Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Kафедра теорії та історії української і світової літератури

кафедра.pngКафедра теорії та історії української і світової літератури створена в лютому 2016 року шляхом реорганізації трьох кафедр Донецького національного університету: теорії літератури і художньої культури, російської літератури, історії української літератури і фольклористики. Як структурний підрозділ університету кафедра здійснює освітню, методичну, науково-інноваційну, організаційну, міжнародну та виховну роботу зі спеціальностей «Українська мова і література», «Мова і література (російська)», забезпечує читання літературознавчих курсів на спеціальностях «Журналістика», «Культурологія» філологічного факультету ДонНУ.

Історія кафедри починається з середини 1937 року, коли тоді ще у Сталінському педагогічному інституті з’являється спільна кафедра української, російської та зарубіжної літератури. Її першим завідувачем був Сергій Сергійович Гуцало, який також очолював кафедру і в повоєнний час до 1952 року. До складу кафедри у 1940-х роках входили М.В. Логвинова, К.Ф. Спасенко, а також випускники 1941 р. — М.С. Лисак, І.Ф. Осляк (згодом — ректор Житомирського педінституту), В.А. Сафронова.

У 1990 році кафедру теорії літератури і художньої культури, яка ввійшла до складу реогрганізованої у 2016 році, очолив доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти М.М. Гіршман. Михайло Мойсейович — це ціла епоха в літературознавчій науці шахтарського краю, куди він прибув ще молодим кандидатом наук, це людина, яка генерувала ідеї, швидко знаходила однодумців, згуртовувала навколо себе молодих, талановитих — усіх, хто цікавився літературою. Спектр його наукових пошуків не мав кордонів: теорія цілісності, концепція ритму вірша і прози, діалог у літературно-художньому дискурсі. Настроєний на діалог, переконаний, що тільки таким шляхом можна вирішувати всі проблеми, він послідовно реалізовував ці ідеї як завідувач кафедри теорії літератури і художньої культури Донецького національного університету.

До професорсько-викладацького складу кафедри історії української літератури і фольклористики у 1990-х роках увійшли В.О. Соболь (доктор філологічних наук), С.В. Мишанич (доктор філологічних наук), доценти М.С. Федорчук, Ф.Д. Пустова, В.В. Оліфіренко, В.А. Просалова, старший викладач Т.М. Матченко, асистенти, а згодом і доценти А.В. Давидова-Біла, О.Є. Соловей, Н.М. Урсані та інші викладачі.

З 1991 до 2007 року на посаді завідувача кафедри історії української літератури і фольклористики перебував доктор філологічних наук, професор С. В. Мишанич, відомий фольклорист, який у 1989 році захистив докторську дисертацію.

У вересні 2007 року завідувачем кафедри історії української літератури і фольклористики була обрана доктор філологічних наук, професор Віра Андріївна Просалова — фахівець у галузі теорії літератури та історії української літератури. Коло її наукових інтересів широке: проблеми інтертекстуальності та інтермедіальності, український літературний процес в еміграції, актуальні проблеми сучасного літературного процесу, проблеми викладання літератури у середній і вищій школі.

В.А. Просалова — автор близько 190 наукових праць: із них — трьох монографій («Текст у світі текстів Празької літературної школи», «Інтертекстуальність художнього тексту: текстотвірний і рецептивний аспекти» (у співавт.), «Інтермедіальні аспекти новітньої української літератури»); двох навчальних посібників «Поезія Празької школи» (лист МОН України № 2 / 891 від 5.06.2000 р.), «Українська література міжвоєнних десятиліть в еміграції» (лист МОН України № 1.4/18Г-1199 від 28.05.2008 р.), рекомендованих МОН України для студентів вищих навчальних закладів; 20 навчально-методичних праць, численних статей України і зарубіжжя. Підготувала 5 кандидатів філологічних наук.

З 2007 року В.А. Просалова здійснювала керівництво науковою держбюджетною темою «Інтертекстуальні та комунікативні аспекти художнього тексту і їх літературознавча інтерпретація». У 2011- 2014 роках керувала науковою держбюджетною темою «Інтертекстуальність / інтерсуб’єктність: специфіка їх художньої реалізації у цілісності літературного твору».

З 2009 року В.А. Просалова —відповідальний редактор літературознавчого збірника «Актуальні проблеми української літератури і фольклору», включеного до переліку фахових видань України. За її редакцією вийшло кілька літературознавчих збірників «Донецького вісника Наукового товариства ім. Шевченка» (2005, 2007, 2009, 2010, 2012 років). Член Донецького відділення НТШ з 1999 року, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка з 2015 року. Член редакційної колегії «Вісника Донецького університету» гуманітарного напрямку.

Відзначена Грамотою Товариства «Україна — світ» за вагомий особистий внесок у розвиток співпраці із закордонним українством, Грамотою МОН України за сумлінну багаторічну працю.

Як завідувач кафедри історії української літератури і фольклористики Віра Андріївна зробила багато для того, щоб створити імідж перспективного, успішного і відомого в Україні колективу науковців. В.А. Просалова користується заслуженою повагою колег і студентів, демократичний стиль її керівництва кафедрою служить підґрунтям для розвитку наукового потенціалу кафедри.

У складі кафедри теорії та історії української і світової літератури станом на 2016 р. працюють 2 доктори філологічних наук, професори: 1 штатник (В.А. Просалова), 1 сумісник (Е.М. Свенцицька), а також 7 кандидатів філологічних наук (6 штатників і 1 сумісник): С.А. Цікавий, О.В. Пуніна, Н.М. Урсані, О.Є. Соловей, М.В. Жилін, О.С. Бердник і В.М. Супрун (сумісник). Всі викладачі кафедри мають наукові ступені. Четверо штатних викладачів мають учене звання доцента. Все це дозволяє вважати кафедру повноцінним структурним підрозділом факультету й університету загалом. Члени кафедри беруть участь у діяльності творчих спілок, наукових інституцій, у міжнародних і всеукраїнських конференціях.

До наукової роботи кафедри залучені й студенти, які спеціалізуються з історії української чи російської літератури: вони беруть участь у конкурсах і конференціях різних рівнів, мають можливість публікувати результати своїх наукових досліджень у збірниках університету: «Філологічний збірник», «Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету».