П., Важеніна О.Г., Пац Л.І., Дубовик Л.І. Українська практична лексикологія, фонетика, орфографія. Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», – 2006. – 240 с. (має гриф МОН України: Лист № 14/18-Г-2213 від 12.12.07)
 4. Загнітко А.П., Важеніна О.Г., Омельченко З.Л., Шевчук О.С. Українська мова. Універсальний довідник школяра та студента Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», – 2008. – 560 с. (має гриф МОН України).
 5. Загнітко А.П., Важеніна О.Г., Краснобаєва-Чорна Ж.В., Омельченко З.Л. Сучасна українська мова (Морфеміка. Словотвір. Морфологія): навчально-методичний комплекс. Донецьк: ДонНУ, 2012. – 218 с.
 6. Важеніна О.Г., Вінтонів М.О. та ін. Випускні кваліфікаційні роботи: методичні рекомендації до виконання та захисту: навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей «Українська мова і література», «Мова і література (російська)», «Прикладна лінгвістика» Донецьк: ДонНУ, 2013. – 140с. – (Бібліотека філолога).
 7. Важеніна О.Г., Квашина Л.П., Кравченко О.А. та ін. Методичні рекомендації з підготовки та проведення комплексних контрольних робіт з гуманітарних дисциплін Донецьк: ДонНУ, 2014. – 94 с.
 8. Випускні кваліфікаційні роботи: Методичні рекомендації до виконання та захисту: навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 035 «Філологія» спеціалізацій: 035.01 «Українська мова і література», 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська», 035.10 «Прикладна лінгвістика», 061 «Журналістика», 034 «Культурологія», 053 «Психологія» / уклад. О.В. Бацилєва О.Г. Важеніна, В.В. Краснікова, Ж.В. Краснобаєва-Чорна, В.А. Просалова, Г.В. Ситар, О.В. Тараненко / відп. ред. А.П. Загнітко. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. – 112 с.
 9. Важеніна О.Г., Бортун К.О. Сучасна українська мова: Морфеміка. Словотвір. Матеріали для самостійної роботи студентів. Практикум / Олена Важеніна, Каріна Бортун. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. – 80 с.
 10. Коваль Л. М., Важеніна О. Г., Домрачева І. Р., Бортун К. О., Митько Н. А., Аксьонова І.О. Лінгвістичний аналіз як ефективний метод формування фахових компетенцій студентів-філологів: методичні рекомендації. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 49 с.