Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Kафедра теорії та історії української і світової літератури

кафедра.png 

Історія кафедри теорії та історії української і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса починається з середини 1937 року, коли тоді ще у Сталінському педагогічному інституті з’явилася спільна кафедра української, російської та зарубіжної літератури. Її першим завідувачем був С. С. Гуцало, який також очолював кафедру і в повоєнний час — до 1952 року. До складу кафедри в 1940-х роках входили М. В. Логвинова, К. Ф. Спасенко, а також випускники 1941 р. — М. С. Лисак, І. Ф. Осляк (згодом — ректор Житомирського педінституту), В. А. Сафронова. Випускником кафедри був видатний український поет, літературознавець, правозахисник, Герой України Василь Стус.

У 1980-1989 роках кафедру української літератури очолював кандидат філологічних наук, доцент Є. М. Волошко. Він був знаковою постаттю на філологічному факультеті, користувався великим авторитетом як викладач, організатор та історик літературного життя Донбасу. Коло його наукових інтересів охоплювало російсько-українські літературні зв’язки, актуальні питання української та російської літератур. Під час роботи на кафедрі сприяв поповненню її кадрового складу, залучаючи до викладацької діяльності здібних випускників філологічного факультету.

У 1990 році кафедру теорії літератури і художньої культури, яка ввійшла до складу реорганізованої у 2016 році, очолив доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти М. М. Гіршман. Михайло Мойсейович був епохою в літературознавчій науці шахтарського краю, куди він прибув ще молодим кандидатом наук. Він генерував ідеї, швидко знаходив однодумців, згуртовував навколо себе молодих, талановитих — усіх, хто цікавився літературою. Спектр його наукових пошуків не мав кордонів: теорія цілісності, концепція ритму вірша і прози, діалог у літературно-художньому дискурсі. Налаштований на діалог, переконаний, що тільки таким шляхом можна вирішувати всі проблеми, він послідовно реалізовував ці ідеї як завідувач кафедри.

Кафедра російської літератури як окремий структурний підрозділ філологічного факультету заснована 1966 року. Упродовж свого існування колектив кафедри забезпечував фахове викладання філологічних дисциплін на російському відділенні факультету. Одним із найвідоміших випускників спеціальності «Російська мова і література» є Іван Михайлович Дзюба — провідний український літературознавець та культуролог, академік НАН України, Герой України.

До професорсько-викладацького складу кафедри історії української літератури і фольклористики у 1990-х роках увійшли В. О. Соболь (доктор філологічних наук), С. В. Мишанич (доктор філологічних наук), доценти
М. С. Федорчук, Ф. Д. Пустова, В. В. Оліфіренко, В. А. Просалова, старший викладач Т. М. Матченко, асистенти, а згодом доценти А. В. Давидова-Біла,
О. Є. Соловей, Н. М. Урсані та інші викладачі.

З 1991 до 2007 року на посаді завідувача кафедри історії української літератури і фольклористики перебував доктор філологічних наук, професор С. В. Мишанич, відомий фольклорист. Уродженець Закарпаття, він активно працював у складі фольклористичних експедицій, з якими об’їздив не лише всю Україну, але й українські поселення Далекого Сходу та Кубані. Професор Мишанич був автором численних наукових праць, присвячених актуальним проблемам вітчизняної фольклористики, багаторічним лектором курсу «Усна народна творчість», засновником наукового фахового збірника «Актуальні проблеми української літератури і фольклору».

У вересні 2007 року завідувачем кафедри історії української літератури і фольклористики була обрана доктор філологічних наук, професор Віра Андріївна Просалова — фахівець у галузі теорії літератури та історії української літератури. Коло її наукових інтересів широке: проблеми інтертекстуальності та інтермедіальності, український літературний процес в еміграції, актуальні проблеми сучасного літературного процесу, проблеми викладання літератури в середній і вищій школі.

У 2014 році розпочався новий етап життя університетських літературознавців. Військові дії на Донбасі стали причиною евакуації університету до Вінниці. За час перебування в екзилі колектив кафедри почав співпрацювати з найголовнішими культурними та освітніми осередками Поділля.

Кафедра теорії та історії української і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса створена в січні 2016 року шляхом реорганізації трьох кафедр: теорії літератури і художньої культури, історії української літератури і фольклористики, російської літератури. Як структурний підрозділ університету кафедра здійснює освітню, методичну, науково-інноваційну, організаційну, міжнародну та виховну роботу зі спеціальностей «Українська мова і література», «Мова і література (російська)», забезпечує читання літературознавчих курсів на спеціальностях «Журналістика», «Культурологія» філологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса.

Новостворену кафедру очолює В. А. Просалова — доктор філологічних наук, професор, автор 200 наукових і науково-методичних праць: із них — трьох монографій («Текст у світі текстів Празької літературної школи», «Інтертекстуальність художнього тексту: текстотвірний і рецептивний аспекти» (у співавт.), «Інтермедіальні аспекти новітньої української літератури»); двох навчальних посібників «Поезія Празької школи» (лист МОН України № 2 / 891 від 5.06.2000 р.), «Українська література міжвоєнних десятиліть в еміграції» (лист МОН України № 1.4/18Г-1199 від 28.05.2008 р.), рекомендованих МОН України для студентів вищих навчальних закладів; 20 навчально-методичних праць, численних статей у фахових виданнях України і зарубіжжя. Підготувала 5 кандидатів філологічних наук.

З 2007 року В. А. Просалова здійснювала керівництво науковою держбюджетною темою «Інтертекстуальні та комунікативні аспекти художнього тексту і їх літературознавча інтерпретація». У 2011–2014 роках керувала науковою держбюджетною темою «Інтертекстуальність / інтерсуб’єктність: специфіка їх художньої реалізації у цілісності літературного твору».

З 2009 року В. А. Просалова — відповідальний редактор літературознавчого збірника «Актуальні проблеми української літератури і фольклору», включеного до переліку фахових видань України. За її редакцією вийшло кілька літературознавчих збірників «Донецького вісника Наукового товариства імені Шевченка» (2005, 2007, 2009, 2010, 2012 років). Член Донецького відділення НТШ з 1999 року, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка з 2015 року. Член редакційної колегії гуманітарного напрямку «Вісника Донецького університету імені Василя Стуса». Відзначена Грамотою Товариства «Україна — світ» за вагомий особистий внесок у розвиток співпраці із закордонним українством, Грамотою МОН України за сумлінну багаторічну працю, Нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти».

Як завідувач кафедри теорії та історії української і світової літератури Віра Андріївна зробила багато для того, щоб створити імідж перспективного, успішного і відомого в Україні колективу науковців. В. А. Просалова користується заслуженою повагою колег і студентів, демократичний стиль її керівництва кафедрою служить підґрунтям для розвитку наукового потенціалу кафедри.

У складі кафедри теорії та історії української і світової літератури станом на 2017 р. працює доктор філологічних наук, професор
В. А. Просалова, 6 кандидатів філологічних наук: С. А. Цікавий, О. В. Пуніна, Н. М. Урсані, О. Є. Соловей, М. В. Жилін, О. С. Бердник, асистенти В. В. Тарасенко, М. А. Реутова, А. С. Бузов. Члени кафедри беруть участь у діяльності творчих спілок, наукових інституцій, у міжнародних і всеукраїнських конференціях. Доценти кафедри О. Соловей та О. Пуніна заснували престижне літературознавче видання «Стусознавчі зошити».

До наукової роботи кафедри залучені й студенти, які спеціалізуються з історії української і світової літератури: вони беруть участь у конкурсах і конференціях різних рівнів, мають можливість публікувати результати своїх наукових досліджень у збірниках університету.