Обрати сторінку

Історія кафедри української мови і культури

Кафедра української мови і культури виникла на базі кафедр української мови (до 01.02.2016 – української мови та прикладної лінгвістики) та кафедри української філології і культури. Історії двох кафедр тісно переплетені: остання є дочірньою кафедрі української мови, відокремилася від неї в травні 1995 року для викладання української мови, а також дисциплін українознавчого й культурологічного циклу студентам Донецького національного університету.

Своїми витоками та своєю історією кафедра української мови і культури повністю пов’язана з постанням і розвитком Донецького (Сталінського) педагогічного інституту, згодом Донецького державного університету, з 2001 року – Донецького національного університету, а з жовтня 2016 року – Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Вона була започаткована зовсім нечисленним складом і тільки з роками набула власного виміру – зосередила свою діяльність на підготовці фахівців української мови і літератури, прикладної лінгвістики за усіма рівнями акредитації – бакалавріат, спеціалітет (до 2017 року), магістратура, плеканні рідного слова на Донеччині, а з листопада 2014 року й на Вінниччині, теоретичних пошуках у лінгвістиці (тут і опрацювання проблем морфології та синтаксису, словотвору та лексикології, фонетики та фонології; і регулярні експедиції для збирання діалектологійного матеріалу,  його упорядкування; та опрацюванням нових і новітніх технологій викладання української мови у вищій та середній школі та ін.). Все це уможливило збереження постійної активності кафедри, вирізнення її на загальнодержавному тлі своїм неповторним почерком, власними науковими концепціями.

Упродовж свого існування кафедра кілька разів змінювала свою назву відповідно до профілю діяльності й потреб навчального процесу. До 2007 року вона називалася кафедрою українською мови, з відкриттям спеціальності «Прикладна лінгвістика» кафедру перейменовано (15 січня 2008 року)на кафедру української мови та прикладної лінгвістики. З 01 лютого 2016 рокувнаслідок реорганізації лінгвістичних кафедр філологічного факультету створено кафедру української мови. З 01 липня 2020 року з метою консолідації наукових досліджень відбулося злиття кафедри української мови з кафедрою української філології і культури та утворення кафедри української мови і культури. Це сприяло розширенню основного складу кафедри, гармонійному поєднанню лінгвістичної й культурологічної парадигм, а також збільшенню кількості працівників з науковим ступенем.

Впродовж історії кафедри її очолювали:Горчевич Ф.С. (1938 – 1950), Кононенко А. Д., Лимаренко В. С., Шевчук О. С. (1962–1973; 1975 – 1984; 1985 – 1987), Познанська В. Д. (1987 – 1993), Загнітко А. П. (1993 – 2014), Вінтонів М. О. (2014 – 2016).

Надзвичайно вагомий внесок у розбудову та створення іміджу кафедри в науковому та освітньому просторі України та за її межами здійснив доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Загнітко А. П., з іменем якого завжди асоціювалася кафедра української мови на Донеччині.

Кафедру в нинішньому її складі очолює доктор філологічних наук Л. М. Коваль 

У різні часи на кафедрі працювали: Баймут Т. В., Безпалова Є. П., Біляєв О. М., Бондаренко С. Ф., Буга Т. В., Важеніна О. Г., Вахніна Т. А., Виноградова О. В., Вишня Л. І., Вінтонів М. О., Волянська Ю. Ю.,Гаркуша І. М., Глушкова Г. М., Данилюк І. Г., Дроботенко В.Ю., Ємельяненко Г. В., Єрмакова Л. І., Ілик Т. І., Клименко Н. Б., Кравченко Є. Г., Кравченко Г. В., Краснікова В. В., Краснобаєва-Чорна Ж. В., Крейтор А. М., Лазаренко Г. І., Маргулов А. Х., Леонова М. В., Лукаш Г. П., Лук’янова Л. П., Лук’янчук Т. О., Малявін А. О., Могила Н. М., Могила С. А., Мозгунов В. В., Омельченко З. Л., Піддубська І. В., Петрова І. В., Познанська В. Д., Померанська Л. С., Попова І. С., Принцевський І. Т., Путіліна О. Л., Родіонова І. С., Розгон Л. А., Ситар Г.В., Сушинська І. М., Фроляк Л. Д., Шевчук О. С.,Ягодкіна Т. М. та інші.

У вересні 2014 року внаслідок воєнних подій на нашій малій батьківщині кафедра майже у повному складі перемістилася разом з Університетом до м. Вінниці, цьому сприяло щире бажання її колективу залишатися у складі українського Університету. Сьогодні кафедра української мови і культури відновила свою повноцінну діяльність і набуває ознак упізнаваності вже в новому для неї освітньому просторі.

Станом на 01.09.2020 р. кафедра української мови і культури як структурний підрозділ філологічного факультету  відповідає нормам,визначеним у п. 5 ч. 4 ст. 33 Закону України «Про вищу освіту»: кафедра є основним місцем роботи для 7 викладачів (проф. Коваль Л. М., доцентиАнтонюк О. В., Домрачева І. Р., Козловська Д. В., Шаповалова Н. П., старші викладачі Митько Н. А., Пилипак Т. А.), 5 з яких мають науковий ступінь (Коваль Л. М. – д. філол. н., Антонюк О. В.– к. філол. н., Домрачева І. Р.– к. філол. н., Козловська Д. В. – к. філол. н., Шаповалова Н. П. – к. філол. н.).

Кафедра української мови і культури є випусковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами «Українська мова та література» (СО «Бакалавр», СО «Магістр»), «Культурологія» (СО «Бакалавр»), «Прикладна лінгвістика (Міжкультурна лінгвістика)» (СО «Бакалавр»), «Публічна лінгвістика» (СО «Магістр»). Успішно на кафедрі реалізується додаткова сертифікатна освітня програма «Методика викладання української мови та літератури в школі».

На сьогодні наукові дослідження викладачів кафедри української мови і культури зосереджені в межах граматичної наукової школи проф. А. П. Загнітка, зокрема розвивають її психолінгвістичний та прагмалінгвістичний напрямки, які заплановано виокремити в самостійну наукову школу. Пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень викладачів кафедри є:

  • енерголінгвістика в парадигмі сучасної мовознавчої науки (д. філол. н., доц. Коваль Л. М.);
  • психологічний та соціально-комунікативний аспекти авторської фразеології (к. філол. н. Важеніна О. Г.);
  • психоемоційний складник національно-культурного спілкування (к. філол. н., доц. Домрачева І. Р.);
  • психолінгвістичний код стилетворчості сучасних українських письменниць (к. філол. н. Козловська Д. В.).

Одним із актуальних і перспективних напрямів діяльності кафедри української мови і культури є започаткована кафедрою української філології і культури у січні 2020 року й продовжена вже новим складом кафедри української мови і культури робота над ініціативною науковою темою «Культурно-мовний простір Поділля: тенденції, проблеми, перспективи розвитку» (науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Шаповалова Н. П., відповідальний виконавець – канд. філол. наук, доцент Антонюк О. В.).

Кафедра української мови і культури щорічно проводить Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Лінгвоукраїністика ХХІ століття» і видає за її підсумками науковий збірник студентських досліджень. На кафедрі функціонує студентський науковий гурток (керівник – старший викладач Митько Н. А.)

Кафедра української мови і культури забезпечує організацію Міжнародних конкурсів із української мови імені Петра Яцика та Всеукраїнського національного диктанту. Вона також тісно співпрацює з іншими кафедрами філологічного факультету:

  • разом із кафедрою загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології проводить міжкафедральні наукові семінари, виступає співорганізатором конференцій, Дня філологічного факультету;
  • разом із кафедрою теорії та історії української і світової літератури бере участь у проведенні Міжнародних мовнолітературних конкурсів учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Кафедра української мови і культури має значний потенціал включеності в соціальне та культурне життя університету, м. Вінниці та Вінницької області, плідно співпрацює з провідними закладами освіти й культури м. Вінниці, зокрема – з Вінницьким обласним художнім музеєм, Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм, Вінницьким обласним молодіжним центром «Квадрат», що створює чудові перспективи для подальшої діяльності.