ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВУ ЛАБОРАТОРІЮ
“СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ”
ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Навчально-наукова лабораторія (далі – лабораторія) є структурним підрозділом філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, функціонування якої спрямоване на забезпечення та розвиток наукової та навчально-практичної  складової підготовки фахівців.

1.2. Діяльність лабораторії регламентується чинним законодавством, нормативно-правовими документами з вищої освіти, Статутом університету, наказами ректора, розпорядженнями декана факультету, планом роботи лабораторії, а також цим положенням.

1.3. Лабораторія утворюється та ліквідується наказом ректора університету за

поданням першого проректора або декана філологічного факультету.

1.4. До складу навчально-наукової лабораторії факультету входить Психолого-консультативна служба.

1.5. Загальне керівництво лабораторією здійснює завідувач, як правило, кандидат або доктор наук, якого призначає ректор університету з числа провідних науково-педагогічних або наукових працівників.

Вимоги до претендента на посаду завідувача лабораторією регламентує посадова інструкція.

1.6. Кадровий склад лабораторії визначається штатним розписом. Кваліфікаційні вимоги, права, обов’язки, а також відповідальність працівників лабораторії визначають їхні посадові інструкції.

Загальне керівництво лабораторією здійснюють:

 • керівник лабораторії – к. психол.н., доцент кафедри психології В.А.Оверчук;
 • заступник керівника лабораторії – відповідальний за організацію студентської наукової та навчально-практичної роботи к.пед. н., доцент кафедри психології Ю.В. Кушнір;
 • Керівник Психолого-консультативної служби – д.психол.н., доцент кафедри психології О.М. Шпортун.

1.7. Завідувач навчально-наукової лабораторії підпорядковується декану філологічного факультету і несе повну відповідальність за результати її діяльності.

1.9. План роботи лабораторії та звіт про його виконання затверджує декан факультету після їх розгляду на Вченій раді факультету.

 1. ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ

Основними завданнями лабораторії є:

2.1. Забезпечення умов для проведення тематичних лекцій,  круглих столів, конференцій, семінарів, конференцій, тренінгів.

2.2. Забезпечення умов для набуття студентами умінь та навиків науково-дослідницької роботи та застосування отриманих знань на практиці.

2.3. Систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази,

технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального

процесу.

2.4. Організація роботи Психологічної служби за напрямком психологічної допомоги студентам, професорсько-викладацького складу вузу, що включає психодіагностику, психологічне консультування, психологічне просвітництво та психокорекцію.

2.5. Забезпечення студентам умов для оволодіння навичками дослідницької роботи та застосовування набутих знань на практиці.

2.6. Створення в лабораторії безпечних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства.

 1. НАПРЯМКИ І ЗМІСТ РОБОТИ ЛАБОРАТОРІЇ

3.1. Основними напрямками роботи лабораторії є:

 • Наукове дослідження актуальних питань: соціально-психологічного супроводу особистості на всіх етапах життєдіяльності, взаємодії в умовах інклюзивного середовища, сучасних психолінгвістичних досліджень, тощо. Розвиток міждисциплінарних, міжгалузевих досліджень.
 • Здійснення навчально-практичної підготовки студентів за напрямами соціальної, реабілітаційної, вікової, спеціальної, педагогічної та інших галузей психології
 • Організація роботи Психолого-консультативної служби.
 • Вивчення потреб сучасного ринку праці та надання допомоги у профорієнтаційному визначенні старшокласників та випускників ЗЗО.
 • Організація студентського волонтерського руху.
 • Сприяння формуванню корпоративної культури на факультеті.

3.2. Лабораторія забезпечує за напрямками діяльності:

 • Наукове дослідження актуальних питань: соціально-психологічного супроводу особистості на всіх етапах життєдіяльності, взаємодії в умовах інклюзивного середовища, сучасних психолінгвістичних досліджень, тощо. Розвиток міждисциплінарних, міжгалузевих досліджень.
 • Організація і проведення круглих столів, семінарів факультетського, університетського рівнів;
 • Підготовка студентів до участі у різноманітних освітніх проектах;
 • Підготовка студентів до участі у наукових, науково-практичних конференціях різного рівня;
 • Проведення наукових досліджень з проблем:
 • Стигматизації та дискримінації осіб з інвалідністю у суспільстві;
 • Інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами;
 • Соціально-психологічного супроводу учасників інклюзивного середовища;
 • Психологічного супроводу сімей, що виховують дітей з особливими освітніми потребами;
 • Психології травмуючих (кризових) ситуацій;
 • Ранньої профорієнтації при виборі спеціалізації.
  • Здійснення навчально-практичної підготовки студентів за напрямами соціальної, реабілітаційної, вікової, спеціальної, педагогічної та інших галузей психології.
 • організація та проведення на базі лабораторії навчальних тренінгів, майстер класів за участю практичних психологів, сертифікованих тренерів;
 • розробка та проведення тренінгових занять із дітьми з Синдромом Дауна, вихованцями «Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Промінь», Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій»;
 • Оволодіння навичками роботи методиками «Нумікон», Єйдетика, тощо.
 • Організація студентських дискусійних клубів, з метою проведення бесід та семінарів на теми:
 • «Дидактична адаптація (умови навчання у ЗВО)»;
 • «Самоорганізація студентів»;
 • «Тайм – менеджмент (управління часом)»;
 • «Профорієнтація при виборі спеціалізації»;
 • «Технологія пошуку роботи»;
 • «Стратегія вирішення конфлікту»;
 • «Психологічна безпека в інформаційному просторі», тощо.
  • Створення Психолого-консультативної служби.
 • Психологічний супровід учасників навчального процесу.
 • Проведення заходів щодо адаптації першокурсників до навчання у ЗВО.
 • Організація та проведення психологічних тренінгів щодо формування навичок спілкування, формуванню колективу, розвитку особистості.
 • Консультування кураторів студентських груп, молодих викладачів.
 • Проведення соціально-психологічних тренінгів:
 • «Командоутворення»;
 • «Протидія маніпуляціям та напрацювання вмінь асертивної поведінки»;
 • «Тренінг коммунікативних можливості»;
 • «Відкрий у собі лідера»;
 • «Профорієнтаційний тренінг»;
 • «Профілактика суіцидальної поведінки».

 

 • Вивчення потреб сучасного ринку праці та надання допомоги у профорієнтаційному визначенні старшокласників та випускників ЗЗО.
 • Дослідження викликів сучасного ринку праці для випускників ЗВО.
 • Вивчення формування кар’єрної компетентності на етапі професійної підготовки.
 • Вивчення складових кар’єрної компетенції випускників ЗВО.
 • Методи оцінки hard skill компетенцій.
 • Методи оцінки soft skill компетенцій.
  • Організація студентського волонтерського руху.
 • Робота із дітьми з Синдромом Дауна, вихованцями «Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Промінь»;
  • Сприяння формуванню корпоративної культури на факультеті.
 • Семінари, тренінги, загально факультетські заходи.

 

 1. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЛАБОРАТОРІЇ

4.1. Ліквідація та реорганізація лабораторії розглядається на засіданні Вченої ради факультету і затверджується наказом ректора згідно з чинним законодавством та Статутом університету.

4.2. При реорганізації та ліквідації лабораторії працівникам, які звільняються,

гарантується збереження їхніх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

Зміни і доповнення до даного Положення погоджуються у встановленому порядку та затверджуються наказом ректора університету.